cool hit counter
Kiến Thức Phật Pháp
Giới định tuệ 02

Theo lịch sử Phật giáo, khi Đức Phật thành đạo, Ngài đến Lộc Uyển giáo hóa năm anh em Kiều Trần Như đắc quả vị A-la-hán, sau đó, Ngài tiếp tục độ 50 thanh niên dòng họ Da Xá cũng đắc La-hán. Dưới sự hướng dẫn, thương yêu, đùm bọc của Phật, tâm các vị này liền trở nên thanh tịnh và chứng Thánh quả một cách dễ dàng. Thật vậy, chính từ thân tâm của Đức Phật đã tỏa ra lực cảm hóa một cách kỳ diệu khiến cho người thấy phải kính trọng và phát tâm tu theo Ngài và gia đình trưởng giả Da Xá ...

Phật Pháp Và Đời Sống
Ít ăn ngủ, sức khỏe tốt, tinh thần minh mẫn

Hôm nay nhân ngày Tự tứ, tôi gợi một số ý để chúng ta hiểu giáo pháp Phật xuyên suốt từ Nguyên thủy sang Đại thừa. Đương nhiên Phật giáo bắt đầu từ Nguyên thủy, nhưng chúng ta phải nghĩ xa thêm một bước để thấy Phật giáo Nguyên thủy không phải bắt đầu ở Lộc Uyển như người ta thường nói. Thật vậy, ở Lộc Uyển Phật thuyết Tứ Thánh đế và tuyên bố Đức Phật xuất hiện trên cuộc đời và đạo Phật bắt đầu có từ đó.Nhưng Nguyên thủy nếu nghĩ xa thêm thì từ khi ...