cool hit counter
Kiến Thức Phật Pháp
Vô Lượng Nghĩa

Vô lượng nghĩa là một trong 16 tên của kinh Pháp hoa. Như vậy, Vô lượng nghĩa cũng là kinh Pháp hoa. Người tu Vô lượng nghĩa cũng là tu Pháp hoa, có thể hiểu đó là hai mặt của một bộ kinh. Đứng về Vô lượng nghĩa, tất cả pháp Phật nói trong 49 năm đều nằm trong tạng Vô lượng nghĩa. Nhưng người chấp pháp môn này, người chấp pháp môn kia, nên phỉ báng lẫn nhau; đó là sai lầm lớn của Phật tử không tới với đạo được. Chúng ta học Vô lượng nghĩa, nên hiểu rằng 84.000 pháp môn tu của Phật để ứng vào phiền não của chúng sanh, ứng vào căn tánh hành nghiệp của chúng sanh. Ai có căn tánh nào thì cần pháp tương ưng với căn tánh đó. Vì tất cả pháp Phật nhằm dẹp trừ phiền não, nhưng người chấp pháp lại tự khởi phiền não...

Phật Pháp Và Đời Sống
Tránh xa thầy tà, bạn xấu

Tôi nhớ thuở nhỏ, đọc Quy Sơn cảnh sách, Tổ Quy Sơn dạy: “Viễn hành yếu giả lương bằng, sác sác thanh ư nhĩ mục, trú chi tất tu trạch bạn, thời thời văn ư vị văn”. Nghĩa là khi đi xa, cần nương nhờ bạn tốt để luôn luôn lọc sạch tai mắt; ở chỗ nào đó, chúng ta cũng cần nương bạn hiền, thì mỗi ngày chúng ta mới nghe được, học được điều chưa từng nghe. Đó là điều quan trọng trên bước đường tu. Tôi nhờ học câu này, suốt đời học đạo, tôi luôn khắc cốt ghi tâm. Nghe chỗ nào có đạo tràng tu tốt, tôi tìm tới, nghe chỗ có danh tăng, tôi liền tới cầu học. Dù chỗ đó khó khăn, cực khổ, nhưng chúng ta học được, thì cũng nên ở. Ngược lại, chỗ khác có cuộc sống vật chất tốt hơn, nhưng không được học, không được tu, thì ở đó coi như uổng công...