cool hit counter
Kiến Thức Phật Pháp
Đọc tụng kinh Pháp Hoa đúng pháp

Hôm nay là ngày húy nhật lần thứ 18 của Hòa thượng viện chủ Huệ Sanh, tôi đốt hương tưởng nhớ người bạn năm xưa và theo sự cung thỉnh của thầy trụ trì, tôi xin chia sẻ cùng Tăng Ni, Phật tử trên bước đường cầu Chánh pháp của Phật. Ngược dòng lịch sử trở về quá khứ, khi Phật...

Phật Pháp Và Đời Sống
Lắng Nghe Tâm Mình

Phổ Hiền Bồ-tát dạy nếu là người trí nên suy nghĩ những gì khi chết mà mang theo được thì nên tích cực tu hành, cái gì không mang theo được thì bỏ lại trần gian. Vì vậy, chúng ta cần quán tưởng tâm mình, vì chúng ta biết khi chết, mọi thứ vật chất đều phải bỏ lại,tài sản, danh vọng, địa vị cũng bỏ...