cool hit counter
Kiến Thức Phật Pháp
Biết Túc Mạng

Thay mặt Ban Chỉ đạo An cư Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, tôi vấn an chư Ni an cư tại tịnh xá Ngọc Phương. Sau đây, tôi có một số suy nghĩ xin trao đổi với chư Ni.
Trong đệ tử của Phật, ban đầu chỉ có Tỳ-kheo. Về sau, do sự khát ngưỡng của Di mẫu, nên Phật cho bà xuất gia,...

Phật Pháp Và Đời Sống
Quán Nhân Duyên

Hôm nay, tôi xin chia sẻ một số vấn đề trong mùa an cư cấm túc. Trên bước đường tu hành, mặc dù chúng ta y cứ lời Phật dạy trong kinh, nhưng chúng ta không nên cố chấp vào văn tự, ngữ ngôn. Điều chính yếu là chúng ta phải tìm hiểu lời Phật dạy hàm chứa ý nghĩa gì, vì ý thú của kinh mới quan trọng. Vì vậy, chúng ta theo nghĩa lý ...