cool hit counter

Phật Pháp Và Đời Sống

Kinh DƯỢC SƯ  trong tạng Nguyên thủy

Kinh DƯỢC SƯ trong tạng Nguyên thủy

“Phật thuyết nhứt âm, chúng sanh tùy loại giải” nghĩa là trình độ Phật pháp của mỗi người khác nhau, sự tu chứng khác nhau nên cùng một diều Phật dạy mà người nghe có những nhận thức khác nhau và có đánh giá khác nhau...

Hạnh nguyện  của ĐỨC PHẬT DƯỢC SƯ

Hạnh nguyện của ĐỨC PHẬT DƯỢC SƯ

Kinh Dược Sư ghi rằng Đức Phật Thích Ca và chư Tăng cùng đi du hóa và tạm dừng chân ở nước Bạt Kỳ, thành Tỳ Da Ly (tức thành Quảng Nghiêm) và các Ngài ngồi dưới cây Tiếng Nhạc. Cây Tiếng Nhạc là cây gì. Tôi có cảm giác đây là rừng thông hay rừng phi lao...

Mùa xuân mãi cho ta cho người

Mùa xuân mãi cho ta cho người

Năm 1966, tôi được nhận làm nghiên cứu s