cool hit counter

Sách


Lời giới thiệu Thể nghiệm tinh ba của Phật pháp
Ý nghĩa Bổn Môn Pháp Hoa Thiền định phóng quang và đàm kinh nhập diệu
Nguyện hương Đoạn phiền não – tâm bình an
Đảnh lễ Phật Giàu đạo đức, giàu tuệ giác
Lễ Phật quá khứ Giới đức pháp thân
Đảnh lễ Phật hiện tại An trụ tịch diệt tướng
Lễ Phật vị lai Ý nghĩa Phật Đản theo kinh Pháp Hoa
Đảnh lễ Bồ tát Phật giáo và dân tộc Việt Nam
Đảnh lễ Pháp Hoa kinh hoằng thông liệt vị Tổ sư Hoằng pháp ở thế kỷ XXI
Đảnh lễ Pháp Hoa kinh thủ hộ thiện thần Dòng chảy miên viễn của Thiền
Sám hối Đức Phật sống mãi với chúng ta
Phát nguyện Đúng như pháp tu hành là tối thượng cúng dường Phật
Ý nghĩa thọ trì 7 phẩm Bổn Môn Pháp Hoa Kinh Chùa mục đồng ở Nam bộ
Ý nghĩa phẩm Tựa thứ nhất Thầy hiền, bạn tốt là yếu tố quyết định của mọi thành công
Ý nghĩa phẩm Pháp sư Phật giáo, con đường dẫn đến sự sống hòa bình, phát triển, an lạc, hạnh phúc cho nhân loại.
Ý nghĩa phẩm Bồ tát Tùng Địa Dũng Xuất thứ 15 Sức sống Thiền của Trần Thái Tông
Ý nghĩa phẩm Như Lai Thọ Lượng thứ 16 Sống trong tỉnh giác
Ý nghĩa phẩm Phân Biệt Công Đức thứ 17 Quan niệm về kinh tế trong Phật giáo
Ý nghĩa phẩm Phổ Môn thứ 25 Những nét đẹp của Phật giáo Lý Trần
Ý nghĩa phẩm Phổ Hiền Bồ Tát khuyến phát thứ 28 Nghệ thuật trong Phật giáo
Hồi hướng Ý nghĩa nhà lửa tam giới trong kinh pháp hoa
Ý nghĩa tụng thủ hộ thần chú Ý nghĩa lễ tắm Phật
Ý Nghĩa Quy Y Tam Bảo Trang bị tâm Quan Âm, hạnh Quan Âm sẽ nhận được lực gia bị của Quan Âm
Năm Giới Của Người Phật Tử Tại Gia Ý nghĩa Vu Lan  
Ý Nghĩa Lạy Hồng Danh Pháp Hoa Và Tụng Bổn Môn Pháp Hoa Kinh Công đức của mắt và tai theo kinh Pháp Hoa
Ý Nghĩa Lạy Hồng Danh Sám Hối Nhứt Phật thừa
Ý Nghĩa Tụng Kinh Dược Sư Và Niệm Phật Dược Sư Quán tứ niệm xứ
Ý Nghĩa Niệm Phật Di Đà Tứ chánh cần
Lời nói đầu Tứ như ý túc
I. Lý do chọn 21 ngày tu gia hạnh Phổ Hiền
Ngũ căn ngũ lực
II. Ý nghĩa của sự khởi tu gia hạnh Phổ Hiền từ ngày thành đạo của Phật Di Đà là ngày 17 tháng 11 và kết thúc vào ngày thành đạo của Phật Thích Ca là ngày mùng 8 tháng 12 Thất Bồ đề phần
III. Kết luận Thúc liễm thân tâm
Lời tựa Tùy duyên  
Tổng luận Thanh tịnh hóa thân tâm
Pháp hội 1 : Tam Tụ Luật Nghi Nhứt thiết Chúng sanh Hỷ kiến Bồ Tát
Pháp hội 2: Vô Biên Trang Nghiêm Đà la ni Chánh kiến
Pháp hội 3 : Mật Tích Kim Cang Lực Sĩ Tam quy và pháp niệm Phật
Pháp hội 5: Vô Lượng Thọ Như Lai Hài hòa để cùng tồn tại và phát triển
Pháp hội 6: Bất Động Như Lai Hạnh khiêm cung và bát kỉnh pháp
Pháp hội 7: Mặc Giáp Trang Nghiêm An lạc hạnh  
Pháp hội 8: Pháp Giới Thể Tánh Vô Sai Biệt Những kinh nghiệm giảng dạy
Pháp hội 9 : Đại Thừa Thập Pháp Kinh nghiệm giảng dạy Kinh Hoa Nghiêm
Pháp hội 10: Văn Thù Sư Lợi Phổ Môn Một số đề tài gợi ý cho những bài thuyết giảng của Tăng Ni sinh Khóa Giảng sư
Pháp hội 11: Xuất Hiện Quang Minh & Pháp hội 12 : Bồ Tát Tạng Nổ lực tự học để kế thừa và phát huy được tinh ba của Thầy, Tổ.
Pháp hội 14: Phật Thuyết Nhập Thai Tạng Một số phương hướng cho ngành Hoằng pháp
Pháp hội 15: Văn Thù Sư Lợi Thọ Ký Vài suy nghĩ về Hoằng pháp trong thời hiện đại
Pháp hội 16: Bồ Tát Kiến Thiệt Hoằng pháp trong thế kỷ 21
Pháp hội 17: Phú Lâu Na Nhà Hoằng pháp và giáo dục tiêu biểu trong thế kỷ XX
Pháp hội 18: Hộ Quốc Bồ Tát Hoằng pháp ở thế kỷ 21(thuyết giảng ngày 20 – 24 tháng 6 năm 2007)
Pháp hội 19: Úc Già Trưởng Giả Điểm chung nhứt của Phật giáo Nam truyền và Bắc truyền
Pháp hội 20: Vô Tận Phục Tạng Mô hình Hoằng pháp tại nước nhà trong thời đại ngày nay
Pháp hội 21: Thọ Ký Ảo Sư Bạt Đà La Tư cách của vị trụ trì
Pháp hội 23: Ma Ha Ca Diếp Vai trò của trụ trì trong giai đoạn hiện tại
Pháp hội 24: Ưu Ba Ly Ý nghĩa trụ trì
Pháp hội 25: Phát Thắng Chí Nguyện Trụ trì, người giữ chùa
Pháp hội 26: Thiện Tý Bồ Tát Kinh nghiệm làm trụ trì
Pháp hội 27 : Thiện Thuận Bồ Tát Tam pháp ấn
Pháp hội 28: Dũng Mãnh Thọ Trưởng Giả Nét đẹp của Phật giáo Nam Tông Khơ Me
Pháp hội 29: Ưu Đà Diên Vương Vai trò của trụ trì trong giai đoạn hiện đại
Pháp hội 30: Diệu Huệ Đồng Nữ Điều thiết yếu của người tu : Sức khỏe tốt, trí sáng suốt và trái tim nhân ái
Pháp hội 31: Hằng Hà Thượng Ưu Bà Di An trụ pháp tịch diệt
Pháp hội 32: Vô Úy Đức Bồ Tát Hoằng pháp và trụ trì
1. Lời tựa Đạo đức hành chánh
2. Khái niệm về kinh Duy Ma Ba điểm quan trọng đối với tân Tỳ kheo
3. Quán chúng sanh theo kinh Duy Ma Ý nghĩa thọ giới (Thuyết giảng tại chùa Phổ Quang)
4. Bất Nhị pháp môn trong kinh Duy Ma Ý nghĩa thọ giới (thuyết giảng tại chùa An Phước)
5. Ý nghĩa phẩm Phật Hương Tích trong kinh Duy Ma Phát huy sức mạnh của Tỳ kheo trẻ : Học, tu và làm việc
6. Quan niệm về đức Phật trong kinh Hoa Nghiêm Truyền trao giới pháp và lãnh thọ giới pháp đúng như pháp.
7. Ý nghĩa lễ Phật theo kinh Hoa Nghiêm Giới tánh Tỳ kheo
8. Ý nghĩa phương tiện theo kinh Pháp Hoa Lời tựa       
9. Ý nghĩa thí dụ ba xe và nhà lửa trong kinh Pháp Hoa Tiểu sử
10. Ý nghĩa hóa thành dụ trong kinh Pháp Hoa Giới tánh tỳ kheo  
11. Pháp sư của kinh Pháp Hoa Hoằng pháp và trụ trì  
12. Ý nghĩa Long Nữ dâng châu trong kinh Pháp Hoa An lành và tĩnh giác
13. An Lạc Hạnh theo kinh Pháp Hoa Nghĩ về sự thành đạo của Đức Phật
14. Bồ Tát Tùng Địa Dũng Xuất Mùa Xuân đọc kinh Hoa Nghiêm
15. Cảm niệm về Bồ Tát Phổ Hiền Sự lớn mạnh của Phật giáo song hành với thành phố phát triển 300 năm
Lời tựa Khai Thị 2009 Những quan niệm về Đức Phật
Xuân trong Phật đạo Thế giới tâm thức và thế giới hiện thực
Phước Lộc Thọ Pháp phương tiện
Hạnh xuất gia Tụng kinh, lạy Phật, sám hối và thiền quán
Vai trò người phụ nữ trong Phật giáo Đức hạnh của vị Tỳ kheo
Hạnh nguyện Quan Âm Hành trình tâm linh : nẻo về vĩnh hằng của người tu
Tàm Quý Ý nghĩa Phật Đản PL. 2542 - 1998
Họa phước vô môn Tiếp nối sự nghiệp của Đức Phật
An cư kiết hạ Nương nhờ đức từ của Tam bảo
Phật giáo và vấn đề tác hại của thuốc lá Ý nghĩa Kim Cang thừa trong Phật giáo
Phật giáo và bảo vệ môi trường Cảm nghĩ về Đức Phật A Di Đà
Phật giáo và thiếu nhi Ý nghĩa Vu Lan 1998
Nói không với ma túy Bồ Tát Đạo
Đạo đức ở tại gia Mùa An cư : sáu thời tịnh niệm
Mỉm cười trong đau khổ Tinh thần Phật giáo Đại thừa
Phật giáo và dân số Phật giáo hướng về tương lai
Kính lão đắc thọ Ý nghĩa lễ Vu Lan PL 2542 - 1998 (thuyết giảng tại trường hạ chùa Hội Khánh)
Hành trì giới luật Chơn thân – huyễn thân
Ý nghĩa Vu lan Tư cách của vị trụ trì  
Hạnh nguyện Địa Tạng Bồ tát Tâm từ bi của Đức Phật
Nối vòng tay lớn 9 tuần tu học đồng đăng Cửu Phẩm Liên Hoa
Niềm vui của tuổi già Những việc cần làm trong 3 tháng An Cư
Kiến thức và trí tuệ Những việc cần làm trong 3 tháng an cư Suy nghĩ về linh hồn trong Phật giáo
Tình người Hoằng pháp   
Hạnh nguyện Bồ tát hay Bồ tát đạo Tìm hiểu ngôn ngữ của Đức Phật
Tha lực và tự lực Mùa Xuân trên đất Bắc
Hạnh nguyện Dược Sư Lời tựa        
Ơn Thầy Ý nghĩa cầu an
Vượt qua mặc cảm Hạnh nguyện Phổ Hiền
Lời tựa Lược giải Kinh Hoa Nghiêm Bản chất Niết bàn
Nghề nghiệp chân chánh Niềm tin chân chánh
CHƯƠNG I – LỊCH SỬ KINH HOA NGHIÊM
        I - Khái niệm về lịch sử kinh Hoa Nghiêm
Hóa giải hận thù
    II - Lịch sử truyền thừa và phát triển kinh Hoa Nghiêm Phật giáo và hòa bình thế giới
  III - Nội dung kinh Hoa Nghiêm Quốc thái dân an
CHƯƠNG II - Ý NGHĨA ĐỀ KINH HOA NGHIÊM Giải tỏa oan ức
CHƯƠNG III – QUAN NIỆM VỀ ĐỨC PHẬT THEO KINH HOA NGHIÊM
       I - Quan niệm về Đức Phật trong thời kỳ Phật giáo Nguyên thủy
Vững trước khen chê
   II - Quan niệm về Đức Phật theo Đại thừa Phật giáo Ý nghĩa sức mạnh hòa hợp
  III - Quan niệm về Đức Phật theo kinh Hoa Nghiêm Âm siêu dương thạnh
CHƯƠNG IV – BỒ TÁT ĐẠO
      I - Bồ tát Thập Tín
Thực tập nhẫn nhục
  II - Bồ tát Thập Trụ Thành công và thất bại
 III - Bồ tát Thập Hạnh Chiến thắng chính mình
IV - Bồ tát Thập Hồi hướng Thân cận người trí
 V - Bồ tát Thập Địa hay Thập Thánh Sống hạnh viễn ly
VI - Bồ tát Thập Định Ý nghĩa bờ bên kia
VII - Bồ tát Thập Thông Hương thơm đức hạnh
VIII - Bồ tát Thập Nhẫn Tòa án lương tâm
CHƯƠNG V – PHẨM NHẬP PHÁP GIỚI Củng cố niềm tin
   1- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Đức Vân Tỳ kheo Giá trị cuộc sống
   2- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Hải Vân Tỳ kheo Giáo dục con cái
   3- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Thiện Trụ Tỳ kheo Vượt qua tật bệnh
   4- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Di Già Đền ơn đáp nghĩa
   5- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với trưởng giả Giải Thoát Thân phận con người
   6- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Hải Tràng Tỳ kheo Sức mạnh của ý chí
   7- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Hưu Xã Ưu bà di Quan niệm về Tịnh Độ
   8- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Tiên nhân Tỳ Mục Cù Sa Cư trần lạc đạo
   9- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Thắng Nhiệt Bà la môn Làm mới cuộc sống
   10- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Từ Hạnh đồng nữ Lời tựa        
   11- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Thiện Kiến Tỳ kheo Ăn chay lợi cho sức khỏe và tâm linh
   12- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Tự Tại Chủ đồng tử Chuyển hóa sanh thân thành pháp thân
   13- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Cụ Túc Ưu bà di Đại lễ Phật đản Liên hiệp quốc tại Việt Nam
   14- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với cư sĩ Minh Trí Đức vua Phật hoàng Trần Nhân Tông – vị Tổ sư người Việt Nam của Phật giáo Việt Nam
   15- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với trưởng giả Pháp Bửu Kế Mật tông tại Việt Nam
   16- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với trưởng giả Phổ Nhãn Niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng
   17- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với vua Vô Yểm Túc Phật giáo đi vào cuộc sống
   18- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với vua Đại Quang Sự hồi sinh của Phật giáo Ấn Độ
   19- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Bất Động Ưu bà di Sức mạnh hòa hợp
   20- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Biến Hành ngoại đạo Tác động hỗ tương giữa thân và tâm
   21- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với trưởng giả Ưu Bát La Hoa Tận dụng phương tiện hiện đại trong việc hoằng pháp
   22- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với thuyền trưởng Bà Thi La Tứ chánh cần  
23.- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Vô Thượng Thắng hay Di Lặc Bồ Tát Tu thiền tại Việt Nam
24- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Tỳ kheo ni Sư Tử Tần Thân Vai trò của ni giới Việt Nam trong xã hội hiện đại
25- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với bà Tu Mật Đa nữ Ý nghĩa hóa thân Phật thuyết pháp
26- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với cư sĩ Tỳ Sắc Chi La Ý nghĩa kệ dâng y
28.- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Bồ Tát Chánh Thu Ý nghĩa tập trung phân thân
27.- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Bồ Tát Quán Tự Tại Ý nghĩa tịnh độ
29- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với thần Đại Thiên Cầu nguyện mùa vu lan
30- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Địa thần An Trụ Cư sĩ Phật giáo
31- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với chủ Dạ thần Bà San Bà Diễn Để Đạo đức Phật giáo trong tương lai
32- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Dạ thần Khai Phu Nhứt Thiết Thọ Hoa và Đại Nguyện Tinh Tấn Lực Cứu Nhứt Thiết Chúng Sanh Điểm chung nhứt của Phật giáo nam truyền và bắc truyền  
33- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Thọ thần Diệu Đức Viên Mãn Giới luật của người Phật tử tại gia
34- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Bồ tát Di Lặc Bồ đề quyến thuộc
35- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Văn Thù Sư Lợi Bồ tát Mối tương quan với thế giới siêu hình
36- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Phổ Hiền Bồ tát Chân tinh thần Phật giáo Bắc tông
CHƯƠNG VI – PHẨM NHẬP BẤT TƯ NGHÌ GIẢI THOÁT CẢNH GIỚI – PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN Trồng căn lành và sám hối
16. Niết bàn theo kinh Pháp Hoa Lợi ích của an cư kiết hạ
17. Giáo dục của Phật Giáo Đại Thừa Tứ niệm xứ, tứ chánh cần
18. Những điều kiện tu Bồ Tát đạo Mùa xuân vĩnh hằng
19. Ngôi chùa tâm linh Kiến trúc Phật giáo
20. Hành trình về chân linh Kiến trúc Phật giáo  
21. Tu tâm Niềm tin của người phật tử Việt Nam
22. Canh tâm điền Sự an lạc trong gia đình
23. Đường về Yên Tử Báo đáp ơn nghĩa sinh thành
24. Nếp sống của một vị danh tăng Quan niệm về tịnh độ của kinh Di Đà
25. Ý nghĩa Phật Đản Pl.2538 (Tứ Nhiếp Pháp) Tam pháp ấn  
26. Ý nghĩa lễ đức Phật thành đạo Tinh thần từ bi hỷ xả, con đường tốt nhất đi đến hòa bình, phát triển và an lạc cho nhân loại
27. Phật giáo Việt Nam đang hướng về phía trước trên tinh thần vô ngã vị tha Từ bi và hòa bình trong Phật ngọc
28. Xuân hoan hỷ Tình yêu và giới tính theo tinh thần Pháp Hoa
29. Xuân trong cửa thiền Xây chùa, tô tượng, đúc chuông
30. Xuân của hành giả Pháp Hoa Xuân trong cửa đạo
Lời tựa lược giải kinh Pháp Hoa Bồ Tát Thích Quảng Đức, một bậc danh tăng siêu việt của thế kỷ 20
Lịch sử kinh Pháp Hoa Cái chết đối với người phật tử
Kinh đại thừa vô lượng nghĩa Giáo dục ở tự viện
Phẩm 1: Tựa Giới định tuệ
Phẩm 2: Phương tiện Khắc phục nghiệp, giữ chánh niệm, trụ chánh định
Phẩm 3: Thí dụ Khởi nghiệp mưu sinh theo Phật giáo
Phẩm 4: Tín giải Lễ Phật theo bổn môn Pháp Hoa
Phẩm 5: Dược thảo dụ Ngôi chùa tâm linh
Phẩm 6: Thọ ký Nhập không môn, vào vô lượng nghĩa định
Phẩm 7: Hóa thành dụ Nữ giới Phật giáo và sự kết nối toàn cầu
Phẩm 8,9: Ngũ bá đệ tử thọ ký, thọ học vô học nhơn ký Pháp phục của tăng ni Việt Nam
Phẩm 10: Pháp sư Phật giáo và môi trường sinh thái  
Phẩm 11: Hiện bảo tháp Phật giáo và phù đổng Thiên Vương
Phẩm 12: Đề Bà Đạt Đa Thâm nhập không môn
Phẩm 13: Trì Trụ định, hành trang tối thiểu của người tu
Phẩm 14: An lạc hạnh Trụ pháp vương gia, trì Như Lai tạng
Phẩm 15: Tùng Địa Dũng Xuất Tu vô lượng nghĩa kinh, sống trong vô lượng nghĩa định, thâm nhập hội Pháp Hoa.
Phẩm 16: Như Lai thọ lượng Vô lượng nghĩa kinh và vô lượng nghĩa xứ tam muội
Phẩm 17: Phân biệt công đức Xây dựng đạo đức của người tu
Phẩm 18: Tùy hỷ công đức Yếu nghĩa của phẩm pháp sư, kinh Pháp Hoa
Phẩm 19: Pháp sư công đức Hướng đi của Phật giáo Đông Nam Á trước ngưỡng cửa thế kỷ 21
Phẩm 20: Thường bất khinh Bồ Tát Những điều tâm đắc về hoằng pháp ( thuyết giảng tại Bình Định)
Phẩm 21: Như Lai thần lực Ý nghĩa Phật đản PL. 2550-2006
Phẩm 22: Đà La Ni Mỹ thuật Phật giáo
Phẩm 23: Dược Vương Bồ Tát bổn sự Vai trò của người phụ nữa trong kinh Hoa Nghiêm
Phẩm 24: Diệu Âm Bồ Tát Những tư tưởng hòa bình, hòa hợp của Phật Giáo Việt Nam
Phẩm 25: Phổ môn Đức Phật hằng hữu trong mỗi chúng ta
Phẩm 26: Diệu Trang nghiêm vương bổn sự Vai trò của Tăng già trong thời hiện đại
Phẩm 27: Phổ Hiền Bồ Tát khuyến phát Phật giáo trong nền toàn cầu hóa
Phẩm 28: Chúc lụy Giáo dục Phật giáo
Preface Một niệm tín giải trong kinh Pháp Hoa
Lời tựa lược giải kinh Duy Ma Ý nghĩa cùng tử và dược thảo dụ trong kinh Pháp Hoa
Tổng luận lược giải kinh Duy Ma Tịnh độ
Phẩm 1: Phật quốc Hóa thành dụ
Phẩm 2: Phương tiện   Phật giáo Nam tông vá Giáo hội Phật giáo Việt Nam
Phẩm 3: Thanh văn Phật giáo trong lòng nhân dân miền Nam
Phẩm 4: Bồ Tát Vị trí của Pháp sư Huyền Trang trong Phật giáo
Phẩm 5: Văn Thù Sư Lợi thăm bệnh Xuân về trên cõi Tịnh
Phẩm 6: Bất tư nghì Vãng sanh cực lạc
Phẩm 7: Quán chúng sanh Cầu siêu bạt độ
Phẩm 8: Phật đạo Công đức của kinh Pháp Hoa
Phẩm 9: Nhập bất nhị pháp môn Nghệ thuật trong Phật giáo  
Phẩm 10: Phật Hương Tích Hoằng pháp ở thế kỷ 21
Phẩm 11: Bồ Tát đạo An cư dưỡng tánh - Thị phi phủi sạch
Phẩm 12: Kiến Phật A Súc Giữ giới và quán chiếu với tứ Thánh đế
Phẩm 13: Pháp cúng dường Gắn tâm với Đức Phật, với giáo pháp và Hiền thánh tăng
Phẩm 14: Chúc lụy Bốn pháp giải thoát
Lời tựa           Gạn sạch phiền não, nghiệp chướng, trần lao
Lịch sử Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Sám hối nghiệp chướng
Ý nghĩa Kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa Pháp Hoa chân kinh
Ý nghĩa phẩm Tựa thứ I Ý nghĩa 12 đại nguyện của Đức Phật Dược Sư
Ý nghĩa phương tiện và chân thật Vũ trụ quan theo Phật giáo
Ý nghĩa Thí Dụ Sống an lạc, chết siêu thoát
Ý nghĩa phẩm Pháp Sư thứ 10 Phật lực, pháp lực và gia trì lực của chư Tăng
Ý nghĩa phẩm An Lạc Hạnh thứ 14 Quan niệm về đức Phật theo kinh Pháp Hoa  
Ý nghĩa phẩm Bồ Tát Tùng Địa Dũng Xuất thứ mười lăm Pháp Phật và an toàn giao thông
Ý nghĩa phẩm Như Lai Thọ Lượng thứ mười sáu Đức Phật của chúng ta
Ý nghĩa phẩm Phân Biệt Công Đức thứ 17, phẩm Pháp Sư công đức thứ 19 Đạo đức Phật giáo
Bồ Tát hạnh: Dược Vương Bồ Tát, Diệu Âm Bồ Tát, Quan Âm Bồ Tát, Diệu Trang Nghiêm Bồ Tát và Phổ Hiền Bồ Tát Bồ tát hạnh theo kinh Pháp Hoa
Lời tựa           Mùa xuân của hành giả phát tâm bồ đề
Pháp Hội 33 : Vô Cấu Thí Bồ Tát Ứng Biện Những điều tâm đắc về kinh Pháp Hoa
Pháp Hội 34 : Công Đức Bửu Hoa Phu Bồ Tát Ý nghĩa Phật Đản PL 2543 - 1999
Pháp Hội 35 : Thiện Đức Thiên Tử Kinh nghiệm hoằng pháp  
Pháp Hội 36 : Thiện Trụ Ý Thiên Tử Tìm hiểu xã hội học Phật giáo
Pháp Hội 37 : A Xà Thế Vương Tử Theo dấu người xưa
Pháp hội 38: Đại Thừa Phương Tiện Những điều cần làm trong mùa An cư
Pháp Hội 39 : Hiền Hộ Trưởng Giả Bốn bậc trưởng lão được kính trọng
Pháp Hội 40 : Tịnh Tín Đồng Nữ Trở về viên minh tánh
Pháp Hội 41 : Di Lặc Bồ Tát Vấn Bát Pháp Điều kiện để có kinh Pháp Hoa
Pháp Hội 42 : Di Lặc Bồ Tát Sở Vấn Vai trò của trụ trì trong giai đoạn hiện tại  
Pháp Hội 43 : Phổ Minh Bồ Tát Ý nghĩa an cư kiết hạ
Pháp Hội 44 : Bửu Lương Tụ Bồ tát quả môn
Pháp Hội 45 : Vô Tận Huệ Bồ Tát Mùa an cư - tiến tu tam vô lậu học
Pháp Hội 46 : Văn Thù Thuyết Bát Nhã Công việc của Tỳ kheo chân chánh
Pháp Hội 47 : Bửu Kế Bồ Tát Hành trang của người xuất gia: đức hạnh và trí tuệ
Pháp Hội 48 : Thắng Man Phu Nhân Bất biến, tùy duyên
Pháp Hội 49 : Quảng Bác Tiên Nhân Bàn về nghi lễ
Pháp Hội 50 : Nhập Phật Cảnh Giới Trí Quang Minh Trang Nghiêm Tu hành đúng như pháp là tối thượng cúng dường
Pháp Hội 52 : Bửu Nữ Chọn pháp tu an lạc
Pháp Hội 53 : Bất Thuấn Bồ Tát Phát huy chân linh
Pháp Hội 54 : Hải Huệ Bồ Tát Nghĩ về Phật giáo Nhật Bản
Pháp Hội 55 : Hư Không Tạng Bồ Tát Ý nghĩa phẩm Tín giải trong kinh Pháp Hoa
Pháp Hội 56 : Vô Ngôn Bồ Tát Bồ đề tâm  
Pháp Hội 57 : Bất Khả Thuyết Bồ Tát Đức Phật trong nền văn minh Ấn Độ
Pháp Hội 58 : Bửu Tràng Bồ Tát Một chuyến đi về miền đất Phật
Pháp Hội 59 : Hư Không Mục Giác Ngộ với thiên niên kỷ 3
Pháp Hội 60 : Nhựt Mật Bồ Tát Suy nghĩ về số mệnh trong Phật giáo
Pháp Hội 61 : Vô Tận Ý Bồ Tát Thiền trong đời thường
Lời tựa  Hướng về Thánh tích của Phật giáo
Tiểu sử   Lời tựa           
Thọ giới, tu hành, nỗ lực thâm nhập dòng thác trí tuệ Tam vô lậu học  
Thỏa hiệp với thân, với bạn đồng tu và xã hội Quý nhứt trên đời
Thức ăn tinh thần của người tu Những việc làm trong mùa mưa của chư Tăng  
Thực tu, cảm hóa được chư thiên và quần chúng Sinh hoạt trong mùa An cư  
Trau dồi giới đức, siêng tu tam vô lậu học Suy nghĩ về ý mã tâm viên  
Lời tựa    An lạc hạnh   
Ý nghĩa Phật Đản PL. 2539 -1995 Tam vô lậu học: Giới, Định, Tuệ  
Tam vô lậu học An cư kiết hạ   
Quý nhất trên đời Cơm Hương Tích  
Những việc làm trong mùa mưa của chư Tăng Bồ tát đạo   
Ý nghĩa Vu lan PL. 2539 - 1995 Mùa An cư sáu thời tịnh niệm  
Nhìn về thế kỷ 21 Tinh thần Phật giáo Đại thừa  
Xuân Pháp Hoa Nhân duyên - căn lành  
Hướng về tương lai Chơn thân - huyễn thân  
Ý nghĩa Niết bàn Chín tuần tu học, đồng đăng cửu phẩm Liên hoa  
Internet, những nỗi lo mới Những việc cần làm trong ba tháng An cư  
Ý nghĩa Phật Đản PL. 2540 -1996 Hành trang của người xuất gia: căn lành và Phật hộ niệm  
Cảm nghĩ về hoài bão của Đức Phật Tiếp nối sự nghiệp của Đức Phật  
Phật giáo và thực tiễn cuộc sống Trở về viên minh tánh  
Sinh hoạt trong mùa An cư Theo dấu người xưa  
Suy nghĩ về ý mã tâm viên Những điều cần làm trong mùa An cư  
Suy nghĩ về hoằng pháp Tu tâm  
An lạc hạnh Bốn bậc trưởng lão được kính trọng  
Tam vô lậu học : Giới-Định-Tuệ Bồ tát quả môn   
An cư kiết hạ   Hành trang của người xuất gia: đức hạnh và trí tuệ  
Cơm Hương Tích Mùa An cư - tiến tu Tam vô lậu học  
Ý nghĩa lễ Vu lan Bất biến, tùy duyên  
Ý nghĩa lễ Vu lan PL. 2540 - 1996 Công việc của Tỳ kheo chân chánh  
Ơn nghĩa đồng bào Phát huy chân linh  
Hướng về những người con tương lai của đất nước Bàn về nghi lễ  
Hãy đến với Chương trình "Hiểu và Thương" Sáu pháp hòa kỉnh trong mùa An cư  
Lòng từ của Bồ tát Quan Âm Đại thừa Phật giáo  
Bồ đề tâm Tu trên ngũ uẩn thân  
Suy tư của người Phật tử về những vấn đề lớn Trụ pháp và lực gia bị của Phổ Hiền  
Đầu tư - vấn đề nan giải Phát huy sức mạnh của Tỳ kheo trẻ: học, tu và làm việc  
Những điều tâm đắc trên đường về Thúc liễm thân tâm, trau dồi giới đức, siêng tu Tam vô lậu học  
Lấy từ bi xóa hận thù Hài hòa, con đường an lành  
Thuận lợi và nguy cơ Nếp sống của người tu  
Lá thư Tổng Biên tập Con đường giải thoát  
Lá thư Xuân (trích Nguyệt san GN số 10) Kinh Đại Bảo Tích pháp hội 59: Hư không mục  
Ý Xuân Ý nghĩa sám Pháp Hoa  
Lá thư Xuân (trích Báo GN số 41) Phật giáo Nam tông  
Những suy nghĩ về Hội nghị kỳ 5 khóa III Trung ương Giáo hội Đạo lực
Năm mới với niềm hy vọng mới Năm đặc điểm của người tu
Trách nhiệm và chức vụ Ý nghĩa Tam vô lậu học
Thành quả của Đại hội Phật giáo TP. HCM kỳ V Pháp tu trong ba tháng An cư
Sự đi lên của Phật giáo miền Trung Hướng đi giải thoát
Hướng phát triển tốt đẹp trong mùa An cư Hạnh an lạc
Hướng về ngày Thương binh Liệt sĩ 27-7 Tỉnh giác là chơn giác
Lễ Vu lan - ngày đền ơn đáp nghĩa của Đông phương Ý nghĩa xuất gia  
Thương tiếc danh tăng An cư và hạnh đầu đà
Ý nghĩa lễ Vu lan PL. 2541 - 1997 Cảm niệm Phật A Di Đà
Mừng 52 năm, một chặng đường phát triển của đạo pháp Cùng giúp nhau hoàn thiện tư cách người xuất gia
Vấn đề trẻ hóa lãnh đạo Hành đạo tùy duyên
Phật giáo Việt Nam, một tương lai tươi sáng Nhu đạo và Tịnh độ
Kết quả Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ IV Những kinh nghiệm tu hành
Tham luận của Thành hội PG TP. HCM tại Đại hội MTTQ TP lần thứ VI (1994) Sự hộ niệm của Phật, Bồ tát, Thiên Long Bát Bộ
Tham luận của Thành hội PG TP. HCM tại Đại hội MTTQ TP lần thứ VII (1999) Thể nghiệm pháp Phật
Cảm niệm cố Hòa thượng Thích Thiện Hoa Tịnh độ   
Cảm niệm ân sư Trụ pháp Vô sanh
Đức Pháp chủ là biểu tượng đoàn kết các hệ phái Phật giáo Tu hành là chuyển hóa hữu lậu ngũ uẩn thành vô lậu ngũ uẩn
Cảm niệm Hòa thượng Thích Trí Thủ Vai trò của nữ tu Phật giáo trong thời Bắc thuộc
Cảm niệm về Hòa thượng Thích Thiện Hào Y báo và chánh báo
Duyên kỳ ngộ Ý nghĩa Tịnh độ   
Hồi tưởng về đức hạnh của Hòa thượng Thích Tâm Thông Tất cả pháp môn tu đều là Phật pháp
Sáng niềm tin Ngộ tánh khởi tu
Một hình ảnh khó quên trong cuộc đời hoằng pháp của tôi Theo dấu chân Phật   
Cảm niệm ân sư (Kỷ niệm lễ chung thất Hòa thượng Thích Trí Đức) Thúc liễm thân tâm, trau dồi giới đức
Những kỷ niệm với Hòa thượng Thích Thiện Châu Những khởi sắc của Phật giáo tỉnh Lâm Đồng
Nghĩ về Hòa thượng Thích Thanh Kiểm Trau dồi giới đức, phát triển tuệ lực
Tưởng niệm Ni trưởng Huê Lâm Tu đúng pháp
Ni sư Huỳnh Liên Tâm đức và tuệ đức
Nghĩ về Ni trưởng Như Hòa nhân ngày Tiểu tường An cư là tịnh hóa thân tâm
Lời nói đầu   An trú bây giờ và ở đây
Hoằng pháp Tăng trưởng đạo lực
Những điều tâm đắc về hoằng pháp Đi theo dấu chân Phật và các bậc tiền nhân
Kinh nghiệm hoằng pháp Tâm là Diệu pháp, thân là Liên hoa
Hoằng pháp theo nhân duyên Tu là chuyển nghiệp
Ý nghĩa thuyết pháp Thúc liễm thân tâm, trau dồi giới đức, siêng tu Tam vô lậu học.
Giáo dục và hoằng pháp Nương lực Phổ Hiền Bồ tát để tiến tu
Lời tựa      Sống vô ngã vị tha
Ý nghĩa kinh hành niệm Phật Trí tuệ và đạo đức là sức mạnh của người tu
Ý nghĩa tĩnh tâm Tinh thần tùy duyên và bất biến
Lục hòa Làm cho đất nước cũng là làm cho Phật giáo
Sáu pháp ba la mật Bình thường tâm thị đạo và ngôi chùa tâm linh
Tịnh độ theo kinh Duy Ma Học hiểu giáo lý đúng đắn và ứng dụng có hiệu quả vào cuộc sống tu hành
Tam minh Phát huy đạo đức và trí tuệ làm đẹp cho đạo tốt cho đời
Hồi hướng theo kinh hoa nghiêm Ngủ trong tỉnh thức
Xử thế của đạo Phật Sự gắn bó giữa Tăng Ni và Phật tử là điều cần thiết
Tam bảo Nhận ra con người thực của mình để tiến tu
Nhập thế của đạo Phật Thầy hiền, bạn tốt là yếu tố quyết định mọi thành công
Tứ hoằng thệ nguyện Ý nghĩa hồng danh sám hối
Xuân Di Lặc Đoạn phiền não - tâm bình an  
Báo hiếu theo kinh vu lan Giàu đạo đức, giàu tuệ giác  
Phật giáo và pháp luật Giới đức Pháp thân  
Khái niệm về giới luật của người phật tử tại gia An trụ tịch diệt tướng  
Ý nghĩa xuất gia Lắng tâm, tịnh niệm  
Ngọn đuốc xuân Nghĩ đến việc tốt, làm việc tốt, tâm thanh tịnh  
Ngũ uẩn Ngũ ấm ma trong chúng ta  
Hòa thượng Thích Quảng Đức, một con người bất tử Phát huy đạo lực  
Mông sơn thí thực Sống trong tỉnh giác  
Tính cách pháp lý của giáo hội Tấm gương sáng của Tổ Huệ Đăng  
Những thành quả của giáo hội Phật giáo Việt Nam Thể nghiệm tinh ba của Phật pháp  
Ý nghĩa đại trai đàn Thỏa hiệp với thân, với bạn đồng tu và xã hội  
Ý nghĩa phương tiện trong kinh Pháp Hoa Thức ăn tinh thần của người tu  
Lắng tâm, tịnh niệm Thực tu, cảm hóa được chư Thiên và quần chúng  
Nghĩ đến việc tốt, làm việc tốt, tâm thanh tịnh. Trang bị tâm Quan Âm, hạnh Quan Âm sẽ nhận được lực gia bị của Quan Âm  
Ngũ ấm ma trong chúng ta Trau dồi giới đức, siêng tu Tam vô lậu học  
Phát huy đạo lực Tu bồi cội phúc  
Phước đức và trí tuệ Tùy duyên      
Tấm gương sáng của tổ Huệ Đăng Công đức của mắt và tai theo kinh Pháp Hoa  
Tâm tạo ra tất cả Ý nghĩa Nhà lửa tam giới trong kinh Pháp Hoa  
Tu bồi cội phúc Ý nghĩa phương tiện trong kinh Pháp Hoa  
Tùy duyên  

 

Chiến thắng chính mình

(Bài giảng khóa tu Một ngày an lạc lần thứ 35, tại chùa Phổ Quang, ngày 27-7-2008)

 

Chiến thắng chính mình là vấn đề cốt lõi của đạo Phật, gọi là nhân sinh quan của Phật giáo. Theo cái nhìn của Đức Phật về cuộc đời, Ngài thấy từ nghìn xưa cho đến ngày nay, tất cả mọi người thường tranh chấp lẫn nhau và luôn mong chiến thắng anh em, chiến thắng các loài khác, kể cả chiến thắng thiên nhiên. Đó là mục tiêu của mọi người. Nhưng Đức Phật đắc đạo, thấy rõ sai lầm lớn của chúng sinh trong sáu đường sinh tử, vì sau chiến thắng đó luôn là khổ đau và khổ lớn nhất là đọa địa ngục.

Vì vậy, Đức Phật dạy chúng ta tìm ra nguyên nhân dẫn đến khổ đau để chúng ta đoạn trừ, từ nguyên nhân gần đến nguyên nhân xa và đoạn trừ được gốc rễ là tâm, gọi là chiến thắng chính mình.

Phật dạy rằng bốn loại ma là ngũ ấm ma, phiền não ma, tử ma và thiên ma là đối tượng mà chúng ta phấn đấu diệt trừ, phải chiến thắng chúng. Điều này có nghĩa là cần đoạn trừ tội lỗi của chính bản thân chúng ta, chứ không phải tha nhân. Người đời thường đổ lỗi cho hoàn cảnh, đổ lỗi cho người khác, đổ lỗi cho trời đất; nhưng Đức Phật nhận ra sự thật là lỗi của chính mình để diệt trừ và đó là con đường mà Ngài đã vượt qua và chiến thắng.

Đầu tiên, chúng ta phải chiến thắng thân tứ đại ngũ uẩn của chúng ta. Phật gọi tứ đại ngũ uẩn là ma, ngũ ấm ma, vì nó gây trở ngại, làm chúng ta đau khổ, sa đọa. Vì ngũ ấm ma là ta, nên ta chiến thắng ngũ ấm ma không có nghĩa là ta diệt trừ ta, mà là chuyển hóa, cải hóa ngũ ấm của ta. Nói cụ thể là chuyển đổi từ chúng sinh ngũ ấm tội lỗi thành Pháp thân của Phật, Bồ tát và chiến thắng của ta là thay đổi ngũ ấm này thành ngũ phần Pháp thân. Như Lai thân hay chúng sinh thân cũng từ ngũ ấm mà ra. Gốc của ngũ ấm không phải là tội. Như Lai nhìn thấy tận gốc con người không phải tốt xấu, nhưng tốt xấu là từ Như Lai duyên khởi hay vô minh duyên khởi mà thành, tức minh và vô minh mới là nguyên nhân chính.

Vô minh sanh ra thì chúng sinh xuất hiện, minh sanh ra thì Như Lai thân khởi xuất. Đức Phật đắc đạo chứng túc mạng minh, thấy được tất cả những kiếp quá khứ. Thấy quá khứ tương đối dễ, vì quá khứ là kinh nghiệm của chúng ta. Ta hồi tưởng lại quá khứ gần là những việc xảy ra hôm qua, xảy ra năm trước, hoặc từ khi ta chào đời cho đến ngày nay; đó là việc quá khứ trong kiếp hiện tại chúng ta dễ nhận ra. Và khi mặt trời trí tuệ phát khởi, chúng ta thấy xa hơn những kiếp trong quá khứ. Ví dụ tôi có cảm giác đời trước mình đã tu rồi, nên sanh lại cuộc đời này, thuở nhỏ mới vào chùa, chỉ trong một tuần đã thuộc lòng tất cả kinh. Hòa thượng bổn sư nói rằng tôi có căn tu và tôi thường suy nghĩ, quán tưởng về tiền kiếp của mình.

Đức Phật đắc đạo, thấu suốt cùng tột của thân ngũ uẩn cho đến khởi điểm của nó. Trong kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật dạy rằng chúng ta bắt đầu tu từ ngũ uẩn thân, đi ngược về quá khứ để phá lần vô minh, thì ngũ uẩn vô tác hiện ra gọi là chơn như tâm, tức bản thể sự vật, ở đó không có thiện, không có ác. Như vậy là chứng Vô sanh khi trở về được cội nguồn và từ trạng thái không sinh diệt ở thế giới Vô sanh mà hiện lên thế giới sinh diệt, cho đến kiếp hiện tại, tu hành đi ngược về nguồn, bắt gặp được tâm chơn như.

Chính Đức Phật đã thể hiện lộ trình tu hành như vậy, khi Ngài thâm nhập đại thiền định ở Bồ đề đạo tràng với sanh thân ngũ uẩn, Ngài đi ngược về tâm chơn như và từ tâm chơn như, Ngài đi thuận chiều về kiếp hiện tại sinh tử. Nhưng Đức Phật không đi theo A lại da duyên khởi là vọng thức vô minh, mà Ngài từ chơn như duyên khởi đi về thế gian, nên Đức Phật đã chiến thắng được ngũ ấm ma. Nói cho dễ hiểu, trong 21 ngày tư duy ở cội Bồ đề, Đức Phật đã trải qua quá trình thăng hoa tâm linh bằng cách đi từ sinh tử về Niết bàn và từ Niết bàn, Ngài hiện thân trở lại là Phật Thích Ca Mâu Ni ở Ta bà.

Theo kinh A Hàm, đối với Bồ tát tu từ nhân hướng quả, hoặc đối với chúng ta, thì khởi tu từ con người ngũ uẩn, phát tâm Bồ đề, rồi trở về nguồn là chơn như tâm. Theo kinh Hoa Nghiêm, Bồ tát tu từ quả hướng nhân là đã thành Vô thượng Chánh đẳng giác vì thương nhân gian mà trở về thế gian để độ sinh :

Từ chơn tánh hiện thân Đại sĩ

Cõi hồng trần chẳng nhiễm bụi trần.

Vì vậy, từ tâm chơn như hiện thân lại làm người tu trên cuộc đời, đã hoàn toàn chiến thắng tự thân, hoàn toàn sạch nghiệp, thì chắc chắn người này khác với người tu còn mang nhiều nghiệp chướng không tự chiến thắng được ngũ ấm, lại cưu mang thêm nghiệp, dễ bị gẫy đổ nửa đường.

Đức Phật từ kiếp hiện tại trở về nguồn cội và từ tâm chơn như, Ngài trở lại cuộc đời giáo hóa chúng sinh. Hoàn tất Bồ tát hạnh như vậy, Ngài đã chiến thắng hoàn toàn chính mình. Vì vậy, Đức Phật tuyên bố rằng ta đã tìm ra người thợ xây ngôi nhà cũ kỹ này, là nhà ngũ ấm đau khổ. Từ đây ta không xây thêm ngôi nhà đau khổ nào ở trần gian nữa.

Chúng sinh từ ngũ ấm thân duyên khởi thì duyên khởi cái gì ? Thân ngũ ấm chúng ta chịu sự tác động của sắc, thọ, tưởng, hành và thức; nhưng chủ yếu là thọ uẩn và thức uẩn. Sáu căn tiếp xúc với sáu trần sinh ra vô số nghiệp chướng trần lao, đó là thọ uẩn. Thực tế khi chúng ta trông thấy một sự việc thì luôn có hai cảm nhận, một là ưa thích thì ta sẽ sinh tâm đắm mến, chấp trước, hai là không ưa thích thì ta sẽ chán ghét, khổ đau. Chính mắt thấy tai nghe làm chúng ta khổ sở hay vui sướng, gọi là khổ thọ và lạc thọ. Nhưng dù có vui thích, thì sau đó cái khổ sẽ lớn hơn vì chúng ta ham muốn, mà không được thỏa mãn, càng ham muốn càng khổ, cuối cùng nỗi khổ quá lớn là đọa địa ngục. Ngoài ra, khổ vì không chấp nhận, không bằng lòng nhưng không tránh khỏi, nên phải thọ ba khổ, tám khổ cho đến vô số khổ. Đó là những nỗi khổ hiện hữu trên cuộc đời của một kiếp người do chính chúng ta tạo ra cho mình.

Một người không nghiện, nhưng họ tự tập uống rượu, hút ma túy, là tự tạo kết quả khổ đau. Ví như con người ở bản thể sự vật, chưa mang nghiệp, nên không có thiện ác; nhưng vì tập tạo thành thói quen là nghiệp, nên khổ. Nghiệp do huân tập trở thành quen từ một ngày, một tháng, một năm, cho đến một kiếp trải qua, chúng ta chỉ tăng thêm khổ, cuối cùng là địa ngục A tỳ hay vô gián mở ra chào đón ta, tức khổ triền miên, không có thời gian dừng nghỉ, không bao giờ có niềm vui.

Đức Phật dạy mang kiếp con người, phải nhận ra cuộc đời là khổ và tìm ra nguyên nhân của khổ là Tập đế, tức là do tập quán của chúng ta nhiều đời tích tụ lại thành nghiệp của mình. Phật dạy chúng ta diệt cái khổ này, hay chiến thắng một phần cái khổ này. Tất cả những gì chúng ta ham muốn là tập quán hay thói quen, chúng ta tập cắt bỏ một phần là được một phần Pháp thân, đó là chiến thắng dục vọng của mình.

Trước tiên, đối với những ham muốn vô lý, cái nào bỏ được thì nên bỏ ngay, sẽ có giải thoát liền. Một số thầy tu bị nghiệp hút thuốc lá, cần phải bỏ thói quen này để giải thoát, chiến thắng được ác nghiệp. Khi còn tu học ở Nhật, trời lạnh, bạn rủ hút thuốc lá cho ấm. Tôi nhận ra rằng tại sao lại tập thói quen nguy hiểm này, nên tìm cách khác làm cho cơ thể được ấm, chẳng hạn như dùng thực phẩm giàu năng lượng như sô cô la. Người tu phải khắc phục những nghiệp tập quán không tốt, không có lợi cho việc tu hành, khắc phục cho đến cuối cùng không lệ thuộc xã hội và thiên nhiên, mới được giải thoát, hay tự chiến thắng những ác nghiệp của chính mình.

Không lệ thuộc thiên nhiên là không bị sự chi phối của bốn tướng : đói, khát, nóng, lạnh. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường có cảm giác đói và khát. Theo tôi, có hai thứ đói, đói thiệt và đói ảo. Đói thiệt là khi cơ thể chúng ta thiếu những chất cần thiết nuôi sống, nhưng đói ảo thuộc về thói quen. Ăn hoài thành thói quen ăn, nhưng thực chưa đói. Có những người ngoài ba bữa ăn, lúc nào họ cũng ăn và ăn đủ thứ, là người ăn tạp. Tôi thực tập thấy rõ điều này. Sáng thức dậy, cảm thấy đói, muốn ăn, trưa chiều cũng vậy; nhưng sau tôi phát hiện cái đói này do ảo giác, vì một hôm, bác sĩ dặn sáng không được ăn để thử máu, thì qua giờ đó, tôi không ăn mà cũng chẳng thấy đói. Từ đó tôi nhận thấy với trữ lượng chất dinh dưỡng trong cơ thể, chúng ta sống được cả tuần không cần ăn và tôi quán sát thấy được cái đói thật hay đói giả. Người tu ba ngày hay một tuần ăn một lần vẫn sống được. Vì vậy, đói khát của chúng ta là ảo, là nghiệp mà thôi.

Chúng ta tập theo quy trình Phật dạy là bỏ bữa ăn chiều, cho đến bỏ luôn bữa ăn sáng, một ngày chỉ ăn một bữa và tham thiền nhập định nhiều hơn. Khắc phục được cái đói ảo, thấy rõ cơ thể không cần nhiều thức ăn như chúng ta tưởng, nhưng vì chúng ta đói mắt, đói tâm. Đối với những người ăn nhiều, bị dư chất đạm, đi không nổi và bị nhức khớp, người ta chữa trị bằng cách không cho ăn và bắt nằm vô cát nóng để rút bớt những độc tố tích tụ do ăn quá nhiều tạo thành, thì khỏe mạnh trở lại một cách đơn giản. Tu hành, cần khắc phục nghiệp, chiến thắng mình, đầu tiên là chiến thắng việc ăn và uống.

Uống nhiều cũng quen thành tật, sáng thức dậy phải uống một lít nước. Uống như vậy thì hư thận, vì bắt thận làm việc liên tục; nếu không, thì phải tập luyện cho ra mồ hôi là tự hành hạ mình. Tự chiến thắng mình là không tự hành hạ mình, thì tập ít uống nước, không ra mồ hôi, không bắt thận lọc nước. Thiền sư không ra mồ hôi nhiều vì không uống nước nhiều.

Đối với nóng lạnh, thân chúng ta cũng phải chiến thắng. Trời chưa lạnh, nhưng vì sợ lạnh, vội vàng mặc áo ấm đề phòng, làm tế bào da trở nên lười biếng, không làm việc lâu ngày thành liệt, nên có gió độc là bị cảm liền. Trước kia, tôi cũng rơi vào tình trạng này, lúc nào cũng sợ lạnh, nhưng bị cảm liên tục. Khi sang Nhật tu học, Thiền sư dạy khác, trời lạnh bắt tắm nước lạnh. Điều này rất thực tế, vì trời lạnh, chúng ta có cảm giác lạnh, nước lạnh xối vô là lỗ chân lông nổi gai ốc, tức da tự đóng kín lại, không cho cái lạnh thâm nhập. Tuy nhiên, người đang ấm, phải tắm tay chân trước để các lỗ chân lông tự động đóng kín đã. Khắc phục được đói khát nóng lạnh, sẽ nhận thấy cơ thể chúng ta là cỗ máy kỳ diệu. Khi khí lạnh bên ngoài cao hơn nhiệt độ cơ thể, lỗ chân lông tự đóng lại và bên ngoài nhiệt độ nóng hơn cơ thể, lỗ chân lông tự mở ra. Khắc phục được nóng lạnh đói khát là giải thoát ngay thân tứ đại.

Còn Thọ, Tưởng, Hành và Thức uẩn, chúng ta phá luôn. Đối với Thọ uẩn, chúng ta phá tương đối dễ. Phật dạy không cho sáu căn tiếp xúc sáu trần thì không sinh ra tội lỗi. Chúng ta đóng kín sáu căn, mắt không nhìn, tai không nghe, mũi không ngửi, lưỡi không nếm, thân không xúc chạm, làm sao sinh ra Thức và Tưởng. Kinh nghiệm cho thấy người ẩn tu trong thiền thất, trong hang đá một thời gian dài, thì đối với mọi việc trên cuộc đời, họ không biết, nên không có vui buồn, là tự dẹp được Thọ uẩn, hay ngó lơ cuộc đời là xả thọ. Kinh nghiệm riêng tôi, việc tốt hay xấu cũng bỏ qua; vì việc tốt giữ lại sẽ sanh tâm tham đắm, việc xấu tồn trữ thì sẽ khổ đau.

Thọ uẩn mất, Tưởng uẩn cũng không còn, vì không có sự tiếp xúc và Tưởng mất, tâm chúng ta đứng yên, nên Hành mất; Hành mất thì Thức cũng mất. Bấy giờ, tâm vắng lặng gọi là ngũ uẩn giai Không, tức ta quên mình có thân tứ đại, là rơi vô pháp Không của Phật, hay Bát nhã. Không bị Thọ,Tưởng, Hành, Thức chi phối, chúng ta an trụ trong bể Không, nên nhìn đời chính xác. Như vậy, trí Bát nhã sinh ra từ tâm vô nhiễm, từ Không tâm, nên thấy khách quan là thấy như Phật thấy. Phật thấy chúng sinh không có đau khổ, nhưng họ tự tạo ra đau khổ. Ý này được kinh Pháp Hoa diễn tả rằng trong tam giới không có sinh tử, nhưng vì vô minh vọng kiến ngăn che nên sanh các tánh ham muốn khác nhau, tạo tội sai biệt, mới có đau khổ.

Từ Không tâm của Bát nhã quán chiếu cuộc đời, chúng ta diệt được ngũ uẩn, tâm lắng yên thì thân tướng giải thoát hiện ra, người nhìn thấy ta mới phát tâm Bồ đề. Sám Quy Mạng đã dạy rằng : "Kỳ hữu kiến ngã tướng, nãi chí văn ngã danh, giai phát Bồ đề tâm, vĩnh xuất luân hồi khổ”

Hiện tướng giải thoát là Pháp thân hiện, vì Pháp thân cũng là thân ngũ uẩn. Ngài Huyền Giác cũng dạy : Ngũ uẩn sanh thân tức Pháp thân. Cũng thân này, nhưng tu hành giải thoát, thân này trở thành Pháp thân, vì người nhìn thấy ta cũng được giải thoát theo; như vậy là thân này thuyết pháp. Thiền sư đắc đạo không nói, nhưng sự hiện hữu của các Ngài làm cho chúng sinh hết đau khổ là thân tứ đại thuyết pháp chuyển hóa được tâm khổ đau của người khác.

Và Thọ, Tưởng, Hành diệt thì tâm hồn chúng ta yên tĩnh, tức là Định Pháp thân sanh ra. Khi đã có hai phần Pháp thân làm nhân, do định sinh huệ, nên nhìn chính xác hơn là Huệ Pháp thân và Giải thoát tri kiến Pháp thân.

Trên bước đường tu, Đức Phật từng bước chứng đắc năm phần Pháp thân. Từ khi còn là sa môn đi khất thực, Ngài đã chiến thắng ngũ uẩn thân và đến khi thiền định ở Bồ đề đạo tràng, Ngài đạt đến đỉnh cao, quán sát cùng tột ngũ uẩn, thấy được thật tướng các pháp, thành tựu quả vị Toàn giác và thành Phật rồi, Ngài hiện thân Phật, nên ai trông thấy thân tướng hảo trang nghiêm thanh tịnh của Ngài đều được giải thoát. Nghĩa là Đức Phật đã chiến thắng hoàn toàn tự thân. Bước theo dấu chân Phật, các vị Thánh hiền, các bậc chân tu thật học cũng đều chiến thắng một phần tự thân.

Tôi kỳ vọng rằng tất cả chúng ta được duyên lành sống trong ánh sáng trí tuệ và tâm từ bi của Đức Phật cùng chư vị Bồ tát, Thánh hiền, nên cố gắng thực tập tinh ba Phật pháp để thành tựu được một phần Pháp thân dùng làm tư lương trên con đường tiến đến Phật quả, không cô phụ công ơn giáo dưỡng của Phật, Bồ tát và Thầy Tổ.