cool hit counter

Sách


Lời giới thiệu Thể nghiệm tinh ba của Phật pháp
Ý nghĩa Bổn Môn Pháp Hoa Thiền định phóng quang và đàm kinh nhập diệu
Nguyện hương Đoạn phiền não – tâm bình an
Đảnh lễ Phật Giàu đạo đức, giàu tuệ giác
Lễ Phật quá khứ Giới đức pháp thân
Đảnh lễ Phật hiện tại An trụ tịch diệt tướng
Lễ Phật vị lai Ý nghĩa Phật Đản theo kinh Pháp Hoa
Đảnh lễ Bồ tát Phật giáo và dân tộc Việt Nam
Đảnh lễ Pháp Hoa kinh hoằng thông liệt vị Tổ sư Hoằng pháp ở thế kỷ XXI
Đảnh lễ Pháp Hoa kinh thủ hộ thiện thần Dòng chảy miên viễn của Thiền
Sám hối Đức Phật sống mãi với chúng ta
Phát nguyện Đúng như pháp tu hành là tối thượng cúng dường Phật
Ý nghĩa thọ trì 7 phẩm Bổn Môn Pháp Hoa Kinh Chùa mục đồng ở Nam bộ
Ý nghĩa phẩm Tựa thứ nhất Thầy hiền, bạn tốt là yếu tố quyết định của mọi thành công
Ý nghĩa phẩm Pháp sư Phật giáo, con đường dẫn đến sự sống hòa bình, phát triển, an lạc, hạnh phúc cho nhân loại.
Ý nghĩa phẩm Bồ tát Tùng Địa Dũng Xuất thứ 15 Sức sống Thiền của Trần Thái Tông
Ý nghĩa phẩm Như Lai Thọ Lượng thứ 16 Sống trong tỉnh giác
Ý nghĩa phẩm Phân Biệt Công Đức thứ 17 Quan niệm về kinh tế trong Phật giáo
Ý nghĩa phẩm Phổ Môn thứ 25 Những nét đẹp của Phật giáo Lý Trần
Ý nghĩa phẩm Phổ Hiền Bồ Tát khuyến phát thứ 28 Nghệ thuật trong Phật giáo
Hồi hướng Ý nghĩa nhà lửa tam giới trong kinh pháp hoa
Ý nghĩa tụng thủ hộ thần chú Ý nghĩa lễ tắm Phật
Ý Nghĩa Quy Y Tam Bảo Trang bị tâm Quan Âm, hạnh Quan Âm sẽ nhận được lực gia bị của Quan Âm
Năm Giới Của Người Phật Tử Tại Gia Ý nghĩa Vu Lan  
Ý Nghĩa Lạy Hồng Danh Pháp Hoa Và Tụng Bổn Môn Pháp Hoa Kinh Công đức của mắt và tai theo kinh Pháp Hoa
Ý Nghĩa Lạy Hồng Danh Sám Hối Nhứt Phật thừa
Ý Nghĩa Tụng Kinh Dược Sư Và Niệm Phật Dược Sư Quán tứ niệm xứ
Ý Nghĩa Niệm Phật Di Đà Tứ chánh cần
Lời nói đầu Tứ như ý túc
I. Lý do chọn 21 ngày tu gia hạnh Phổ Hiền
Ngũ căn ngũ lực
II. Ý nghĩa của sự khởi tu gia hạnh Phổ Hiền từ ngày thành đạo của Phật Di Đà là ngày 17 tháng 11 và kết thúc vào ngày thành đạo của Phật Thích Ca là ngày mùng 8 tháng 12 Thất Bồ đề phần
III. Kết luận Thúc liễm thân tâm
Lời tựa Tùy duyên  
Tổng luận Thanh tịnh hóa thân tâm
Pháp hội 1 : Tam Tụ Luật Nghi Nhứt thiết Chúng sanh Hỷ kiến Bồ Tát
Pháp hội 2: Vô Biên Trang Nghiêm Đà la ni Chánh kiến
Pháp hội 3 : Mật Tích Kim Cang Lực Sĩ Tam quy và pháp niệm Phật
Pháp hội 5: Vô Lượng Thọ Như Lai Hài hòa để cùng tồn tại và phát triển
Pháp hội 6: Bất Động Như Lai Hạnh khiêm cung và bát kỉnh pháp
Pháp hội 7: Mặc Giáp Trang Nghiêm An lạc hạnh  
Pháp hội 8: Pháp Giới Thể Tánh Vô Sai Biệt Những kinh nghiệm giảng dạy
Pháp hội 9 : Đại Thừa Thập Pháp Kinh nghiệm giảng dạy Kinh Hoa Nghiêm
Pháp hội 10: Văn Thù Sư Lợi Phổ Môn Một số đề tài gợi ý cho những bài thuyết giảng của Tăng Ni sinh Khóa Giảng sư
Pháp hội 11: Xuất Hiện Quang Minh & Pháp hội 12 : Bồ Tát Tạng Nổ lực tự học để kế thừa và phát huy được tinh ba của Thầy, Tổ.
Pháp hội 14: Phật Thuyết Nhập Thai Tạng Một số phương hướng cho ngành Hoằng pháp
Pháp hội 15: Văn Thù Sư Lợi Thọ Ký Vài suy nghĩ về Hoằng pháp trong thời hiện đại
Pháp hội 16: Bồ Tát Kiến Thiệt Hoằng pháp trong thế kỷ 21
Pháp hội 17: Phú Lâu Na Nhà Hoằng pháp và giáo dục tiêu biểu trong thế kỷ XX
Pháp hội 18: Hộ Quốc Bồ Tát Hoằng pháp ở thế kỷ 21(thuyết giảng ngày 20 – 24 tháng 6 năm 2007)
Pháp hội 19: Úc Già Trưởng Giả Điểm chung nhứt của Phật giáo Nam truyền và Bắc truyền
Pháp hội 20: Vô Tận Phục Tạng Mô hình Hoằng pháp tại nước nhà trong thời đại ngày nay
Pháp hội 21: Thọ Ký Ảo Sư Bạt Đà La Tư cách của vị trụ trì
Pháp hội 23: Ma Ha Ca Diếp Vai trò của trụ trì trong giai đoạn hiện tại
Pháp hội 24: Ưu Ba Ly Ý nghĩa trụ trì
Pháp hội 25: Phát Thắng Chí Nguyện Trụ trì, người giữ chùa
Pháp hội 26: Thiện Tý Bồ Tát Kinh nghiệm làm trụ trì
Pháp hội 27 : Thiện Thuận Bồ Tát Tam pháp ấn
Pháp hội 28: Dũng Mãnh Thọ Trưởng Giả Nét đẹp của Phật giáo Nam Tông Khơ Me
Pháp hội 29: Ưu Đà Diên Vương Vai trò của trụ trì trong giai đoạn hiện đại
Pháp hội 30: Diệu Huệ Đồng Nữ Điều thiết yếu của người tu : Sức khỏe tốt, trí sáng suốt và trái tim nhân ái
Pháp hội 31: Hằng Hà Thượng Ưu Bà Di An trụ pháp tịch diệt
Pháp hội 32: Vô Úy Đức Bồ Tát Hoằng pháp và trụ trì
1. Lời tựa Đạo đức hành chánh
2. Khái niệm về kinh Duy Ma Ba điểm quan trọng đối với tân Tỳ kheo
3. Quán chúng sanh theo kinh Duy Ma Ý nghĩa thọ giới (Thuyết giảng tại chùa Phổ Quang)
4. Bất Nhị pháp môn trong kinh Duy Ma Ý nghĩa thọ giới (thuyết giảng tại chùa An Phước)
5. Ý nghĩa phẩm Phật Hương Tích trong kinh Duy Ma Phát huy sức mạnh của Tỳ kheo trẻ : Học, tu và làm việc
6. Quan niệm về đức Phật trong kinh Hoa Nghiêm Truyền trao giới pháp và lãnh thọ giới pháp đúng như pháp.
7. Ý nghĩa lễ Phật theo kinh Hoa Nghiêm Giới tánh Tỳ kheo
8. Ý nghĩa phương tiện theo kinh Pháp Hoa Lời tựa       
9. Ý nghĩa thí dụ ba xe và nhà lửa trong kinh Pháp Hoa Tiểu sử
10. Ý nghĩa hóa thành dụ trong kinh Pháp Hoa Giới tánh tỳ kheo  
11. Pháp sư của kinh Pháp Hoa Hoằng pháp và trụ trì  
12. Ý nghĩa Long Nữ dâng châu trong kinh Pháp Hoa An lành và tĩnh giác
13. An Lạc Hạnh theo kinh Pháp Hoa Nghĩ về sự thành đạo của Đức Phật
14. Bồ Tát Tùng Địa Dũng Xuất Mùa Xuân đọc kinh Hoa Nghiêm
15. Cảm niệm về Bồ Tát Phổ Hiền Sự lớn mạnh của Phật giáo song hành với thành phố phát triển 300 năm
Lời tựa Khai Thị 2009 Những quan niệm về Đức Phật
Xuân trong Phật đạo Thế giới tâm thức và thế giới hiện thực
Phước Lộc Thọ Pháp phương tiện
Hạnh xuất gia Tụng kinh, lạy Phật, sám hối và thiền quán
Vai trò người phụ nữ trong Phật giáo Đức hạnh của vị Tỳ kheo
Hạnh nguyện Quan Âm Hành trình tâm linh : nẻo về vĩnh hằng của người tu
Tàm Quý Ý nghĩa Phật Đản PL. 2542 - 1998
Họa phước vô môn Tiếp nối sự nghiệp của Đức Phật
An cư kiết hạ Nương nhờ đức từ của Tam bảo
Phật giáo và vấn đề tác hại của thuốc lá Ý nghĩa Kim Cang thừa trong Phật giáo
Phật giáo và bảo vệ môi trường Cảm nghĩ về Đức Phật A Di Đà
Phật giáo và thiếu nhi Ý nghĩa Vu Lan 1998
Nói không với ma túy Bồ Tát Đạo
Đạo đức ở tại gia Mùa An cư : sáu thời tịnh niệm
Mỉm cười trong đau khổ Tinh thần Phật giáo Đại thừa
Phật giáo và dân số Phật giáo hướng về tương lai
Kính lão đắc thọ Ý nghĩa lễ Vu Lan PL 2542 - 1998 (thuyết giảng tại trường hạ chùa Hội Khánh)
Hành trì giới luật Chơn thân – huyễn thân
Ý nghĩa Vu lan Tư cách của vị trụ trì  
Hạnh nguyện Địa Tạng Bồ tát Tâm từ bi của Đức Phật
Nối vòng tay lớn 9 tuần tu học đồng đăng Cửu Phẩm Liên Hoa
Niềm vui của tuổi già Những việc cần làm trong 3 tháng An Cư
Kiến thức và trí tuệ Những việc cần làm trong 3 tháng an cư Suy nghĩ về linh hồn trong Phật giáo
Tình người Hoằng pháp   
Hạnh nguyện Bồ tát hay Bồ tát đạo Tìm hiểu ngôn ngữ của Đức Phật
Tha lực và tự lực Mùa Xuân trên đất Bắc
Hạnh nguyện Dược Sư Lời tựa        
Ơn Thầy Ý nghĩa cầu an
Vượt qua mặc cảm Hạnh nguyện Phổ Hiền
Lời tựa Lược giải Kinh Hoa Nghiêm Bản chất Niết bàn
Nghề nghiệp chân chánh Niềm tin chân chánh
CHƯƠNG I – LỊCH SỬ KINH HOA NGHIÊM
        I - Khái niệm về lịch sử kinh Hoa Nghiêm
Hóa giải hận thù
    II - Lịch sử truyền thừa và phát triển kinh Hoa Nghiêm Phật giáo và hòa bình thế giới
  III - Nội dung kinh Hoa Nghiêm Quốc thái dân an
CHƯƠNG II - Ý NGHĨA ĐỀ KINH HOA NGHIÊM Giải tỏa oan ức
CHƯƠNG III – QUAN NIỆM VỀ ĐỨC PHẬT THEO KINH HOA NGHIÊM
       I - Quan niệm về Đức Phật trong thời kỳ Phật giáo Nguyên thủy
Vững trước khen chê
   II - Quan niệm về Đức Phật theo Đại thừa Phật giáo Ý nghĩa sức mạnh hòa hợp
  III - Quan niệm về Đức Phật theo kinh Hoa Nghiêm Âm siêu dương thạnh
CHƯƠNG IV – BỒ TÁT ĐẠO
      I - Bồ tát Thập Tín
Thực tập nhẫn nhục
  II - Bồ tát Thập Trụ Thành công và thất bại
 III - Bồ tát Thập Hạnh Chiến thắng chính mình
IV - Bồ tát Thập Hồi hướng Thân cận người trí
 V - Bồ tát Thập Địa hay Thập Thánh Sống hạnh viễn ly
VI - Bồ tát Thập Định Ý nghĩa bờ bên kia
VII - Bồ tát Thập Thông Hương thơm đức hạnh
VIII - Bồ tát Thập Nhẫn Tòa án lương tâm
CHƯƠNG V – PHẨM NHẬP PHÁP GIỚI Củng cố niềm tin
   1- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Đức Vân Tỳ kheo Giá trị cuộc sống
   2- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Hải Vân Tỳ kheo Giáo dục con cái
   3- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Thiện Trụ Tỳ kheo Vượt qua tật bệnh
   4- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Di Già Đền ơn đáp nghĩa
   5- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với trưởng giả Giải Thoát Thân phận con người
   6- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Hải Tràng Tỳ kheo Sức mạnh của ý chí
   7- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Hưu Xã Ưu bà di Quan niệm về Tịnh Độ
   8- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Tiên nhân Tỳ Mục Cù Sa Cư trần lạc đạo
   9- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Thắng Nhiệt Bà la môn Làm mới cuộc sống
   10- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Từ Hạnh đồng nữ Lời tựa        
   11- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Thiện Kiến Tỳ kheo Ăn chay lợi cho sức khỏe và tâm linh
   12- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Tự Tại Chủ đồng tử Chuyển hóa sanh thân thành pháp thân
   13- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Cụ Túc Ưu bà di Đại lễ Phật đản Liên hiệp quốc tại Việt Nam
   14- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với cư sĩ Minh Trí Đức vua Phật hoàng Trần Nhân Tông – vị Tổ sư người Việt Nam của Phật giáo Việt Nam
   15- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với trưởng giả Pháp Bửu Kế Mật tông tại Việt Nam
   16- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với trưởng giả Phổ Nhãn Niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng
   17- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với vua Vô Yểm Túc Phật giáo đi vào cuộc sống
   18- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với vua Đại Quang Sự hồi sinh của Phật giáo Ấn Độ
   19- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Bất Động Ưu bà di Sức mạnh hòa hợp
   20- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Biến Hành ngoại đạo Tác động hỗ tương giữa thân và tâm
   21- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với trưởng giả Ưu Bát La Hoa Tận dụng phương tiện hiện đại trong việc hoằng pháp
   22- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với thuyền trưởng Bà Thi La Tứ chánh cần  
23.- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Vô Thượng Thắng hay Di Lặc Bồ Tát Tu thiền tại Việt Nam
24- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Tỳ kheo ni Sư Tử Tần Thân Vai trò của ni giới Việt Nam trong xã hội hiện đại
25- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với bà Tu Mật Đa nữ Ý nghĩa hóa thân Phật thuyết pháp
26- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với cư sĩ Tỳ Sắc Chi La Ý nghĩa kệ dâng y
28.- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Bồ Tát Chánh Thu Ý nghĩa tập trung phân thân
27.- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Bồ Tát Quán Tự Tại Ý nghĩa tịnh độ
29- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với thần Đại Thiên Cầu nguyện mùa vu lan
30- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Địa thần An Trụ Cư sĩ Phật giáo
31- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với chủ Dạ thần Bà San Bà Diễn Để Đạo đức Phật giáo trong tương lai
32- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Dạ thần Khai Phu Nhứt Thiết Thọ Hoa và Đại Nguyện Tinh Tấn Lực Cứu Nhứt Thiết Chúng Sanh Điểm chung nhứt của Phật giáo nam truyền và bắc truyền  
33- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Thọ thần Diệu Đức Viên Mãn Giới luật của người Phật tử tại gia
34- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Bồ tát Di Lặc Bồ đề quyến thuộc
35- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Văn Thù Sư Lợi Bồ tát Mối tương quan với thế giới siêu hình
36- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Phổ Hiền Bồ tát Chân tinh thần Phật giáo Bắc tông
CHƯƠNG VI – PHẨM NHẬP BẤT TƯ NGHÌ GIẢI THOÁT CẢNH GIỚI – PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN Trồng căn lành và sám hối
16. Niết bàn theo kinh Pháp Hoa Lợi ích của an cư kiết hạ
17. Giáo dục của Phật Giáo Đại Thừa Tứ niệm xứ, tứ chánh cần
18. Những điều kiện tu Bồ Tát đạo Mùa xuân vĩnh hằng
19. Ngôi chùa tâm linh Kiến trúc Phật giáo
20. Hành trình về chân linh Kiến trúc Phật giáo  
21. Tu tâm Niềm tin của người phật tử Việt Nam
22. Canh tâm điền Sự an lạc trong gia đình
23. Đường về Yên Tử Báo đáp ơn nghĩa sinh thành
24. Nếp sống của một vị danh tăng Quan niệm về tịnh độ của kinh Di Đà
25. Ý nghĩa Phật Đản Pl.2538 (Tứ Nhiếp Pháp) Tam pháp ấn  
26. Ý nghĩa lễ đức Phật thành đạo Tinh thần từ bi hỷ xả, con đường tốt nhất đi đến hòa bình, phát triển và an lạc cho nhân loại
27. Phật giáo Việt Nam đang hướng về phía trước trên tinh thần vô ngã vị tha Từ bi và hòa bình trong Phật ngọc
28. Xuân hoan hỷ Tình yêu và giới tính theo tinh thần Pháp Hoa
29. Xuân trong cửa thiền Xây chùa, tô tượng, đúc chuông
30. Xuân của hành giả Pháp Hoa Xuân trong cửa đạo
Lời tựa lược giải kinh Pháp Hoa Bồ Tát Thích Quảng Đức, một bậc danh tăng siêu việt của thế kỷ 20
Lịch sử kinh Pháp Hoa Cái chết đối với người phật tử
Kinh đại thừa vô lượng nghĩa Giáo dục ở tự viện
Phẩm 1: Tựa Giới định tuệ
Phẩm 2: Phương tiện Khắc phục nghiệp, giữ chánh niệm, trụ chánh định
Phẩm 3: Thí dụ Khởi nghiệp mưu sinh theo Phật giáo
Phẩm 4: Tín giải Lễ Phật theo bổn môn Pháp Hoa
Phẩm 5: Dược thảo dụ Ngôi chùa tâm linh
Phẩm 6: Thọ ký Nhập không môn, vào vô lượng nghĩa định
Phẩm 7: Hóa thành dụ Nữ giới Phật giáo và sự kết nối toàn cầu
Phẩm 8,9: Ngũ bá đệ tử thọ ký, thọ học vô học nhơn ký Pháp phục của tăng ni Việt Nam
Phẩm 10: Pháp sư Phật giáo và môi trường sinh thái  
Phẩm 11: Hiện bảo tháp Phật giáo và phù đổng Thiên Vương
Phẩm 12: Đề Bà Đạt Đa Thâm nhập không môn
Phẩm 13: Trì Trụ định, hành trang tối thiểu của người tu
Phẩm 14: An lạc hạnh Trụ pháp vương gia, trì Như Lai tạng
Phẩm 15: Tùng Địa Dũng Xuất Tu vô lượng nghĩa kinh, sống trong vô lượng nghĩa định, thâm nhập hội Pháp Hoa.
Phẩm 16: Như Lai thọ lượng Vô lượng nghĩa kinh và vô lượng nghĩa xứ tam muội
Phẩm 17: Phân biệt công đức Xây dựng đạo đức của người tu
Phẩm 18: Tùy hỷ công đức Yếu nghĩa của phẩm pháp sư, kinh Pháp Hoa
Phẩm 19: Pháp sư công đức Hướng đi của Phật giáo Đông Nam Á trước ngưỡng cửa thế kỷ 21
Phẩm 20: Thường bất khinh Bồ Tát Những điều tâm đắc về hoằng pháp ( thuyết giảng tại Bình Định)
Phẩm 21: Như Lai thần lực Ý nghĩa Phật đản PL. 2550-2006
Phẩm 22: Đà La Ni Mỹ thuật Phật giáo
Phẩm 23: Dược Vương Bồ Tát bổn sự Vai trò của người phụ nữa trong kinh Hoa Nghiêm
Phẩm 24: Diệu Âm Bồ Tát Những tư tưởng hòa bình, hòa hợp của Phật Giáo Việt Nam
Phẩm 25: Phổ môn Đức Phật hằng hữu trong mỗi chúng ta
Phẩm 26: Diệu Trang nghiêm vương bổn sự Vai trò của Tăng già trong thời hiện đại
Phẩm 27: Phổ Hiền Bồ Tát khuyến phát Phật giáo trong nền toàn cầu hóa
Phẩm 28: Chúc lụy Giáo dục Phật giáo
Preface Một niệm tín giải trong kinh Pháp Hoa
Lời tựa lược giải kinh Duy Ma Ý nghĩa cùng tử và dược thảo dụ trong kinh Pháp Hoa
Tổng luận lược giải kinh Duy Ma Tịnh độ
Phẩm 1: Phật quốc Hóa thành dụ
Phẩm 2: Phương tiện   Phật giáo Nam tông vá Giáo hội Phật giáo Việt Nam
Phẩm 3: Thanh văn Phật giáo trong lòng nhân dân miền Nam
Phẩm 4: Bồ Tát Vị trí của Pháp sư Huyền Trang trong Phật giáo
Phẩm 5: Văn Thù Sư Lợi thăm bệnh Xuân về trên cõi Tịnh
Phẩm 6: Bất tư nghì Vãng sanh cực lạc
Phẩm 7: Quán chúng sanh Cầu siêu bạt độ
Phẩm 8: Phật đạo Công đức của kinh Pháp Hoa
Phẩm 9: Nhập bất nhị pháp môn Nghệ thuật trong Phật giáo  
Phẩm 10: Phật Hương Tích Hoằng pháp ở thế kỷ 21
Phẩm 11: Bồ Tát đạo An cư dưỡng tánh - Thị phi phủi sạch
Phẩm 12: Kiến Phật A Súc Giữ giới và quán chiếu với tứ Thánh đế
Phẩm 13: Pháp cúng dường Gắn tâm với Đức Phật, với giáo pháp và Hiền thánh tăng
Phẩm 14: Chúc lụy Bốn pháp giải thoát
Lời tựa           Gạn sạch phiền não, nghiệp chướng, trần lao
Lịch sử Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Sám hối nghiệp chướng
Ý nghĩa Kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa Pháp Hoa chân kinh
Ý nghĩa phẩm Tựa thứ I Ý nghĩa 12 đại nguyện của Đức Phật Dược Sư
Ý nghĩa phương tiện và chân thật Vũ trụ quan theo Phật giáo
Ý nghĩa Thí Dụ Sống an lạc, chết siêu thoát
Ý nghĩa phẩm Pháp Sư thứ 10 Phật lực, pháp lực và gia trì lực của chư Tăng
Ý nghĩa phẩm An Lạc Hạnh thứ 14 Quan niệm về đức Phật theo kinh Pháp Hoa  
Ý nghĩa phẩm Bồ Tát Tùng Địa Dũng Xuất thứ mười lăm Pháp Phật và an toàn giao thông
Ý nghĩa phẩm Như Lai Thọ Lượng thứ mười sáu Đức Phật của chúng ta
Ý nghĩa phẩm Phân Biệt Công Đức thứ 17, phẩm Pháp Sư công đức thứ 19 Đạo đức Phật giáo
Bồ Tát hạnh: Dược Vương Bồ Tát, Diệu Âm Bồ Tát, Quan Âm Bồ Tát, Diệu Trang Nghiêm Bồ Tát và Phổ Hiền Bồ Tát Bồ tát hạnh theo kinh Pháp Hoa
Lời tựa           Mùa xuân của hành giả phát tâm bồ đề
Pháp Hội 33 : Vô Cấu Thí Bồ Tát Ứng Biện Những điều tâm đắc về kinh Pháp Hoa
Pháp Hội 34 : Công Đức Bửu Hoa Phu Bồ Tát Ý nghĩa Phật Đản PL 2543 - 1999
Pháp Hội 35 : Thiện Đức Thiên Tử Kinh nghiệm hoằng pháp  
Pháp Hội 36 : Thiện Trụ Ý Thiên Tử Tìm hiểu xã hội học Phật giáo
Pháp Hội 37 : A Xà Thế Vương Tử Theo dấu người xưa
Pháp hội 38: Đại Thừa Phương Tiện Những điều cần làm trong mùa An cư
Pháp Hội 39 : Hiền Hộ Trưởng Giả Bốn bậc trưởng lão được kính trọng
Pháp Hội 40 : Tịnh Tín Đồng Nữ Trở về viên minh tánh
Pháp Hội 41 : Di Lặc Bồ Tát Vấn Bát Pháp Điều kiện để có kinh Pháp Hoa
Pháp Hội 42 : Di Lặc Bồ Tát Sở Vấn Vai trò của trụ trì trong giai đoạn hiện tại  
Pháp Hội 43 : Phổ Minh Bồ Tát Ý nghĩa an cư kiết hạ
Pháp Hội 44 : Bửu Lương Tụ Bồ tát quả môn
Pháp Hội 45 : Vô Tận Huệ Bồ Tát Mùa an cư - tiến tu tam vô lậu học
Pháp Hội 46 : Văn Thù Thuyết Bát Nhã Công việc của Tỳ kheo chân chánh
Pháp Hội 47 : Bửu Kế Bồ Tát Hành trang của người xuất gia: đức hạnh và trí tuệ
Pháp Hội 48 : Thắng Man Phu Nhân Bất biến, tùy duyên
Pháp Hội 49 : Quảng Bác Tiên Nhân Bàn về nghi lễ
Pháp Hội 50 : Nhập Phật Cảnh Giới Trí Quang Minh Trang Nghiêm Tu hành đúng như pháp là tối thượng cúng dường
Pháp Hội 52 : Bửu Nữ Chọn pháp tu an lạc
Pháp Hội 53 : Bất Thuấn Bồ Tát Phát huy chân linh
Pháp Hội 54 : Hải Huệ Bồ Tát Nghĩ về Phật giáo Nhật Bản
Pháp Hội 55 : Hư Không Tạng Bồ Tát Ý nghĩa phẩm Tín giải trong kinh Pháp Hoa
Pháp Hội 56 : Vô Ngôn Bồ Tát Bồ đề tâm  
Pháp Hội 57 : Bất Khả Thuyết Bồ Tát Đức Phật trong nền văn minh Ấn Độ
Pháp Hội 58 : Bửu Tràng Bồ Tát Một chuyến đi về miền đất Phật
Pháp Hội 59 : Hư Không Mục Giác Ngộ với thiên niên kỷ 3
Pháp Hội 60 : Nhựt Mật Bồ Tát Suy nghĩ về số mệnh trong Phật giáo
Pháp Hội 61 : Vô Tận Ý Bồ Tát Thiền trong đời thường
Lời tựa  Hướng về Thánh tích của Phật giáo
Tiểu sử   Lời tựa           
Thọ giới, tu hành, nỗ lực thâm nhập dòng thác trí tuệ Tam vô lậu học  
Thỏa hiệp với thân, với bạn đồng tu và xã hội Quý nhứt trên đời
Thức ăn tinh thần của người tu Những việc làm trong mùa mưa của chư Tăng  
Thực tu, cảm hóa được chư thiên và quần chúng Sinh hoạt trong mùa An cư  
Trau dồi giới đức, siêng tu tam vô lậu học Suy nghĩ về ý mã tâm viên  
Lời tựa    An lạc hạnh   
Ý nghĩa Phật Đản PL. 2539 -1995 Tam vô lậu học: Giới, Định, Tuệ  
Tam vô lậu học An cư kiết hạ   
Quý nhất trên đời Cơm Hương Tích  
Những việc làm trong mùa mưa của chư Tăng Bồ tát đạo   
Ý nghĩa Vu lan PL. 2539 - 1995 Mùa An cư sáu thời tịnh niệm  
Nhìn về thế kỷ 21 Tinh thần Phật giáo Đại thừa  
Xuân Pháp Hoa Nhân duyên - căn lành  
Hướng về tương lai Chơn thân - huyễn thân  
Ý nghĩa Niết bàn Chín tuần tu học, đồng đăng cửu phẩm Liên hoa  
Internet, những nỗi lo mới Những việc cần làm trong ba tháng An cư  
Ý nghĩa Phật Đản PL. 2540 -1996 Hành trang của người xuất gia: căn lành và Phật hộ niệm  
Cảm nghĩ về hoài bão của Đức Phật Tiếp nối sự nghiệp của Đức Phật  
Phật giáo và thực tiễn cuộc sống Trở về viên minh tánh  
Sinh hoạt trong mùa An cư Theo dấu người xưa  
Suy nghĩ về ý mã tâm viên Những điều cần làm trong mùa An cư  
Suy nghĩ về hoằng pháp Tu tâm  
An lạc hạnh Bốn bậc trưởng lão được kính trọng  
Tam vô lậu học : Giới-Định-Tuệ Bồ tát quả môn   
An cư kiết hạ   Hành trang của người xuất gia: đức hạnh và trí tuệ  
Cơm Hương Tích Mùa An cư - tiến tu Tam vô lậu học  
Ý nghĩa lễ Vu lan Bất biến, tùy duyên  
Ý nghĩa lễ Vu lan PL. 2540 - 1996 Công việc của Tỳ kheo chân chánh  
Ơn nghĩa đồng bào Phát huy chân linh  
Hướng về những người con tương lai của đất nước Bàn về nghi lễ  
Hãy đến với Chương trình "Hiểu và Thương" Sáu pháp hòa kỉnh trong mùa An cư  
Lòng từ của Bồ tát Quan Âm Đại thừa Phật giáo  
Bồ đề tâm Tu trên ngũ uẩn thân  
Suy tư của người Phật tử về những vấn đề lớn Trụ pháp và lực gia bị của Phổ Hiền  
Đầu tư - vấn đề nan giải Phát huy sức mạnh của Tỳ kheo trẻ: học, tu và làm việc  
Những điều tâm đắc trên đường về Thúc liễm thân tâm, trau dồi giới đức, siêng tu Tam vô lậu học  
Lấy từ bi xóa hận thù Hài hòa, con đường an lành  
Thuận lợi và nguy cơ Nếp sống của người tu  
Lá thư Tổng Biên tập Con đường giải thoát  
Lá thư Xuân (trích Nguyệt san GN số 10) Kinh Đại Bảo Tích pháp hội 59: Hư không mục  
Ý Xuân Ý nghĩa sám Pháp Hoa  
Lá thư Xuân (trích Báo GN số 41) Phật giáo Nam tông  
Những suy nghĩ về Hội nghị kỳ 5 khóa III Trung ương Giáo hội Đạo lực
Năm mới với niềm hy vọng mới Năm đặc điểm của người tu
Trách nhiệm và chức vụ Ý nghĩa Tam vô lậu học
Thành quả của Đại hội Phật giáo TP. HCM kỳ V Pháp tu trong ba tháng An cư
Sự đi lên của Phật giáo miền Trung Hướng đi giải thoát
Hướng phát triển tốt đẹp trong mùa An cư Hạnh an lạc
Hướng về ngày Thương binh Liệt sĩ 27-7 Tỉnh giác là chơn giác
Lễ Vu lan - ngày đền ơn đáp nghĩa của Đông phương Ý nghĩa xuất gia  
Thương tiếc danh tăng An cư và hạnh đầu đà
Ý nghĩa lễ Vu lan PL. 2541 - 1997 Cảm niệm Phật A Di Đà
Mừng 52 năm, một chặng đường phát triển của đạo pháp Cùng giúp nhau hoàn thiện tư cách người xuất gia
Vấn đề trẻ hóa lãnh đạo Hành đạo tùy duyên
Phật giáo Việt Nam, một tương lai tươi sáng Nhu đạo và Tịnh độ
Kết quả Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ IV Những kinh nghiệm tu hành
Tham luận của Thành hội PG TP. HCM tại Đại hội MTTQ TP lần thứ VI (1994) Sự hộ niệm của Phật, Bồ tát, Thiên Long Bát Bộ
Tham luận của Thành hội PG TP. HCM tại Đại hội MTTQ TP lần thứ VII (1999) Thể nghiệm pháp Phật
Cảm niệm cố Hòa thượng Thích Thiện Hoa Tịnh độ   
Cảm niệm ân sư Trụ pháp Vô sanh
Đức Pháp chủ là biểu tượng đoàn kết các hệ phái Phật giáo Tu hành là chuyển hóa hữu lậu ngũ uẩn thành vô lậu ngũ uẩn
Cảm niệm Hòa thượng Thích Trí Thủ Vai trò của nữ tu Phật giáo trong thời Bắc thuộc
Cảm niệm về Hòa thượng Thích Thiện Hào Y báo và chánh báo
Duyên kỳ ngộ Ý nghĩa Tịnh độ   
Hồi tưởng về đức hạnh của Hòa thượng Thích Tâm Thông Tất cả pháp môn tu đều là Phật pháp
Sáng niềm tin Ngộ tánh khởi tu
Một hình ảnh khó quên trong cuộc đời hoằng pháp của tôi Theo dấu chân Phật   
Cảm niệm ân sư (Kỷ niệm lễ chung thất Hòa thượng Thích Trí Đức) Thúc liễm thân tâm, trau dồi giới đức
Những kỷ niệm với Hòa thượng Thích Thiện Châu Những khởi sắc của Phật giáo tỉnh Lâm Đồng
Nghĩ về Hòa thượng Thích Thanh Kiểm Trau dồi giới đức, phát triển tuệ lực
Tưởng niệm Ni trưởng Huê Lâm Tu đúng pháp
Ni sư Huỳnh Liên Tâm đức và tuệ đức
Nghĩ về Ni trưởng Như Hòa nhân ngày Tiểu tường An cư là tịnh hóa thân tâm
Lời nói đầu   An trú bây giờ và ở đây
Hoằng pháp Tăng trưởng đạo lực
Những điều tâm đắc về hoằng pháp Đi theo dấu chân Phật và các bậc tiền nhân
Kinh nghiệm hoằng pháp Tâm là Diệu pháp, thân là Liên hoa
Hoằng pháp theo nhân duyên Tu là chuyển nghiệp
Ý nghĩa thuyết pháp Thúc liễm thân tâm, trau dồi giới đức, siêng tu Tam vô lậu học.
Giáo dục và hoằng pháp Nương lực Phổ Hiền Bồ tát để tiến tu
Lời tựa      Sống vô ngã vị tha
Ý nghĩa kinh hành niệm Phật Trí tuệ và đạo đức là sức mạnh của người tu
Ý nghĩa tĩnh tâm Tinh thần tùy duyên và bất biến
Lục hòa Làm cho đất nước cũng là làm cho Phật giáo
Sáu pháp ba la mật Bình thường tâm thị đạo và ngôi chùa tâm linh
Tịnh độ theo kinh Duy Ma Học hiểu giáo lý đúng đắn và ứng dụng có hiệu quả vào cuộc sống tu hành
Tam minh Phát huy đạo đức và trí tuệ làm đẹp cho đạo tốt cho đời
Hồi hướng theo kinh hoa nghiêm Ngủ trong tỉnh thức
Xử thế của đạo Phật Sự gắn bó giữa Tăng Ni và Phật tử là điều cần thiết
Tam bảo Nhận ra con người thực của mình để tiến tu
Nhập thế của đạo Phật Thầy hiền, bạn tốt là yếu tố quyết định mọi thành công
Tứ hoằng thệ nguyện Ý nghĩa hồng danh sám hối
Xuân Di Lặc Đoạn phiền não - tâm bình an  
Báo hiếu theo kinh vu lan Giàu đạo đức, giàu tuệ giác  
Phật giáo và pháp luật Giới đức Pháp thân  
Khái niệm về giới luật của người phật tử tại gia An trụ tịch diệt tướng  
Ý nghĩa xuất gia Lắng tâm, tịnh niệm  
Ngọn đuốc xuân Nghĩ đến việc tốt, làm việc tốt, tâm thanh tịnh  
Ngũ uẩn Ngũ ấm ma trong chúng ta  
Hòa thượng Thích Quảng Đức, một con người bất tử Phát huy đạo lực  
Mông sơn thí thực Sống trong tỉnh giác  
Tính cách pháp lý của giáo hội Tấm gương sáng của Tổ Huệ Đăng  
Những thành quả của giáo hội Phật giáo Việt Nam Thể nghiệm tinh ba của Phật pháp  
Ý nghĩa đại trai đàn Thỏa hiệp với thân, với bạn đồng tu và xã hội  
Ý nghĩa phương tiện trong kinh Pháp Hoa Thức ăn tinh thần của người tu  
Lắng tâm, tịnh niệm Thực tu, cảm hóa được chư Thiên và quần chúng  
Nghĩ đến việc tốt, làm việc tốt, tâm thanh tịnh. Trang bị tâm Quan Âm, hạnh Quan Âm sẽ nhận được lực gia bị của Quan Âm  
Ngũ ấm ma trong chúng ta Trau dồi giới đức, siêng tu Tam vô lậu học  
Phát huy đạo lực Tu bồi cội phúc  
Phước đức và trí tuệ Tùy duyên      
Tấm gương sáng của tổ Huệ Đăng Công đức của mắt và tai theo kinh Pháp Hoa  
Tâm tạo ra tất cả Ý nghĩa Nhà lửa tam giới trong kinh Pháp Hoa  
Tu bồi cội phúc Ý nghĩa phương tiện trong kinh Pháp Hoa  
Tùy duyên  

 

Pháp Hội 48 : Thắng Man Phu Nhân

Thắng Man là con gái của vua Ba Tư Nặc, lấy chồng là vua ở nước lân cận Xá Vệ, trở thành hoàng hậu. Tâm tánh của bà rấthiền hậu và lại có khả năng thuyết phục người. Đây là điểm đặc biệt mà chúng ta cần suy nghĩ để học. Trong triều, từ trên xuống dưới, kể cả quốc vương đại thần, không ai có ý trái lại hoàng hậu Thắng Man. Người nữ mà khiến cho chồng và mọi người nể phục, không phải là việc đơn giản.

Việc chính yếu của Thắng Man là đạt cho được Nhứt thiết trí; nói theo ngày nay là nắm bắt được chân lý. Thiết nghĩ hướng tu hành của chúng ta ngày nay cũng vậy, làm thếnào thấy sự vậtchính xác hoàn toàn, thì mới có thể điều động người.

Muốn làm được như vậy, phải cắt bỏ chấp ngã và ngã sở. Vì còn chấp ngã và ngã sở thì không thể nhìn sự vật khách quan, nhất định phạm sai lầm, phải thọ quả báo. Có thể nói khi tu, cái mà chúng ta khó bỏ nhất là ý niệm về tôn giáo của ta, ta là Phật tử, ta là người tu theo Phật giáo. Ta có lập trường riêng như vậy, thì các tôn giáo kháccũng có lập trường của họ. Và khi đã có lập trường riêng, thấy sự việc không thể khách quan; điều gì của Phật giáo, chúng ta luôn binh vực, của đạo khác dù đúng, chúng ta cũng cắt xén bớt. Như vậy là trái với cốt lõicủa đạo Phật dạy phải thấy đúng sự thật. Chúng ta tu phải xóa bỏ sai phạm này càng sớm càng tốt.

Muốn tu tập pháp này, phải bỏ sở hữu của chúng ta trước, bỏ sở hữu vật chất và kế là sở hữu tinh thần. Bỏ và xem có bị mất mát gì hay không. Cỡ như các Thầy cô mà bỏ thì coi chừng giống như qua sông, chưa biết bơi mà bỏ thuyền bè là chết. Riêng tôi đang tập bỏ và thử bỏ. Không cần vật chất, không cần quản lý, không nghĩ tới quyền lợi; tôi chỉ lo truyền bá chánh pháp, nhưng đến đâu cũng có cơm ăn, chỗ ở. Phải xét lại vị trí của mình đến mức nào mới có thể bỏ; bỏ mà không mất mới nên bỏ. Đạt đến quả vị Phật, bỏ tất cả, nhưng được tất cả. Bồ tát thì bỏ được một phần, có một phần công đức. Vì vậy, Bồ tát hành đạo theo nhân duyên, công đức sẵn có mà thôi; vượt ngoài mức giới hạn này không thể được. Khi sang Nhật, tôi thử đến ở nhà thờ xem người khác tôn giáo đối xử ra sao. Quả thật họ cũng dọn phòng cho tôi ở và đãi thức ăn chay đàng hoàng như ở chùa.

Bắt đầu chúng ta tập xả một phần, bằng cách ta lo cho Tăng Ni, lo cho Phật pháp, thì Tăng Ni, tự viện, Phật pháp bấy giờ trởthành mạng sống của ta. Các Thầy cô đừng nên nghĩ chùa là của riêng mình, vì chỉ một ý niệm như vậy cũng không nên. Dứt khoát rằng chùa là của tứ chúng hay thập phương đàn na tín thí. Nếu ta buôn bán, sang nhượng chùa thì phạm tội không tha thứ được và món nợ này cũng không thể nào trả cho nổi. Ta nợ một người còn có thể trả được, sanh làm trâu ngựa cũng trả được. Nhưng sang đoạt chùa là tài sản chung của thập phương bá tánh, quá nhiều người, không thể trả hết; thậm chí có người chỉ hùn một đồng xây chùa, họ cũng đã có phần công đức trong đó.

Là đệ tử Phật, đứng ở lập trường chánh pháp, chúng ta hiến thân cho đạo, hết lòng vì đạo, tiến thân trong đạo. Bản thân tôi không có gì, được tu học ở Phật học đường Nam Việt; sau đó trên bước đường hành đạo, đếnđâu tôi bồi đắp cho đạo, tự đặt mình là một phần sở hữu của Giáo hội, của Tam bảo. Vìvậy, tất cả việc làm của tôi là do Giáo hội đề cử, gọi là Tăng sai. Chư Tăng phân bổ làm gì, ta hết lòng làm, công đức mới sanh. Bắt đầu ta làm được công đức trong một vùng, từ từ tiến lên làm cho cả thành phố và cả nước.Công đức chúng ta cứ như vậy mở rộng. Vàkhi tâm lượng vì đạo, vì chúng sanh trong Pháp giới thì tất cả Pháp giới đều trở thành sở hữu của chúngta.

Trong pháp hội này, có hoàng hậu Thắng Man nhận được bức thư của mẹ nói về Đức Phật. Bà liền nghĩ ngay đến Phật và liền thấy Phật xuất hiện trong hư không. Và từ chỗ Phật ngự, bà phát tâm ca ngợi Phật đức. Sau đó, Phật thọ ký cho bà đời đời kiếp kiếp thường qua lại chốn nhơn thiên, luôn được tự tại và thành Phật hiệu là Phổ Quang.

Tại sao bà là cư sĩ chỉ nghĩ đến Phật và phát tâm thì Phật đến và được Ngài thọ ký đời đời kiếp kiếp không đọa ba đường ác và thành Phật. Chúng ta thấy việc tu hành của Thắng Man quá đơn giản lại được kết quả lớn lao như vậy. Trong khi chúng ta xuất gia học đạo, ép mình trong khuôn khổ hàng chục năm mà còn không được gì. Phật dạy dễ,nhưng sao chúng ta tu lâu mà vẫn không có kết quả. Chúng ta nên xét lại việc tu hànhcủa mình đúng hay sai. Nếu không được kết quả giống Phật nói, chắc chắn chúng ta tusai, vì Phật không sai.

Chúng ta sai ở điểm nào. Theo tôi, chúng ta sai vì không thấy mình, không hiểu mình, thì làm sao thấy Phật. Không thấy Phật thì không tu trong chánh pháp được, nên rớt sang tà đạo.

Thắng Man thưa với Phật rằng quan trọng nhất là nhiếp thọ chánh pháp; nói theo kinh Pháp Hoa là đúng như pháp tu hành và giữ được chánh pháp thì phải đạt được kết quả như Phật dạy. Chánh pháp theo kinh này nêu lên một số việc đơn giản như giữ gìn giới luật. Đương nhiên, trên bước đường tu của chúng ta phải nghiêm trì giới luật; vì giới luật là thọ mạng của Phật pháp, giới luật còn thì Phật pháp còn. Vì vậy, nếu chúng ta sống theo giới luật thì dù Đức Phật nhập diệt cũng coi như Ngài còn tại thế.

Tuy nhiên, giữ giới khác với chấp giới. Người giữ giới làm cho giới trở thành hạnh và do hạnh tạo thành đức. Giữ giới ở dạng này là tu để trở thành người đức hạnh. Thành tựu được giới đức như vậy thì từng bước thăng hoa; trước tiên là được thân giải thoát và tâm giải thoát. Người tu mà không hiện được tướng giải thoát, không có tâm hồn phóng khoáng, coi như đọa.

Nhờ nhiếp thọ chánh pháp, có được tâm hồn phóng khoáng. Tâm phóng khoáng, nếu nói cho gọn là bốn đức tánh từ, bi, hỷ, xả. Thắng Man nói rằng bà đổi bốn đức tánh này thành mười hạnh nguyện để tu.

Thứ nhất là bà phát nguyện giữ gìn cấm giới hay sống theo mẫu mực của người có hạnh đức. Do hành động và việc làm lâu ngày của bà trở thành đức khiến cho người phát tâm. Trên bước đường tu, lúc còn nhỏ, chúng ta dùng hạnh trang nghiêm thân tâm, lớn thì dùng đức trang nghiêm. Hạnh và đức là giới của Đại thừa, tức làm gương tốt cho đời, làm lợi ích cho đạo. Từ khi xuất gia học đạo cho đến nhắm mắt lìa đời, thử kiểm xem ta đã làm được gì cho đạo hay không. Làm được việc cho đạo, cho chúng, mới có công với đạo, có đức với chúng. Công đức viên mãn mới không uổng phí cuộc đời tu. Trong Phật pháp, ta là con nợ; trong xã hội, ta là người ăn bám, chắc chắn không phải là đệ tử Phật.

Khi chúng ta thọ giới Sa di, Tỳ kheo, Thức xoa, Tỳ kheo ni, cũng chỉ giữ những giới này cho đến cuối đời. Mạng sống xả bỏ rồi thì các giới biệt giải thoát này cũng không còn, vì nó chỉ có tính cách giai đoạn. Có thể nói việc thọ giới biệt giải thoát của hàng Thanh văn để tạo điều kiện cho chúng ta tu trong khuôn mẫu cố định. Khi chúng ta chết thì khuôn phép này cũng chấm dứt, không mang theo đời sau được.

Nhưng giới Bồ tát đã thọ lãnh ở kiếp này rồi, vẫn mang theo qua kiếp sau và chúng ta cũng tiếp tục giữ cho đến khi thành Phật.

Đối với giới Tỳ kheo, Tỳ kheo ni…, khi phát tâm thọ thì có giới, nhưng thoái tâm là xả giới; nghĩa là có thọ, có giữ, có xả. Trái lại, Bồ tát giới thành tựu do phát Bồ đề tâm, nên không có thọ cũng không có xả. Khi chúng ta phát tâm Bồ đề thì đầy đủ giới đức. Nếu thoái tâm thì giới vẫn còn nguyên, nhưng không có tác dụng, nên không trở thành hạnh đức. Tuy nhiên, đời sau gặp duyên khai ngộ, ta phát tâm Bồ đề lại thì giới thể tự thanh tịnh.

Điển hình là trường hợp hoàng hậu Thắng Man chẳng những phát tâm Bồ đề trong hiện tại mà đã phát tâm, hành Bồ tát đạo ở nhiều ức Phật quá khứ. Vì vậy, kiếp này bà lập gia đình bình thường, nhưng giới bên trong đã có; nên chỉ nghe nhắc đến tên Phật, thì tự sâu kín đáy lòng của bà đã khởi lên ý niệm tu theo Phật. Nếu không có hạt nhân lành này, dù có gặp Phật cũng không tu hay tu cũng không kết quả, hoặc thấy người tu, mình kết duyên kính tin là cũng nhiều rồi.

Giới Bồ tát không phải do giới sư truyền trao. Bồ tát Văn Thù, Di Lặc và Đức Phật Thích Ca mới là người truyền trao giới Bồ tát. Văn Thù khai ngộ thì huệ chúng ta mở, nhìn đời chính xác, Di Lặc nhận làm giáo thọ sư thì lòng ta được an lành. Từ đó, người phát tâm Bồ đề thọ giới xong, nhìn đời sáng và tâm hồn thanh thản; không phải thọ giới rồi bị ràng buộc, khổ sở. Đối với việc thế gian, ta không còn thắc mắc buồn phiền vì thấy rõ; nghĩa là nương được trí Văn Thù và được Di Lặc dạy, tâm chúng ta bình ổn hoàn toàn. Được như vậy, Đức Thích Ca sẽ truyền trao chánh pháp và ta mới trở thành Bồ tát là đệ tử của Phật Thích Ca.

Phật Thích Ca cho biết Thắng Man nhiều đời đã phát Bồ đề tâm, hành Bồ tát đạo, nên bà thường luân chuyển trong sáu nẻo luân hồi. Nhờ vậy, đời đời kiếp kiếp bà luôn được thắng duyên là thông minh, khỏe mạnh, có hảo tướng… Xét ở khía cạnh nào cũng thấy Thắng Man hoàn hảo, vì đã trang nghiêm thân tâm bằng công đức do hành Bồ tát đạo, làm lợi ích cho người. Có công đức như vậy, bà tái sanh làm công chúa và sau lại làm hoàng hậu. Phước đức trang nghiêm thân tâm của Thắng Man quá đầy đủ, nên chỉ đọc bức thư của người mẹ nói về Phật, bà đã hình dung ra Phật và phát Bồ đề tâm.

Riêng bản thân của mỗi người trong chúng ta, nếu xuất gia mà chưa phát Bồ đề tâm, chưa được trí Văn Thù khai ngộ, chưa được Di Lặc giáo dưỡng, chúng ta còn đủ tham sân phiền não. Chúng ta phải cố gắng giữ gìn giới luật trong khuôn khổ của hàng Thanh văn, vượt qua hàng rào an toàn này, sẽ bịđọa.

Thắng Man nhờ giữ giới, tạo thànhcông đức, nên phát nguyện thứ nhất của bà đối trước Phật là đời đời kiếp kiếp nghiêm trì giới luật. Hạnh nguyện thứ hai của Thắng Man là luôn luôn kính trọng các bậc sư trưởng.

Tôi thấy các Thầy cô trẻ thường phạm sai lầm là thiếu kính trọng các bậc tôntrưởng. Tuy giỏi, nhưng mất đức khiêm cung cũng không làm được Phật sự. Tự thấy mình học có bằng cấp, còn Thầy tổ không có gì, là đọa. Phải biết rằng các bậc tôn trưởng ở thế hệ khác, nên họ học khác, hiểu khác chúng ta và họ thành tựu được những Phật sự tương ưng ở thời đó là giỏi rồi. Chúng ta ở thế hệkhác, làm được việc khác.

Tôi kính trọng Hòa thượng Huê Nghiêm tuy ngài không học nhiều, hoặc Hòa thượng Thiện Hoa, Hòa thượng Trí Tịnh là các vị thân giáo sư mà tôi theo học. Tuy nhiên, tôi làm đạo khác với các ngài để thích hợp với cuộc sống ở thời đại mới. Tôi vẫn tôn kínhcác ngài dù tôi có hiểu biết khác. Ở thời kỳ Thầy Tổ của chúng ta thì theo lối học từ chương, lúc đó giảng kinh từng chữ, từng câu là giỏi lắm. Học một bộ kinh phải mất mười năm, naychúng ta học một năm. Tôi thường phân bộ kinh làm ba phần để giảng giải. Trước nhất giảng lịch sử của kinh và tư tưởng kinh. Phần thứ hai là giảng nội dung hay cốt lõi của kinh. Và phần ba, nếu cần, tôi trích giảng vài đoạn kinh hay. Còn dạy theo kiểu xưa thì học cùng kiếp cũng không hết.

Thử nghĩ Thầy Tổ của chúng ta không giỏi hơn ta thì làm sao các ngài đào tạo chúng ta nên người. Ta dạy lớp người sau cũng phải un đúc cho họ thành tài, không đưa họ vào lối mòn cũ. Kính trọng tuyệt đối các bậc bề trên đi trước, không bao giờ được xúc phạm. Họ đã an vị trên bàn thờ là đã hoàn tất sứ mệnh đối với Phật pháp. Còn ta lo việc của ta cho tròn.

Nguyện thứ ba của Thắng Man là tha thứ cho người dưới cố ý hay vô tình xúc phạm bà. Muốn làm người lớn, phải biết tha thứ người dưới. Nếu không tha thứ thì ta ngang hàng với họ hay chống phá lại họ thì ta còn thấp hơn họ. Không kính người trên, không rộng lượng với người dưới, không hành Bồ tát đạo được.

Đối với người giỏi hơn, người có hạnh tốt, phải phát tâm tùy hỷ với họ là nguyện thứ tư của Thắng Man. Trong cuộc sống, chúng ta từng thấy những người không có hạnh tùy hỷ với người giỏi hơn và triệt tiêu họ; tấtnhiên tạo thành thế chống đối, việc làm càng trở nên khó khăn hơn. Không tôn trọng người tài, chắc chắn không thể có người giỏi hợp tác với ta.

Kính trên, nhường dưới, tôn trọng người hiền tài, nghiêm trì giới đức là bốn đức tánh mà Thắng Man phát nguyện thể hiện trong cuộc sống. Thành tựu bốn hạnh căn bản này, thì tùy duyên làm lợi ích chúng sanh là nguyện thứ năm của bà.

Thực tế cuộc sống cho thấy có người được những tánh tốt vừa nói, nhưng lại vấp phải sai lầm là keo kiết bỏn xẻn. Trên bước đường tu, ai làm thủ kho coi chừng phạm lỗi này, cái gì cũng tiếc, muốn giữ. Chúng ta làm công việc quản lý, lãnh đạo phải biết những gì cần xả cho người, có giữ là giữ gìn của Tam bảo và dùng cho đúng chỗ. Dùng không đúng chỗ, đúng người, cũng tội. Tôi ngại giữ tài sản chung của Phật pháp là lý do đó, của riêng mình thì dễ tùy tiện sử dụng.

Không keo kiết, đáng dùng thì dùng là tánh phải buông bỏ để tâm hồn nhẹ nhàng. Các vị nhận trách nhiệm quản lý thường chia trái tim mình ra mấy ngăn để gạo, đường,muối, v.v… Và không còn ngăn nào để Phật pháp là điều đáng sợ.

Vì vậy, Thắng Man bảo rằng cần giữ được chánh pháp, thấy chánh pháp và tùy duyên hành đạo. Đừng chất chứa đầy tim óc chúng ta, vì mang nặng nhiều dữ kiện, nó sẽ che mờ Như Lai tạng tâm của chúng ta. Làm quản lý tính toán kỹ lưỡng là phải, nhưng coi chừng để gạo, đường, muối che mất Như Lai tạng tâm, làm cho huệ chúng ta không phát sanh được. Chẳng lẽ đời tu của chúng ta chỉ có gạo, mì! Phải khẳng định rằng đối với người tu, cần thì cái gì cũng nhớ. Nhưng không cần thì không gì dính vào tâm, nên được giải thoát và tùy duyên làm lợi ích cho người.

Nguyện thứ sáu là Thắng Man sử dụng tất cả của cải để cứu giúp các loài hữu tình.

Nguyện thứ bảy, Thắng Man tu Tứ Nhiếp pháp là bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự. Sử dụng bốn nhiếp này để không keo kiết bỏn xẻn. Việc làm của người tu là đồng sự nhiếp, tùy duyên giáo hóa, không có pháp cố định. Ở trong giới trí thức, nông dân, công nhân, v.v…, chúng ta đều là người tốt, giỏi. Nói chung, ở mọi lãnh vực, chúng ta tùy duyên làm. Sống ở nơi nào thì hài hòa với nơi đó. Người lãnh đạo luôn sống gần với mọi người, làm chung với họ để tạo sự cảm thông. Làm chung, nhưng ta giỏi hơn, tốt hơn, họ phải kính nể. Không làm được mà chỉ đạo thì khó.

Lợi hành là việc khó chúng ta cân nhắc có lợi cho đạo pháp, dân tộc, chúng ta sẵn sàng; không làm việc vô nghĩa. Mọi việc của chúng ta vì số đông, nên người kính mến ta; vì Phật pháp, nên ta có công với đạo. Hợp tác với người, hòa đồng với người, ta ở chùa nào thì chùa đó phát triển, ở tổ chức nào thì tổ chức đó mở rộng. Làm lợi cho đời, cho Giáo hội như vậy, ta trở thành biểu tượng cao quý.

Nhờ ta mà chùa phát triển, chúng có cơm ăn, lúc ấy ta dễ sanh tâm khinh thường người. Một số người làm được việc, nhưng mang tội này, là lấy tội xóa công; nên đóng góp hết sức mình mà bị người ghét. Ái ngữ của chúng ta cần thể hiện trong sự khiêm tốn, nên nói lời nhẹ nhàng, dễ nghe. Còn làm được việc rồi thì người khen, ta nở mũi và cuối cùng tự khen mình, chê người, thì biến công thành tội. Lúc nào cũng nên từ tốn khiêm cung là đức tánh của Bồ tát. Và pháp nhiếp cuối cùng là bố thí, ta sẵn sàng san sẻ cho người kiến thức, tài sản, sức khỏe để họ cùng thăng hoa với ta.

Nguyện thứ tám là làm nơi nương tựa cho người bất hạnh. Đây là hạnh mà chúng ta không làm nổi. Việc này của vua chúa làm. Có bao nhiêu người lang thang, rách rưới, bệnh hoạn, đói khổ, bà nguyện ban phát cho họ đầy đủ, sung sướng.

Thứ chín, Thắng Man phát nguyện không bỏ rơi bất cứ người ác khó nào. Tu hạnh Thanh văn, chọn người lành làm bạn. Nhưng tu Bồ tát đạo, những người phạm pháp hay tất cả thành phần tệ nạn xã hội là đối tượng giáo hóa của Bồ tát. Những người ác xấu này gây tang tóc cho biết bao người, nên cứu độ được họ, công đức của Bồ tát là vô lượng.

Và nguyện thứ mười, đời đời kiếp kiếp bà luôn thọ trì chánh pháp.

Hoàng hậu Thắng Man tu Đại thừa, dồn tất cả năng lực cho Nhứt thiết trí để thấy biết tất cả. Và đạt được Nhứt thiết trí, theo cái thấy đó mà làm. Bà mới có thêm ba đại nguyện để làm lợi ích cho vô biên chúng hữu tình.

Nguyện thứ nhất, biết được thật tướng các pháp.

Đã được chánh trí thì nguyện thứ hai là tùy duyên giáo hóa chúng sanh không mệt mỏi. Thực hiện hạnh tùy duyên để phiền não không phát sanh, hoàn cảnh như thế nào, bà cũng chấp nhận. Chúng ta theo dấu chân Phật cũng vậy, vì đời sống đơn giản, ta thanh thản, không có nhu cầu cho riêng mình. Sự hiện hữu của chúng ta để đáp ứng nhu cầu của quần chúng, của xã hội, của Giáo hội. Tùy duyên với Giáo hội thì công cử việcchúng ta theo đó làm. Không tùy duyên hay không theo Giáo hội, cử chúng ta đi vùng sâu, vùng xa, chúng ta thấy nguy hiểm, muốn ở thành phố để có quyền lợi. Vì tưởng ở thành phố tốt, sung sướng, nhưng sau cùng chúng ta lại tệ thêm, khổ hơn. Thật vậy, thực tế cho thấy các Thầy tốt nghiệp đi xa sợ cực khổ. Nhưng ở đây không có việc làm, không đóng góp được cho Giáo hội, tài năng bị mai một ; trong khi người dở hơn về địa phương có môi trường sống, phát triển được.

Nhớ lại thuở xưa, mới ra trường, Hòa thượng Thiện Hoa bảo tôi lên Bà Rá giảng kinh, thật thú vị. Ở thành phố giảng, lúc đó cỡ tôi thì không ai nghe. Lên xứ khỉ ho cò gáy, nhưng họ quý trọng mình, mang xe đạp rước về. Lúc đó, có xe đạp rước là sang lắm. Ấn tượng đó bây giờ vẫn còn sống động trong tâm trí tôi. Lên Bà Rá không có Thầy, thì mình nhỏ, chưa thọ Cụ túc giới, họ vẫn coi mình như Phật sống. Lúc đó, ở nơi đó làm gì có chùa cao Phật lớn, tối tôi ngủ trong cái chòi thờ Phật Di Đà bằng giấy vẽ. Họ trải mền cho tôi nằm và họ nằm xung quanh để canh giữ tôi, vì sợ ngoại đạo giết mình. Tình người thật là thắm thiết.

Bước theo con đường hoằng pháp lợi sanh, nơi nào cần, chúng ta sẵn lòng đến; vì Phật pháp, không vì ta, thể hiện tinh thần vị tha vô ngã. Sở học của chúng ta ở giai đoạn này không phải ở trường lớp, bài vở; nhưng học được từ việc làm. Càng làm việc giáo hóa độ sanh, trí khôn của chúng ta càng phát triển.

Thời gian học ở trường, tu Nhị thừa, đạt được Nhứt thiết trí và dấn thân hành Bồ tát đạo, công đức sanh ra, trí nhạy bén, sáng ra; có được hiểu biết là Đạo chủng trí. Đầy đủ công đức của Bồ tát hạnh thì tiến đến Nhứt thiết chủng trí của Như Lai.

Và nguyện thứ ba, vì đạo không tiếc thân mạng, miễn đạo còn mới quan trọng. Theo Thắng Man, xác thân này là cát bụi phù du, trước sau gì nó cũng phải hoại diệt. Vì vậy, nếu cần để xác thân chết, cho đạo còn sống mãi theo thời gian. Đó là niềm vinh hạnh lớn của bà, đã được đóng góp lớn cho đạo sống còn.

Người tu thường phát nguyện không tiếc thân mạng; đạo cần, chúng ta sẵn sàng hy sinh. Sống chết đều vì đạo. Không có tâm niệm này, không bao giờ nhập đạo được. Dù tu lâu cũng không phải đệ tử Phật, không thể đứng trong giáo pháp Phật. Người sống trong giáo pháp Phật thì không cần gì, nhưng không thiếu gì. Ở ngoài giáo pháp, ham muốn đủ thứ; nhưng được trước mất sau. Tôi thấy rõ người vì đạo thường dấn thân làm việc khi khó khăn, nhưng thành công ai hưởngcũng được. Người không vì đạo, khó thì không có họ; lúc thành tựu thì họ vỗ ngực xưng danh. Qua hai giai đoạn lịch sử, trước pháp nạn 1963 và trước 1975, Tăng Ni tràn ngập; sau đó, còn rất ít người ở lại với đạo. Ở lại được với đạo là người thấy đạo, vì đạo; họkhông có quyền lợi gì nhưng bằng lòng sống chết với đạo. Vì vậy, họ được Phật hộ niệm, được quần chúng quý mến.

Phát nguyện hiến thân cho đạo, chỗ nào đạo pháp cần thì tới, không sợ gian lao, không từ khó nhọc. Tôi nhận ra được ý này. Ở thành phố không đóng góp được công sức, chỉ hưởng thụ; hết phước thì bị đọa, khôngđược ở chùa, không mặc áo tu, bị người xem thường. Trái lại, tự nhớ nghĩ mình có công đức làm đệ tử Phật, ăn cơm của Phật, ở chùa nên hiến thân cho đạo; tùy duyên độ sanh, nơi nào làm được chúng ta sẵn lòng. Nếu sống cho qua ngày, hết phước thì muốn tu nữa cũng không được; vì sức khỏe không còn, điều kiện không có, bị bỏ ngoài lề Giáo hội, xã hội. Tôi thấy bạn đồng tu với mình đã bị như vậy.

Tóm lại, nhờ căn lành sâu dày với pháp Phật gieo trồng từ nhiều kiếp quá khứ, hoàng hậu Thắng Man đã phát tâm Bồ đề hành Bồ tát đạo với vô lượng Phật. Vì thế, đến pháp hội này, khi hoàng hậu đối trước Phật phát mười ba đại nguyện như trên thì liền có mưa hoa trời và âm thanh trời khen ngợi lời thệ nguyện của bà là chân thật. Và hoàng hậu được Đức Thích Ca thọ ký thành Phật hiệu là Phổ Quang.