cool hit counter

Sách


Lời giới thiệu Thể nghiệm tinh ba của Phật pháp
Ý nghĩa Bổn Môn Pháp Hoa Thiền định phóng quang và đàm kinh nhập diệu
Nguyện hương Đoạn phiền não – tâm bình an
Đảnh lễ Phật Giàu đạo đức, giàu tuệ giác
Lễ Phật quá khứ Giới đức pháp thân
Đảnh lễ Phật hiện tại An trụ tịch diệt tướng
Lễ Phật vị lai Ý nghĩa Phật Đản theo kinh Pháp Hoa
Đảnh lễ Bồ tát Phật giáo và dân tộc Việt Nam
Đảnh lễ Pháp Hoa kinh hoằng thông liệt vị Tổ sư Hoằng pháp ở thế kỷ XXI
Đảnh lễ Pháp Hoa kinh thủ hộ thiện thần Dòng chảy miên viễn của Thiền
Sám hối Đức Phật sống mãi với chúng ta
Phát nguyện Đúng như pháp tu hành là tối thượng cúng dường Phật
Ý nghĩa thọ trì 7 phẩm Bổn Môn Pháp Hoa Kinh Chùa mục đồng ở Nam bộ
Ý nghĩa phẩm Tựa thứ nhất Thầy hiền, bạn tốt là yếu tố quyết định của mọi thành công
Ý nghĩa phẩm Pháp sư Phật giáo, con đường dẫn đến sự sống hòa bình, phát triển, an lạc, hạnh phúc cho nhân loại.
Ý nghĩa phẩm Bồ tát Tùng Địa Dũng Xuất thứ 15 Sức sống Thiền của Trần Thái Tông
Ý nghĩa phẩm Như Lai Thọ Lượng thứ 16 Sống trong tỉnh giác
Ý nghĩa phẩm Phân Biệt Công Đức thứ 17 Quan niệm về kinh tế trong Phật giáo
Ý nghĩa phẩm Phổ Môn thứ 25 Những nét đẹp của Phật giáo Lý Trần
Ý nghĩa phẩm Phổ Hiền Bồ Tát khuyến phát thứ 28 Nghệ thuật trong Phật giáo
Hồi hướng Ý nghĩa nhà lửa tam giới trong kinh pháp hoa
Ý nghĩa tụng thủ hộ thần chú Ý nghĩa lễ tắm Phật
Ý Nghĩa Quy Y Tam Bảo Trang bị tâm Quan Âm, hạnh Quan Âm sẽ nhận được lực gia bị của Quan Âm
Năm Giới Của Người Phật Tử Tại Gia Ý nghĩa Vu Lan  
Ý Nghĩa Lạy Hồng Danh Pháp Hoa Và Tụng Bổn Môn Pháp Hoa Kinh Công đức của mắt và tai theo kinh Pháp Hoa
Ý Nghĩa Lạy Hồng Danh Sám Hối Nhứt Phật thừa
Ý Nghĩa Tụng Kinh Dược Sư Và Niệm Phật Dược Sư Quán tứ niệm xứ
Ý Nghĩa Niệm Phật Di Đà Tứ chánh cần
Lời nói đầu Tứ như ý túc
I. Lý do chọn 21 ngày tu gia hạnh Phổ Hiền
Ngũ căn ngũ lực
II. Ý nghĩa của sự khởi tu gia hạnh Phổ Hiền từ ngày thành đạo của Phật Di Đà là ngày 17 tháng 11 và kết thúc vào ngày thành đạo của Phật Thích Ca là ngày mùng 8 tháng 12 Thất Bồ đề phần
III. Kết luận Thúc liễm thân tâm
Lời tựa Tùy duyên  
Tổng luận Thanh tịnh hóa thân tâm
Pháp hội 1 : Tam Tụ Luật Nghi Nhứt thiết Chúng sanh Hỷ kiến Bồ Tát
Pháp hội 2: Vô Biên Trang Nghiêm Đà la ni Chánh kiến
Pháp hội 3 : Mật Tích Kim Cang Lực Sĩ Tam quy và pháp niệm Phật
Pháp hội 5: Vô Lượng Thọ Như Lai Hài hòa để cùng tồn tại và phát triển
Pháp hội 6: Bất Động Như Lai Hạnh khiêm cung và bát kỉnh pháp
Pháp hội 7: Mặc Giáp Trang Nghiêm An lạc hạnh  
Pháp hội 8: Pháp Giới Thể Tánh Vô Sai Biệt Những kinh nghiệm giảng dạy
Pháp hội 9 : Đại Thừa Thập Pháp Kinh nghiệm giảng dạy Kinh Hoa Nghiêm
Pháp hội 10: Văn Thù Sư Lợi Phổ Môn Một số đề tài gợi ý cho những bài thuyết giảng của Tăng Ni sinh Khóa Giảng sư
Pháp hội 11: Xuất Hiện Quang Minh & Pháp hội 12 : Bồ Tát Tạng Nổ lực tự học để kế thừa và phát huy được tinh ba của Thầy, Tổ.
Pháp hội 14: Phật Thuyết Nhập Thai Tạng Một số phương hướng cho ngành Hoằng pháp
Pháp hội 15: Văn Thù Sư Lợi Thọ Ký Vài suy nghĩ về Hoằng pháp trong thời hiện đại
Pháp hội 16: Bồ Tát Kiến Thiệt Hoằng pháp trong thế kỷ 21
Pháp hội 17: Phú Lâu Na Nhà Hoằng pháp và giáo dục tiêu biểu trong thế kỷ XX
Pháp hội 18: Hộ Quốc Bồ Tát Hoằng pháp ở thế kỷ 21(thuyết giảng ngày 20 – 24 tháng 6 năm 2007)
Pháp hội 19: Úc Già Trưởng Giả Điểm chung nhứt của Phật giáo Nam truyền và Bắc truyền
Pháp hội 20: Vô Tận Phục Tạng Mô hình Hoằng pháp tại nước nhà trong thời đại ngày nay
Pháp hội 21: Thọ Ký Ảo Sư Bạt Đà La Tư cách của vị trụ trì
Pháp hội 23: Ma Ha Ca Diếp Vai trò của trụ trì trong giai đoạn hiện tại
Pháp hội 24: Ưu Ba Ly Ý nghĩa trụ trì
Pháp hội 25: Phát Thắng Chí Nguyện Trụ trì, người giữ chùa
Pháp hội 26: Thiện Tý Bồ Tát Kinh nghiệm làm trụ trì
Pháp hội 27 : Thiện Thuận Bồ Tát Tam pháp ấn
Pháp hội 28: Dũng Mãnh Thọ Trưởng Giả Nét đẹp của Phật giáo Nam Tông Khơ Me
Pháp hội 29: Ưu Đà Diên Vương Vai trò của trụ trì trong giai đoạn hiện đại
Pháp hội 30: Diệu Huệ Đồng Nữ Điều thiết yếu của người tu : Sức khỏe tốt, trí sáng suốt và trái tim nhân ái
Pháp hội 31: Hằng Hà Thượng Ưu Bà Di An trụ pháp tịch diệt
Pháp hội 32: Vô Úy Đức Bồ Tát Hoằng pháp và trụ trì
1. Lời tựa Đạo đức hành chánh
2. Khái niệm về kinh Duy Ma Ba điểm quan trọng đối với tân Tỳ kheo
3. Quán chúng sanh theo kinh Duy Ma Ý nghĩa thọ giới (Thuyết giảng tại chùa Phổ Quang)
4. Bất Nhị pháp môn trong kinh Duy Ma Ý nghĩa thọ giới (thuyết giảng tại chùa An Phước)
5. Ý nghĩa phẩm Phật Hương Tích trong kinh Duy Ma Phát huy sức mạnh của Tỳ kheo trẻ : Học, tu và làm việc
6. Quan niệm về đức Phật trong kinh Hoa Nghiêm Truyền trao giới pháp và lãnh thọ giới pháp đúng như pháp.
7. Ý nghĩa lễ Phật theo kinh Hoa Nghiêm Giới tánh Tỳ kheo
8. Ý nghĩa phương tiện theo kinh Pháp Hoa Lời tựa       
9. Ý nghĩa thí dụ ba xe và nhà lửa trong kinh Pháp Hoa Tiểu sử
10. Ý nghĩa hóa thành dụ trong kinh Pháp Hoa Giới tánh tỳ kheo  
11. Pháp sư của kinh Pháp Hoa Hoằng pháp và trụ trì  
12. Ý nghĩa Long Nữ dâng châu trong kinh Pháp Hoa An lành và tĩnh giác
13. An Lạc Hạnh theo kinh Pháp Hoa Nghĩ về sự thành đạo của Đức Phật
14. Bồ Tát Tùng Địa Dũng Xuất Mùa Xuân đọc kinh Hoa Nghiêm
15. Cảm niệm về Bồ Tát Phổ Hiền Sự lớn mạnh của Phật giáo song hành với thành phố phát triển 300 năm
Lời tựa Khai Thị 2009 Những quan niệm về Đức Phật
Xuân trong Phật đạo Thế giới tâm thức và thế giới hiện thực
Phước Lộc Thọ Pháp phương tiện
Hạnh xuất gia Tụng kinh, lạy Phật, sám hối và thiền quán
Vai trò người phụ nữ trong Phật giáo Đức hạnh của vị Tỳ kheo
Hạnh nguyện Quan Âm Hành trình tâm linh : nẻo về vĩnh hằng của người tu
Tàm Quý Ý nghĩa Phật Đản PL. 2542 - 1998
Họa phước vô môn Tiếp nối sự nghiệp của Đức Phật
An cư kiết hạ Nương nhờ đức từ của Tam bảo
Phật giáo và vấn đề tác hại của thuốc lá Ý nghĩa Kim Cang thừa trong Phật giáo
Phật giáo và bảo vệ môi trường Cảm nghĩ về Đức Phật A Di Đà
Phật giáo và thiếu nhi Ý nghĩa Vu Lan 1998
Nói không với ma túy Bồ Tát Đạo
Đạo đức ở tại gia Mùa An cư : sáu thời tịnh niệm
Mỉm cười trong đau khổ Tinh thần Phật giáo Đại thừa
Phật giáo và dân số Phật giáo hướng về tương lai
Kính lão đắc thọ Ý nghĩa lễ Vu Lan PL 2542 - 1998 (thuyết giảng tại trường hạ chùa Hội Khánh)
Hành trì giới luật Chơn thân – huyễn thân
Ý nghĩa Vu lan Tư cách của vị trụ trì  
Hạnh nguyện Địa Tạng Bồ tát Tâm từ bi của Đức Phật
Nối vòng tay lớn 9 tuần tu học đồng đăng Cửu Phẩm Liên Hoa
Niềm vui của tuổi già Những việc cần làm trong 3 tháng An Cư
Kiến thức và trí tuệ Những việc cần làm trong 3 tháng an cư Suy nghĩ về linh hồn trong Phật giáo
Tình người Hoằng pháp   
Hạnh nguyện Bồ tát hay Bồ tát đạo Tìm hiểu ngôn ngữ của Đức Phật
Tha lực và tự lực Mùa Xuân trên đất Bắc
Hạnh nguyện Dược Sư Lời tựa        
Ơn Thầy Ý nghĩa cầu an
Vượt qua mặc cảm Hạnh nguyện Phổ Hiền
Lời tựa Lược giải Kinh Hoa Nghiêm Bản chất Niết bàn
Nghề nghiệp chân chánh Niềm tin chân chánh
CHƯƠNG I – LỊCH SỬ KINH HOA NGHIÊM
        I - Khái niệm về lịch sử kinh Hoa Nghiêm
Hóa giải hận thù
    II - Lịch sử truyền thừa và phát triển kinh Hoa Nghiêm Phật giáo và hòa bình thế giới
  III - Nội dung kinh Hoa Nghiêm Quốc thái dân an
CHƯƠNG II - Ý NGHĨA ĐỀ KINH HOA NGHIÊM Giải tỏa oan ức
CHƯƠNG III – QUAN NIỆM VỀ ĐỨC PHẬT THEO KINH HOA NGHIÊM
       I - Quan niệm về Đức Phật trong thời kỳ Phật giáo Nguyên thủy
Vững trước khen chê
   II - Quan niệm về Đức Phật theo Đại thừa Phật giáo Ý nghĩa sức mạnh hòa hợp
  III - Quan niệm về Đức Phật theo kinh Hoa Nghiêm Âm siêu dương thạnh
CHƯƠNG IV – BỒ TÁT ĐẠO
      I - Bồ tát Thập Tín
Thực tập nhẫn nhục
  II - Bồ tát Thập Trụ Thành công và thất bại
 III - Bồ tát Thập Hạnh Chiến thắng chính mình
IV - Bồ tát Thập Hồi hướng Thân cận người trí
 V - Bồ tát Thập Địa hay Thập Thánh Sống hạnh viễn ly
VI - Bồ tát Thập Định Ý nghĩa bờ bên kia
VII - Bồ tát Thập Thông Hương thơm đức hạnh
VIII - Bồ tát Thập Nhẫn Tòa án lương tâm
CHƯƠNG V – PHẨM NHẬP PHÁP GIỚI Củng cố niềm tin
   1- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Đức Vân Tỳ kheo Giá trị cuộc sống
   2- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Hải Vân Tỳ kheo Giáo dục con cái
   3- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Thiện Trụ Tỳ kheo Vượt qua tật bệnh
   4- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Di Già Đền ơn đáp nghĩa
   5- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với trưởng giả Giải Thoát Thân phận con người
   6- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Hải Tràng Tỳ kheo Sức mạnh của ý chí
   7- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Hưu Xã Ưu bà di Quan niệm về Tịnh Độ
   8- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Tiên nhân Tỳ Mục Cù Sa Cư trần lạc đạo
   9- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Thắng Nhiệt Bà la môn Làm mới cuộc sống
   10- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Từ Hạnh đồng nữ Lời tựa        
   11- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Thiện Kiến Tỳ kheo Ăn chay lợi cho sức khỏe và tâm linh
   12- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Tự Tại Chủ đồng tử Chuyển hóa sanh thân thành pháp thân
   13- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Cụ Túc Ưu bà di Đại lễ Phật đản Liên hiệp quốc tại Việt Nam
   14- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với cư sĩ Minh Trí Đức vua Phật hoàng Trần Nhân Tông – vị Tổ sư người Việt Nam của Phật giáo Việt Nam
   15- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với trưởng giả Pháp Bửu Kế Mật tông tại Việt Nam
   16- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với trưởng giả Phổ Nhãn Niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng
   17- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với vua Vô Yểm Túc Phật giáo đi vào cuộc sống
   18- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với vua Đại Quang Sự hồi sinh của Phật giáo Ấn Độ
   19- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Bất Động Ưu bà di Sức mạnh hòa hợp
   20- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Biến Hành ngoại đạo Tác động hỗ tương giữa thân và tâm
   21- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với trưởng giả Ưu Bát La Hoa Tận dụng phương tiện hiện đại trong việc hoằng pháp
   22- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với thuyền trưởng Bà Thi La Tứ chánh cần  
23.- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Vô Thượng Thắng hay Di Lặc Bồ Tát Tu thiền tại Việt Nam
24- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Tỳ kheo ni Sư Tử Tần Thân Vai trò của ni giới Việt Nam trong xã hội hiện đại
25- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với bà Tu Mật Đa nữ Ý nghĩa hóa thân Phật thuyết pháp
26- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với cư sĩ Tỳ Sắc Chi La Ý nghĩa kệ dâng y
28.- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Bồ Tát Chánh Thu Ý nghĩa tập trung phân thân
27.- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Bồ Tát Quán Tự Tại Ý nghĩa tịnh độ
29- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với thần Đại Thiên Cầu nguyện mùa vu lan
30- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Địa thần An Trụ Cư sĩ Phật giáo
31- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với chủ Dạ thần Bà San Bà Diễn Để Đạo đức Phật giáo trong tương lai
32- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Dạ thần Khai Phu Nhứt Thiết Thọ Hoa và Đại Nguyện Tinh Tấn Lực Cứu Nhứt Thiết Chúng Sanh Điểm chung nhứt của Phật giáo nam truyền và bắc truyền  
33- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Thọ thần Diệu Đức Viên Mãn Giới luật của người Phật tử tại gia
34- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Bồ tát Di Lặc Bồ đề quyến thuộc
35- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Văn Thù Sư Lợi Bồ tát Mối tương quan với thế giới siêu hình
36- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Phổ Hiền Bồ tát Chân tinh thần Phật giáo Bắc tông
CHƯƠNG VI – PHẨM NHẬP BẤT TƯ NGHÌ GIẢI THOÁT CẢNH GIỚI – PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN Trồng căn lành và sám hối
16. Niết bàn theo kinh Pháp Hoa Lợi ích của an cư kiết hạ
17. Giáo dục của Phật Giáo Đại Thừa Tứ niệm xứ, tứ chánh cần
18. Những điều kiện tu Bồ Tát đạo Mùa xuân vĩnh hằng
19. Ngôi chùa tâm linh Kiến trúc Phật giáo
20. Hành trình về chân linh Kiến trúc Phật giáo  
21. Tu tâm Niềm tin của người phật tử Việt Nam
22. Canh tâm điền Sự an lạc trong gia đình
23. Đường về Yên Tử Báo đáp ơn nghĩa sinh thành
24. Nếp sống của một vị danh tăng Quan niệm về tịnh độ của kinh Di Đà
25. Ý nghĩa Phật Đản Pl.2538 (Tứ Nhiếp Pháp) Tam pháp ấn  
26. Ý nghĩa lễ đức Phật thành đạo Tinh thần từ bi hỷ xả, con đường tốt nhất đi đến hòa bình, phát triển và an lạc cho nhân loại
27. Phật giáo Việt Nam đang hướng về phía trước trên tinh thần vô ngã vị tha Từ bi và hòa bình trong Phật ngọc
28. Xuân hoan hỷ Tình yêu và giới tính theo tinh thần Pháp Hoa
29. Xuân trong cửa thiền Xây chùa, tô tượng, đúc chuông
30. Xuân của hành giả Pháp Hoa Xuân trong cửa đạo
Lời tựa lược giải kinh Pháp Hoa Bồ Tát Thích Quảng Đức, một bậc danh tăng siêu việt của thế kỷ 20
Lịch sử kinh Pháp Hoa Cái chết đối với người phật tử
Kinh đại thừa vô lượng nghĩa Giáo dục ở tự viện
Phẩm 1: Tựa Giới định tuệ
Phẩm 2: Phương tiện Khắc phục nghiệp, giữ chánh niệm, trụ chánh định
Phẩm 3: Thí dụ Khởi nghiệp mưu sinh theo Phật giáo
Phẩm 4: Tín giải Lễ Phật theo bổn môn Pháp Hoa
Phẩm 5: Dược thảo dụ Ngôi chùa tâm linh
Phẩm 6: Thọ ký Nhập không môn, vào vô lượng nghĩa định
Phẩm 7: Hóa thành dụ Nữ giới Phật giáo và sự kết nối toàn cầu
Phẩm 8,9: Ngũ bá đệ tử thọ ký, thọ học vô học nhơn ký Pháp phục của tăng ni Việt Nam
Phẩm 10: Pháp sư Phật giáo và môi trường sinh thái  
Phẩm 11: Hiện bảo tháp Phật giáo và phù đổng Thiên Vương
Phẩm 12: Đề Bà Đạt Đa Thâm nhập không môn
Phẩm 13: Trì Trụ định, hành trang tối thiểu của người tu
Phẩm 14: An lạc hạnh Trụ pháp vương gia, trì Như Lai tạng
Phẩm 15: Tùng Địa Dũng Xuất Tu vô lượng nghĩa kinh, sống trong vô lượng nghĩa định, thâm nhập hội Pháp Hoa.
Phẩm 16: Như Lai thọ lượng Vô lượng nghĩa kinh và vô lượng nghĩa xứ tam muội
Phẩm 17: Phân biệt công đức Xây dựng đạo đức của người tu
Phẩm 18: Tùy hỷ công đức Yếu nghĩa của phẩm pháp sư, kinh Pháp Hoa
Phẩm 19: Pháp sư công đức Hướng đi của Phật giáo Đông Nam Á trước ngưỡng cửa thế kỷ 21
Phẩm 20: Thường bất khinh Bồ Tát Những điều tâm đắc về hoằng pháp ( thuyết giảng tại Bình Định)
Phẩm 21: Như Lai thần lực Ý nghĩa Phật đản PL. 2550-2006
Phẩm 22: Đà La Ni Mỹ thuật Phật giáo
Phẩm 23: Dược Vương Bồ Tát bổn sự Vai trò của người phụ nữa trong kinh Hoa Nghiêm
Phẩm 24: Diệu Âm Bồ Tát Những tư tưởng hòa bình, hòa hợp của Phật Giáo Việt Nam
Phẩm 25: Phổ môn Đức Phật hằng hữu trong mỗi chúng ta
Phẩm 26: Diệu Trang nghiêm vương bổn sự Vai trò của Tăng già trong thời hiện đại
Phẩm 27: Phổ Hiền Bồ Tát khuyến phát Phật giáo trong nền toàn cầu hóa
Phẩm 28: Chúc lụy Giáo dục Phật giáo
Preface Một niệm tín giải trong kinh Pháp Hoa
Lời tựa lược giải kinh Duy Ma Ý nghĩa cùng tử và dược thảo dụ trong kinh Pháp Hoa
Tổng luận lược giải kinh Duy Ma Tịnh độ
Phẩm 1: Phật quốc Hóa thành dụ
Phẩm 2: Phương tiện   Phật giáo Nam tông vá Giáo hội Phật giáo Việt Nam
Phẩm 3: Thanh văn Phật giáo trong lòng nhân dân miền Nam
Phẩm 4: Bồ Tát Vị trí của Pháp sư Huyền Trang trong Phật giáo
Phẩm 5: Văn Thù Sư Lợi thăm bệnh Xuân về trên cõi Tịnh
Phẩm 6: Bất tư nghì Vãng sanh cực lạc
Phẩm 7: Quán chúng sanh Cầu siêu bạt độ
Phẩm 8: Phật đạo Công đức của kinh Pháp Hoa
Phẩm 9: Nhập bất nhị pháp môn Nghệ thuật trong Phật giáo  
Phẩm 10: Phật Hương Tích Hoằng pháp ở thế kỷ 21
Phẩm 11: Bồ Tát đạo An cư dưỡng tánh - Thị phi phủi sạch
Phẩm 12: Kiến Phật A Súc Giữ giới và quán chiếu với tứ Thánh đế
Phẩm 13: Pháp cúng dường Gắn tâm với Đức Phật, với giáo pháp và Hiền thánh tăng
Phẩm 14: Chúc lụy Bốn pháp giải thoát
Lời tựa           Gạn sạch phiền não, nghiệp chướng, trần lao
Lịch sử Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Sám hối nghiệp chướng
Ý nghĩa Kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa Pháp Hoa chân kinh
Ý nghĩa phẩm Tựa thứ I Ý nghĩa 12 đại nguyện của Đức Phật Dược Sư
Ý nghĩa phương tiện và chân thật Vũ trụ quan theo Phật giáo
Ý nghĩa Thí Dụ Sống an lạc, chết siêu thoát
Ý nghĩa phẩm Pháp Sư thứ 10 Phật lực, pháp lực và gia trì lực của chư Tăng
Ý nghĩa phẩm An Lạc Hạnh thứ 14 Quan niệm về đức Phật theo kinh Pháp Hoa  
Ý nghĩa phẩm Bồ Tát Tùng Địa Dũng Xuất thứ mười lăm Pháp Phật và an toàn giao thông
Ý nghĩa phẩm Như Lai Thọ Lượng thứ mười sáu Đức Phật của chúng ta
Ý nghĩa phẩm Phân Biệt Công Đức thứ 17, phẩm Pháp Sư công đức thứ 19 Đạo đức Phật giáo
Bồ Tát hạnh: Dược Vương Bồ Tát, Diệu Âm Bồ Tát, Quan Âm Bồ Tát, Diệu Trang Nghiêm Bồ Tát và Phổ Hiền Bồ Tát Bồ tát hạnh theo kinh Pháp Hoa
Lời tựa           Mùa xuân của hành giả phát tâm bồ đề
Pháp Hội 33 : Vô Cấu Thí Bồ Tát Ứng Biện Những điều tâm đắc về kinh Pháp Hoa
Pháp Hội 34 : Công Đức Bửu Hoa Phu Bồ Tát Ý nghĩa Phật Đản PL 2543 - 1999
Pháp Hội 35 : Thiện Đức Thiên Tử Kinh nghiệm hoằng pháp  
Pháp Hội 36 : Thiện Trụ Ý Thiên Tử Tìm hiểu xã hội học Phật giáo
Pháp Hội 37 : A Xà Thế Vương Tử Theo dấu người xưa
Pháp hội 38: Đại Thừa Phương Tiện Những điều cần làm trong mùa An cư
Pháp Hội 39 : Hiền Hộ Trưởng Giả Bốn bậc trưởng lão được kính trọng
Pháp Hội 40 : Tịnh Tín Đồng Nữ Trở về viên minh tánh
Pháp Hội 41 : Di Lặc Bồ Tát Vấn Bát Pháp Điều kiện để có kinh Pháp Hoa
Pháp Hội 42 : Di Lặc Bồ Tát Sở Vấn Vai trò của trụ trì trong giai đoạn hiện tại  
Pháp Hội 43 : Phổ Minh Bồ Tát Ý nghĩa an cư kiết hạ
Pháp Hội 44 : Bửu Lương Tụ Bồ tát quả môn
Pháp Hội 45 : Vô Tận Huệ Bồ Tát Mùa an cư - tiến tu tam vô lậu học
Pháp Hội 46 : Văn Thù Thuyết Bát Nhã Công việc của Tỳ kheo chân chánh
Pháp Hội 47 : Bửu Kế Bồ Tát Hành trang của người xuất gia: đức hạnh và trí tuệ
Pháp Hội 48 : Thắng Man Phu Nhân Bất biến, tùy duyên
Pháp Hội 49 : Quảng Bác Tiên Nhân Bàn về nghi lễ
Pháp Hội 50 : Nhập Phật Cảnh Giới Trí Quang Minh Trang Nghiêm Tu hành đúng như pháp là tối thượng cúng dường
Pháp Hội 52 : Bửu Nữ Chọn pháp tu an lạc
Pháp Hội 53 : Bất Thuấn Bồ Tát Phát huy chân linh
Pháp Hội 54 : Hải Huệ Bồ Tát Nghĩ về Phật giáo Nhật Bản
Pháp Hội 55 : Hư Không Tạng Bồ Tát Ý nghĩa phẩm Tín giải trong kinh Pháp Hoa
Pháp Hội 56 : Vô Ngôn Bồ Tát Bồ đề tâm  
Pháp Hội 57 : Bất Khả Thuyết Bồ Tát Đức Phật trong nền văn minh Ấn Độ
Pháp Hội 58 : Bửu Tràng Bồ Tát Một chuyến đi về miền đất Phật
Pháp Hội 59 : Hư Không Mục Giác Ngộ với thiên niên kỷ 3
Pháp Hội 60 : Nhựt Mật Bồ Tát Suy nghĩ về số mệnh trong Phật giáo
Pháp Hội 61 : Vô Tận Ý Bồ Tát Thiền trong đời thường
Lời tựa  Hướng về Thánh tích của Phật giáo
Tiểu sử   Lời tựa           
Thọ giới, tu hành, nỗ lực thâm nhập dòng thác trí tuệ Tam vô lậu học  
Thỏa hiệp với thân, với bạn đồng tu và xã hội Quý nhứt trên đời
Thức ăn tinh thần của người tu Những việc làm trong mùa mưa của chư Tăng  
Thực tu, cảm hóa được chư thiên và quần chúng Sinh hoạt trong mùa An cư  
Trau dồi giới đức, siêng tu tam vô lậu học Suy nghĩ về ý mã tâm viên  
Lời tựa    An lạc hạnh   
Ý nghĩa Phật Đản PL. 2539 -1995 Tam vô lậu học: Giới, Định, Tuệ  
Tam vô lậu học An cư kiết hạ   
Quý nhất trên đời Cơm Hương Tích  
Những việc làm trong mùa mưa của chư Tăng Bồ tát đạo   
Ý nghĩa Vu lan PL. 2539 - 1995 Mùa An cư sáu thời tịnh niệm  
Nhìn về thế kỷ 21 Tinh thần Phật giáo Đại thừa  
Xuân Pháp Hoa Nhân duyên - căn lành  
Hướng về tương lai Chơn thân - huyễn thân  
Ý nghĩa Niết bàn Chín tuần tu học, đồng đăng cửu phẩm Liên hoa  
Internet, những nỗi lo mới Những việc cần làm trong ba tháng An cư  
Ý nghĩa Phật Đản PL. 2540 -1996 Hành trang của người xuất gia: căn lành và Phật hộ niệm  
Cảm nghĩ về hoài bão của Đức Phật Tiếp nối sự nghiệp của Đức Phật  
Phật giáo và thực tiễn cuộc sống Trở về viên minh tánh  
Sinh hoạt trong mùa An cư Theo dấu người xưa  
Suy nghĩ về ý mã tâm viên Những điều cần làm trong mùa An cư  
Suy nghĩ về hoằng pháp Tu tâm  
An lạc hạnh Bốn bậc trưởng lão được kính trọng  
Tam vô lậu học : Giới-Định-Tuệ Bồ tát quả môn   
An cư kiết hạ   Hành trang của người xuất gia: đức hạnh và trí tuệ  
Cơm Hương Tích Mùa An cư - tiến tu Tam vô lậu học  
Ý nghĩa lễ Vu lan Bất biến, tùy duyên  
Ý nghĩa lễ Vu lan PL. 2540 - 1996 Công việc của Tỳ kheo chân chánh  
Ơn nghĩa đồng bào Phát huy chân linh  
Hướng về những người con tương lai của đất nước Bàn về nghi lễ  
Hãy đến với Chương trình "Hiểu và Thương" Sáu pháp hòa kỉnh trong mùa An cư  
Lòng từ của Bồ tát Quan Âm Đại thừa Phật giáo  
Bồ đề tâm Tu trên ngũ uẩn thân  
Suy tư của người Phật tử về những vấn đề lớn Trụ pháp và lực gia bị của Phổ Hiền  
Đầu tư - vấn đề nan giải Phát huy sức mạnh của Tỳ kheo trẻ: học, tu và làm việc  
Những điều tâm đắc trên đường về Thúc liễm thân tâm, trau dồi giới đức, siêng tu Tam vô lậu học  
Lấy từ bi xóa hận thù Hài hòa, con đường an lành  
Thuận lợi và nguy cơ Nếp sống của người tu  
Lá thư Tổng Biên tập Con đường giải thoát  
Lá thư Xuân (trích Nguyệt san GN số 10) Kinh Đại Bảo Tích pháp hội 59: Hư không mục  
Ý Xuân Ý nghĩa sám Pháp Hoa  
Lá thư Xuân (trích Báo GN số 41) Phật giáo Nam tông  
Những suy nghĩ về Hội nghị kỳ 5 khóa III Trung ương Giáo hội Đạo lực
Năm mới với niềm hy vọng mới Năm đặc điểm của người tu
Trách nhiệm và chức vụ Ý nghĩa Tam vô lậu học
Thành quả của Đại hội Phật giáo TP. HCM kỳ V Pháp tu trong ba tháng An cư
Sự đi lên của Phật giáo miền Trung Hướng đi giải thoát
Hướng phát triển tốt đẹp trong mùa An cư Hạnh an lạc
Hướng về ngày Thương binh Liệt sĩ 27-7 Tỉnh giác là chơn giác
Lễ Vu lan - ngày đền ơn đáp nghĩa của Đông phương Ý nghĩa xuất gia  
Thương tiếc danh tăng An cư và hạnh đầu đà
Ý nghĩa lễ Vu lan PL. 2541 - 1997 Cảm niệm Phật A Di Đà
Mừng 52 năm, một chặng đường phát triển của đạo pháp Cùng giúp nhau hoàn thiện tư cách người xuất gia
Vấn đề trẻ hóa lãnh đạo Hành đạo tùy duyên
Phật giáo Việt Nam, một tương lai tươi sáng Nhu đạo và Tịnh độ
Kết quả Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ IV Những kinh nghiệm tu hành
Tham luận của Thành hội PG TP. HCM tại Đại hội MTTQ TP lần thứ VI (1994) Sự hộ niệm của Phật, Bồ tát, Thiên Long Bát Bộ
Tham luận của Thành hội PG TP. HCM tại Đại hội MTTQ TP lần thứ VII (1999) Thể nghiệm pháp Phật
Cảm niệm cố Hòa thượng Thích Thiện Hoa Tịnh độ   
Cảm niệm ân sư Trụ pháp Vô sanh
Đức Pháp chủ là biểu tượng đoàn kết các hệ phái Phật giáo Tu hành là chuyển hóa hữu lậu ngũ uẩn thành vô lậu ngũ uẩn
Cảm niệm Hòa thượng Thích Trí Thủ Vai trò của nữ tu Phật giáo trong thời Bắc thuộc
Cảm niệm về Hòa thượng Thích Thiện Hào Y báo và chánh báo
Duyên kỳ ngộ Ý nghĩa Tịnh độ   
Hồi tưởng về đức hạnh của Hòa thượng Thích Tâm Thông Tất cả pháp môn tu đều là Phật pháp
Sáng niềm tin Ngộ tánh khởi tu
Một hình ảnh khó quên trong cuộc đời hoằng pháp của tôi Theo dấu chân Phật   
Cảm niệm ân sư (Kỷ niệm lễ chung thất Hòa thượng Thích Trí Đức) Thúc liễm thân tâm, trau dồi giới đức
Những kỷ niệm với Hòa thượng Thích Thiện Châu Những khởi sắc của Phật giáo tỉnh Lâm Đồng
Nghĩ về Hòa thượng Thích Thanh Kiểm Trau dồi giới đức, phát triển tuệ lực
Tưởng niệm Ni trưởng Huê Lâm Tu đúng pháp
Ni sư Huỳnh Liên Tâm đức và tuệ đức
Nghĩ về Ni trưởng Như Hòa nhân ngày Tiểu tường An cư là tịnh hóa thân tâm
Lời nói đầu   An trú bây giờ và ở đây
Hoằng pháp Tăng trưởng đạo lực
Những điều tâm đắc về hoằng pháp Đi theo dấu chân Phật và các bậc tiền nhân
Kinh nghiệm hoằng pháp Tâm là Diệu pháp, thân là Liên hoa
Hoằng pháp theo nhân duyên Tu là chuyển nghiệp
Ý nghĩa thuyết pháp Thúc liễm thân tâm, trau dồi giới đức, siêng tu Tam vô lậu học.
Giáo dục và hoằng pháp Nương lực Phổ Hiền Bồ tát để tiến tu
Lời tựa      Sống vô ngã vị tha
Ý nghĩa kinh hành niệm Phật Trí tuệ và đạo đức là sức mạnh của người tu
Ý nghĩa tĩnh tâm Tinh thần tùy duyên và bất biến
Lục hòa Làm cho đất nước cũng là làm cho Phật giáo
Sáu pháp ba la mật Bình thường tâm thị đạo và ngôi chùa tâm linh
Tịnh độ theo kinh Duy Ma Học hiểu giáo lý đúng đắn và ứng dụng có hiệu quả vào cuộc sống tu hành
Tam minh Phát huy đạo đức và trí tuệ làm đẹp cho đạo tốt cho đời
Hồi hướng theo kinh hoa nghiêm Ngủ trong tỉnh thức
Xử thế của đạo Phật Sự gắn bó giữa Tăng Ni và Phật tử là điều cần thiết
Tam bảo Nhận ra con người thực của mình để tiến tu
Nhập thế của đạo Phật Thầy hiền, bạn tốt là yếu tố quyết định mọi thành công
Tứ hoằng thệ nguyện Ý nghĩa hồng danh sám hối
Xuân Di Lặc Đoạn phiền não - tâm bình an  
Báo hiếu theo kinh vu lan Giàu đạo đức, giàu tuệ giác  
Phật giáo và pháp luật Giới đức Pháp thân  
Khái niệm về giới luật của người phật tử tại gia An trụ tịch diệt tướng  
Ý nghĩa xuất gia Lắng tâm, tịnh niệm  
Ngọn đuốc xuân Nghĩ đến việc tốt, làm việc tốt, tâm thanh tịnh  
Ngũ uẩn Ngũ ấm ma trong chúng ta  
Hòa thượng Thích Quảng Đức, một con người bất tử Phát huy đạo lực  
Mông sơn thí thực Sống trong tỉnh giác  
Tính cách pháp lý của giáo hội Tấm gương sáng của Tổ Huệ Đăng  
Những thành quả của giáo hội Phật giáo Việt Nam Thể nghiệm tinh ba của Phật pháp  
Ý nghĩa đại trai đàn Thỏa hiệp với thân, với bạn đồng tu và xã hội  
Ý nghĩa phương tiện trong kinh Pháp Hoa Thức ăn tinh thần của người tu  
Lắng tâm, tịnh niệm Thực tu, cảm hóa được chư Thiên và quần chúng  
Nghĩ đến việc tốt, làm việc tốt, tâm thanh tịnh. Trang bị tâm Quan Âm, hạnh Quan Âm sẽ nhận được lực gia bị của Quan Âm  
Ngũ ấm ma trong chúng ta Trau dồi giới đức, siêng tu Tam vô lậu học  
Phát huy đạo lực Tu bồi cội phúc  
Phước đức và trí tuệ Tùy duyên      
Tấm gương sáng của tổ Huệ Đăng Công đức của mắt và tai theo kinh Pháp Hoa  
Tâm tạo ra tất cả Ý nghĩa Nhà lửa tam giới trong kinh Pháp Hoa  
Tu bồi cội phúc Ý nghĩa phương tiện trong kinh Pháp Hoa  
Tùy duyên  

 

Thể nghiệm pháp Phật

Tất cả kinh điển đều do Phật thuyết, đừng nghĩ ta tu pháp môn này đúng và chống lại người tu pháp môn khác. Đức Phật thường nhắc rằng tám mươi bốn ngàn pháp môn của Ngài nhằm đối trị với tám mươi bốn ngàn phiền não trần lao của chúng sanh; vì vậy, pháp Phật được ví như thuốc chữa bệnh cho chúng ta. Mỗi người tùy bệnh mà sử dụng thuốc thích hợp, thậm chí có khi thuốc thích hợp lúc này mà không thích hợp lúc khác, vì mỗi lúc chúng ta có bệnh khác nhau.

Cuộc đời tu hành của tôi theo kinh Pháp Hoa lấy Bồ tát hạnh, sự dấn thân phục vụ cho đời và hòa hợp Tăng đoàn là chính yếu. Ba điều này đã giúp tôi thành công. Theo tôi, việc quan trọng nhất đối với người tu là sự hòa hợp với mọi người, với đại chúng. Tôi được thành công đến ngày nay chính là nhờ sống hòa hợp với bạn đồng tu, với chư vị tôn túc trong Giáo hội, với Phật tử và với nhiều sinh hoạt của cộng đồng xã hội.

Muốn hòa, đầu tiên phải bỏ quyền lợi. Người thực tu không có quyền lợi gì. Người khác ham thích quyền lợi, nhưng ta bỏ thì sẽ không đụng chạm đến họ. Tổ dạy rằng người tu coi danh lợi như mạt vàng rớt vào mắt, không chữa được. Người tu kẹt lợi danh, bảo đảm bị đọa sâu. Tránh mọi lợi danh ngoài đời, chúng ta mới xuất gia, đừng vô chùa tạo lợi danh mới. Tôi thấy một số người lớn tuổi đi tu, được Phật tử gọi là Sư bà thì mừng lắm. Hoặc những Thầy cô thấy người sang trọng thì tiếp đón, hay giành nhau đi hộ niệm gia đình giàu có, thấy nhà nghèo thì tìm cách từ chối. Có tâm niệm vì lợi danh như vậy chẳng thể nào thăng tiến tâm linh.

Vượt ngoài danh lợi thì những việc khó khổ mà người chê bỏ, ta làm sẽ được chúng thương, hoặc người không thương cũng phải chấp nhận ta. Ai lập chí tu hành gánh vác việc khó khổ thì đều coi đó là công đức và coi danh lợi là nguy hiểm. Tấm gương điển hình như Hòa thượng Thiện Hòa suốt đời tu chỉ lo phục vụ đại chúng, gánh vác những việc khó khăn của Giáo hội, chẳng nề hà. Ngài xuất thân từ gia đình quyền thế, nhưng bỏ sự nghiệp thế gian để đi tu thì danh lợi còn có nghĩa gì với ngài. Vì nghĩ rằng Hòa thượng Thiện Hòa là người đức hạnh, nên Hòa thượng Trí Tịnh đã cho phép đóng dấu tròn trên Tăng điệp của Hòa thượng Thiện Hòa, mặc dù Hòa thượng là bán thế xuất gia, đáng lẽ phải đóng dấu vuông. Nhưng Hòa thượng đã từ chối sự ưu ái này. Trong khi một Thầy khác bán thế xuất gia thì khiếu nại, đòi được đóng dấu tròn giống như Hòa thượng Thiện Hòa. Rõ ràng là vị này kẹt danh lợi, nên đã lớn tuổi mà sau cùng phải hoàn tục.

Hòa với đại chúng không có gì khác hơn là gánh vác việc chung của chúng. Kinh nghiệm bản thân tôi từ khi phát tâm xuất gia cho đến ngày nay, lúc nào cũng bằng mọi cách đem khả năng và tấm lòng phục vụ đạo pháp. Nhờ vậy trên bốn mươi năm được an lành trong nhà Phật, được bạn đồng tu học và Thầy Tổ hỗ trợ, nên làm được một số Phật sự.

Điều thứ hai quan trọng mà Hòa thượng Thiện Hòa đã rèn luyện chúng tôi là trong mùa cấm túc An cư không được ra khỏi chùa. Hòa thượng cho cắm cột mốc, ai vượt qua cột mốc coi như mất tuổi hạ. Từ khi còn là học Tăng, nhờ tuân thủ luật này mà tôi tiến tu đến ngày nay. Huynh đệ khác không tuân thủ còn xúi người khác vi phạm, cho rằng Hòa thượng ở trong phòng, không thấy đâu mà sợ. Và thực tế những người không tôn trọng quy củ Thiền môn sau này đều hoàn tục. Các cô nên nhớ rằng chẳng có việc gì qua mắt được Phật, Bồ tát, Thánh Hiền, Hộ pháp Long thiên; người đời thường nói là lấy vải thưa che mắt Thánh. Hòa thượng dạy tôi rằng dù tu hành ở một mình, nhưng phải biết có Phật, Bồ tát, Thánh Hiền, Thiên long Bát bộ ngày đêm giám sát, thủ hộ chúng ta. Ý thức như vậy thì tâm luôn trụ pháp và thân luôn giữ oai nghi tế hạnh, từng bước sẽ thâm nhập Pháp giới, được thấy Phật, làm bạn với Bồ tát.

Trong kinh Pháp Hoa, phẩm Như Lai Thọ Lượng, Đức Phật nói rằng Ngài đã thành Phật từ vô lượng kiếp và nay hiện thân trên cuộc đời để cứu giúp mọi người ra khỏi sanh tử khổ đau. Cốt lõi của Phật Thích Ca là Phật đã thành, nên hiện thân trên thế gian, xuất gia tu hành, chỉ có năm năm tìm đạo, sáu năm thể nghiệm pháp là Ngài thành Phật. Còn chúng ta tu suốt đời cũng không thành Phật, vì cốt lõi đời trước của chúng ta chưa phải là Phật.

Phật dùng phương tiện để chỉ cho mọi người nhận được pháp chân thật; vì nói thẳng pháp chân thật thì mọi người không có khả năng tin hiểu, làm theo. Phương tiện của Phật nhiều vô số, thể hiện bằng tám mươi bốn ngàn pháp môn tu để thích ứng cho mọi người, mọi lúc, mọi nơi. Ngày nay chúng ta hành đạo cũng cần suy xét ba điều là nên áp dụng giáo pháp ở đâu, lúc nào và với ai.

Phương tiện một của Phật là bằng mọi cách đưa chúng ta thoát khỏi sanh tử. Thiết nghĩ dù có làm gì, chúng ta cũng kẹt sanh tử, cũng bị ngũ ấm ngăn che và thập triền thập sử trói buộc. Thật vậy, bình tâm quán sát thấy rõ thập triền thập sử ràng buộc chúng ta không vượt qua sanh tử được. Chính vì vậy mà Phật nói Tứ Thánh đế giúp chúng ta cắt bỏ thập triền thập sử. Chúng ta còn nhớ Phật vừa đến Lộc Uyển, liền nói pháp Tứ Thánh đế. Vì nhiều người tham dục, Phật dạy quán vô thường, khổ, Không, vô ngã để phá bỏ thập triền thập sử. Tâm người và hoàn cảnh luôn thay đổi, chúng ta coi sự thay đổi là bình thường, không cố chấp nên không khổ. Có người hứa cúng tiền để sửa chùa, nhưng sau lại không đưa tiền. Đối với người tu, hễ việc đủ duyên thì làm, không nhất định phải theo kế hoạch vạch sẵn, không nổi giận khi việc muốn làm mà không thành. Chúng ta tu hành chẳng khởi ham muốn gì cả, chỉ hành đạo theo nhân duyên. Đủ duyên sửa chùa thì có người hằng tâm hằng sản đóng góp, không thì thôi. Mọi việc đều theo nhân duyên sanh diệt và người tu coi tất cả như gió thoảng mây bay. Coi sự vật là mây nổi trôi trên trời, không bận tâm mới không bị tham sân si ràng buộc. Phật nói Khổ đế, Tập đế để dạy mọi người nhận rõ bản chất thật của muôn sự muôn việc trên thế gian là vậy. Và Ngài dạy chúng ta sống theo Đạo đế để phát huy năng lực ra khỏi sanh tử. Phát huy bằng cách vận dụng Ngũ Căn, Ngũ Lực, Tín, Tấn, Niệm, Định, Huệ. Phải thấy được Ngũ Căn, Ngũ Lực là năm sức mạnh và năm tiềm năng phi thường của con người giúp chúng ta thoát ra khỏi sanh tử. Đầu tiên Phật chỉ dạy như vậy, không dạy việc cứu nhân độ thế của Bồ tát.

Phật dạy rằng tất cả mọi người đều có khả năng đạt được sự Toàn giác như Ngài, nhưng vì không biết khai thác năng lực ấy mà đời đời làm chúng sanh đau khổ. Theo Phật, chúng ta phát triển sức mạnh và tiềm năng của chính mình để vượt qua sanh tử. Và động cơ đưa chúng ta ra khỏi sanh tử là Tín, Tấn, Niệm, Định, Huệ. Tín hay niềm tin rất quan trọng đối với người tu. Kinh Hoa Nghiêm dạy rằng niềm tin sanh ra tất cả công đức và phải xây dựng niềm tin chân chánh. Phải có minh sư mới có chánh tín, Thầy sáng suốt mới có khả năng chỉ đường cho ta đi đúng. Thầy tà thì chỉ dẫn đến cuồng tín, tin nhảm, làm bậy. Đức Phật là vị đại Đạo sư mà chúng ta đặt trọn niềm tin, những ai sống đúng theo lời dạy của Ngài đều đạt từ quả Tu đà hoàn cho đến A la hán. Với người xuất gia đạt được Sơ quả, Dự lưu, được vào cửa Phật là mục tiêu phấn đấu đầu tiên. Trên bước đường tìm minh sư, vị Đạo sư nào làm tâm chúng ta an lành, không lo, buồn, giận, sợ, giống như ta bám được chiếc phao thoát chết trong biển khổ trần lao thì vị đó có thể giúp chúng ta thăng tiến trên đường đạo và cũng giúp ngũ tạng chúng ta không bị bệnh. Tâm tánh ảnh hưởng mạnh đến sức khỏe của thân. Thuở nhỏ, tôi đau tim nặng, nhưng trải qua quá trình tu hành, tim và nhịp tim trở nên bình thường.

Trên bước đường tu, từ việc chuyển đổi được tâm, chúng ta mới bắt đầu thâm nhập đạo, siêng năng tu hành gọi là Tấn. Có người không siêng năng tụng kinh, vì không hiểu, ngán sợ. Riêng tôi tụng kinh Đại thừa quên cả thì giờ, quên mệt, quên nghỉ, có lúc cả đêm đọc kinh không ngủ. Thật vậy, tôi dịch kinh Di Đà sau ngày làm lễ kiết hạ, một đêm không ngủ đã tạo cho tôi có độ cảm với Phật Di Đà thì tự nhiên không thấy mệt và không buồn ngủ. Tin kinh, tin Phật và siêng năng làm theo, làm với tất cả tấm lòng thích thú, không phải bị bắt buộc, từ đó công đức sanh ra.

Kế đến là Niệm, tức tập trung. Tôi thường đọc kinh sách, đặt tất cả tâm tư, suy nghĩ vào đó. Chọn bộ kinh mà mình thích và đọc với tất cả linh hồn, Phật sẽ chứng tri và gia bị là chánh niệm. Nhờ tập trung, nên tâm chúng ta Định, không còn dao động. Ở giai đoạn Niệm, tâm còn dao động, nhưng nhờ tập trung vào một điểm nào đó, tập trung vào Phật, vào kinh thì dao động tạm thời lắng yên. Được Định thì tự nhiên tâm phẳng lặng, ví như gương trong, hết bụi phiền não thì muôn sự muôn vật hiện lên đầy đủ trên gương. Vì vậy, thấy được thật tướng các pháp là Huệ. Có huệ thấy rõ nguyên nhân tạo sanh tử khổ đau thì không tạo thứ đó, chỉ tạo nhân giải thoát, khổ đau làm thế nào chen vào được và chắc chắn đắc đạo.

Như vậy, phương tiện ban đầu được Phật sử dụng cho hàng căn tánh thấp, vì khả năng ít thì phải làm ít. Giáo pháp Phật nhiều vô tận, ví như nước đại dương, chúng ta học Phật cũng giống như con muỗi uống nước biển, chỉ tiếp thu được một ít. Tuy nhiên, giáo pháp Phật chỉ có một vị giải thoát như nước biển chỉ có một vị mặn, nên Tỳ kheo lãnh một phần nhỏ của pháp Phật cũng được giải thoát.

Điều quan trọng của đệ tử Phật là phải tiếp thu được tinh ba của Phật pháp để trang nghiêm thân tâm, đạt giải thoát. Từ thành quả này tiến lên, nếu ta là Thanh văn tái sanh lại thì sẽ nhận thấy pháp tương ưng thích hợp, theo đó mà ứng dụng. Việc lớn khó làm đã có Bồ tát gánh vác, Thanh văn sức yếu thì làm việc nhỏ. Nghĩ như vậy, chúng ta thấy pháp Phật nhiều vô cùng, tùy khả năng từng người mà tiếp thu các pháp khác nhau và pháp nào cũng hay cả. Cũng trên tinh thần tùy duyên của Phật dạy, tôi dịch kinh Di Đà để đáp ứng mong muốn của nhiều Tăng Ni, Phật tử trong và ngoài nước cần hiểu kinh, theo đó tu hành. Có nhân duyên thì việc phát khởi, như có người thỉnh Phật mới thuyết pháp. Việc gì người cần, yêu cầu, ta đáp ứng được thì làm, đó là hạnh Bồ tát. Người không yêu cầu, hay ta không có khả năng thì không làm. Đơn giản như vậy thôi.

Trước khi tụng kinh, chúng ta thường tụng bài Tán dương chi theo chữ Hán. Nay tôi dịch bài này để Phật tử hiểu được ý nghĩa:
Cành dương nước pháp rưới ba ngàn
Tánh Không tám đức lợi trần gian
Trời người trong sạch vào
Pháp giới Lửa đỏ làm nên đóa sen vàng.

Bài này tán thán công đức của Quan Âm. Tay cầm cành dương, tay cầm bình nước pháp cam lồ. Ngài rải nước pháp ấy vào cả ba ngàn đại thiên thế giới để chỉ không gian bao la vô tận đều nhận được nước pháp vi diệu của Bồ tát. Nước pháp cam lồ do tâm đại bi của Bồ tát nên có công năng kỳ diệu rải đến khắp chúng sanh. Người nào cầu cứu hay mong mỏi điều gì thì ngài đều đáp ứng đầy đủ, dù cho cả ngàn người ở ngàn nơi khác nhau kêu cầu một lượt, thường diễn tả là Thiên xứ hữu cầu thiên xứ ứng.

"Tánh Không tám đức lợi trần gian”: Bồ tát Quan Âm đạt được quán tự tại, chứng được tánh Không và từ tánh Không này, ngài hiện ra nước tám công đức. Nói cách khác, do công đức tu hành của Bồ tát tích tụ lại được ví như nước để trong bình dùng cứu người. Nước này gọi là nước tám công đức. Đức Phật cho biết nước tám công đức chỉ có trong lòng núi Tu Di, có ở Tây phương Cực Lạc và Đức Quan Âm cũng có. Ngài dùng nước tám công đức ở bản thể thanh tịnh của Bồ tát mà làm lợi ích trần gian.

"Trời người trong sạch vào Pháp giới”: Nhờ hưởng giọt nước thanh tịnh vô nhiễm này mà thân tâm chúng ta được trong sạch, ra khỏi sanh tử và thâm nhập thế giới Phật.

"Lửa đỏ làm nên đóa sen vàng”: Lửa ví cho lửa tam giới, lửa tham dục đốt cháy tất cả, nhưng không đốt được cánh sen vàng của Phật. Bước theo dấu chân Phật, chúng ta nỗ lực tinh luyện phước đức, trí tuệ đến mức độ ví như vàng thật không bị lửa đốt cháy. Người tu hành chân chính dù đối diện trước cám dỗ hay đe dọa, tâm vẫn an nhiên tự tại.

Từ trước, tôi tụng Pháp Hoa, nên soạn Bổn môn Pháp Hoa. Năm nay như đã nói trên, vì có nhân duyên là đáp lại sự thỉnh cầu của nhiều người, nên tôi đã dịch kinh Di Đà. Trước đó, tôi được Hội đồng Nhà thờ Mỹ mời sang New York và Washington. Đến những nơi này có nhiều người chết oan ức, chưa nói được, nên linh hồn họ còn phiêu bạt, tôi liền nghĩ đến Phật Di Đà và niệm cho họ để họ cảm được Phật này mà vãng sanh.

Ngoài ra, trên đường về lại gặp một sự cố thực nguy hiểm, máy bay bị hư mất một động cơ và phải đáp khẩn cấp xuống Alaska. Trong tình huống kề cận cái chết, tôi đã nhiếp tâm niệm Phật Di Đà, chờ vãng sanh về Tịnh độ Ngài là an toàn nhất! Sau cùng, mọi việc đều bình yên. Nhiều điều đặc biệt như vậy gợi tôi nghĩ rằng mình có nhân duyên sâu sắc với Phật Di Đà. Lại thêm pháp y mà tôi thường đeo là của tông Tịnh độ mà Hòa thượng người Nhật tặng, nhưng nay mới nhớ là pháp y Tịnh độ vẫn luôn bên tôi. Tất cả những việc vừa nói đã lãng vãng trong đầu tôi, thôi thúc tôi dịch kinh Di Đà. Tôi xin gửi bản dịch kinh Di Đà đến chư vị tôn đức trong trường hạ để quý vị tìm hiểu và ứng dụng cho đạt kết quả mà người con Phật luôn mong ước là được sống kề cận bên Phật và Bồ tát, Thánh chúng.

(Bài giảng tại trường hạ chùa Linh Phong, Tân Hiệp
và chùa Phổ Đức, Mỹ Tho)