cool hit counter

Sách


Lời giới thiệu Thể nghiệm tinh ba của Phật pháp
Ý nghĩa Bổn Môn Pháp Hoa Thiền định phóng quang và đàm kinh nhập diệu
Nguyện hương Đoạn phiền não – tâm bình an
Đảnh lễ Phật Giàu đạo đức, giàu tuệ giác
Lễ Phật quá khứ Giới đức pháp thân
Đảnh lễ Phật hiện tại An trụ tịch diệt tướng
Lễ Phật vị lai Ý nghĩa Phật Đản theo kinh Pháp Hoa
Đảnh lễ Bồ tát Phật giáo và dân tộc Việt Nam
Đảnh lễ Pháp Hoa kinh hoằng thông liệt vị Tổ sư Hoằng pháp ở thế kỷ XXI
Đảnh lễ Pháp Hoa kinh thủ hộ thiện thần Dòng chảy miên viễn của Thiền
Sám hối Đức Phật sống mãi với chúng ta
Phát nguyện Đúng như pháp tu hành là tối thượng cúng dường Phật
Ý nghĩa thọ trì 7 phẩm Bổn Môn Pháp Hoa Kinh Chùa mục đồng ở Nam bộ
Ý nghĩa phẩm Tựa thứ nhất Thầy hiền, bạn tốt là yếu tố quyết định của mọi thành công
Ý nghĩa phẩm Pháp sư Phật giáo, con đường dẫn đến sự sống hòa bình, phát triển, an lạc, hạnh phúc cho nhân loại.
Ý nghĩa phẩm Bồ tát Tùng Địa Dũng Xuất thứ 15 Sức sống Thiền của Trần Thái Tông
Ý nghĩa phẩm Như Lai Thọ Lượng thứ 16 Sống trong tỉnh giác
Ý nghĩa phẩm Phân Biệt Công Đức thứ 17 Quan niệm về kinh tế trong Phật giáo
Ý nghĩa phẩm Phổ Môn thứ 25 Những nét đẹp của Phật giáo Lý Trần
Ý nghĩa phẩm Phổ Hiền Bồ Tát khuyến phát thứ 28 Nghệ thuật trong Phật giáo
Hồi hướng Ý nghĩa nhà lửa tam giới trong kinh pháp hoa
Ý nghĩa tụng thủ hộ thần chú Ý nghĩa lễ tắm Phật
Ý Nghĩa Quy Y Tam Bảo Trang bị tâm Quan Âm, hạnh Quan Âm sẽ nhận được lực gia bị của Quan Âm
Năm Giới Của Người Phật Tử Tại Gia Ý nghĩa Vu Lan  
Ý Nghĩa Lạy Hồng Danh Pháp Hoa Và Tụng Bổn Môn Pháp Hoa Kinh Công đức của mắt và tai theo kinh Pháp Hoa
Ý Nghĩa Lạy Hồng Danh Sám Hối Nhứt Phật thừa
Ý Nghĩa Tụng Kinh Dược Sư Và Niệm Phật Dược Sư Quán tứ niệm xứ
Ý Nghĩa Niệm Phật Di Đà Tứ chánh cần
Lời nói đầu Tứ như ý túc
I. Lý do chọn 21 ngày tu gia hạnh Phổ Hiền
Ngũ căn ngũ lực
II. Ý nghĩa của sự khởi tu gia hạnh Phổ Hiền từ ngày thành đạo của Phật Di Đà là ngày 17 tháng 11 và kết thúc vào ngày thành đạo của Phật Thích Ca là ngày mùng 8 tháng 12 Thất Bồ đề phần
III. Kết luận Thúc liễm thân tâm
Lời tựa Tùy duyên  
Tổng luận Thanh tịnh hóa thân tâm
Pháp hội 1 : Tam Tụ Luật Nghi Nhứt thiết Chúng sanh Hỷ kiến Bồ Tát
Pháp hội 2: Vô Biên Trang Nghiêm Đà la ni Chánh kiến
Pháp hội 3 : Mật Tích Kim Cang Lực Sĩ Tam quy và pháp niệm Phật
Pháp hội 5: Vô Lượng Thọ Như Lai Hài hòa để cùng tồn tại và phát triển
Pháp hội 6: Bất Động Như Lai Hạnh khiêm cung và bát kỉnh pháp
Pháp hội 7: Mặc Giáp Trang Nghiêm An lạc hạnh  
Pháp hội 8: Pháp Giới Thể Tánh Vô Sai Biệt Những kinh nghiệm giảng dạy
Pháp hội 9 : Đại Thừa Thập Pháp Kinh nghiệm giảng dạy Kinh Hoa Nghiêm
Pháp hội 10: Văn Thù Sư Lợi Phổ Môn Một số đề tài gợi ý cho những bài thuyết giảng của Tăng Ni sinh Khóa Giảng sư
Pháp hội 11: Xuất Hiện Quang Minh & Pháp hội 12 : Bồ Tát Tạng Nổ lực tự học để kế thừa và phát huy được tinh ba của Thầy, Tổ.
Pháp hội 14: Phật Thuyết Nhập Thai Tạng Một số phương hướng cho ngành Hoằng pháp
Pháp hội 15: Văn Thù Sư Lợi Thọ Ký Vài suy nghĩ về Hoằng pháp trong thời hiện đại
Pháp hội 16: Bồ Tát Kiến Thiệt Hoằng pháp trong thế kỷ 21
Pháp hội 17: Phú Lâu Na Nhà Hoằng pháp và giáo dục tiêu biểu trong thế kỷ XX
Pháp hội 18: Hộ Quốc Bồ Tát Hoằng pháp ở thế kỷ 21(thuyết giảng ngày 20 – 24 tháng 6 năm 2007)
Pháp hội 19: Úc Già Trưởng Giả Điểm chung nhứt của Phật giáo Nam truyền và Bắc truyền
Pháp hội 20: Vô Tận Phục Tạng Mô hình Hoằng pháp tại nước nhà trong thời đại ngày nay
Pháp hội 21: Thọ Ký Ảo Sư Bạt Đà La Tư cách của vị trụ trì
Pháp hội 23: Ma Ha Ca Diếp Vai trò của trụ trì trong giai đoạn hiện tại
Pháp hội 24: Ưu Ba Ly Ý nghĩa trụ trì
Pháp hội 25: Phát Thắng Chí Nguyện Trụ trì, người giữ chùa
Pháp hội 26: Thiện Tý Bồ Tát Kinh nghiệm làm trụ trì
Pháp hội 27 : Thiện Thuận Bồ Tát Tam pháp ấn
Pháp hội 28: Dũng Mãnh Thọ Trưởng Giả Nét đẹp của Phật giáo Nam Tông Khơ Me
Pháp hội 29: Ưu Đà Diên Vương Vai trò của trụ trì trong giai đoạn hiện đại
Pháp hội 30: Diệu Huệ Đồng Nữ Điều thiết yếu của người tu : Sức khỏe tốt, trí sáng suốt và trái tim nhân ái
Pháp hội 31: Hằng Hà Thượng Ưu Bà Di An trụ pháp tịch diệt
Pháp hội 32: Vô Úy Đức Bồ Tát Hoằng pháp và trụ trì
1. Lời tựa Đạo đức hành chánh
2. Khái niệm về kinh Duy Ma Ba điểm quan trọng đối với tân Tỳ kheo
3. Quán chúng sanh theo kinh Duy Ma Ý nghĩa thọ giới (Thuyết giảng tại chùa Phổ Quang)
4. Bất Nhị pháp môn trong kinh Duy Ma Ý nghĩa thọ giới (thuyết giảng tại chùa An Phước)
5. Ý nghĩa phẩm Phật Hương Tích trong kinh Duy Ma Phát huy sức mạnh của Tỳ kheo trẻ : Học, tu và làm việc
6. Quan niệm về đức Phật trong kinh Hoa Nghiêm Truyền trao giới pháp và lãnh thọ giới pháp đúng như pháp.
7. Ý nghĩa lễ Phật theo kinh Hoa Nghiêm Giới tánh Tỳ kheo
8. Ý nghĩa phương tiện theo kinh Pháp Hoa Lời tựa       
9. Ý nghĩa thí dụ ba xe và nhà lửa trong kinh Pháp Hoa Tiểu sử
10. Ý nghĩa hóa thành dụ trong kinh Pháp Hoa Giới tánh tỳ kheo  
11. Pháp sư của kinh Pháp Hoa Hoằng pháp và trụ trì  
12. Ý nghĩa Long Nữ dâng châu trong kinh Pháp Hoa An lành và tĩnh giác
13. An Lạc Hạnh theo kinh Pháp Hoa Nghĩ về sự thành đạo của Đức Phật
14. Bồ Tát Tùng Địa Dũng Xuất Mùa Xuân đọc kinh Hoa Nghiêm
15. Cảm niệm về Bồ Tát Phổ Hiền Sự lớn mạnh của Phật giáo song hành với thành phố phát triển 300 năm
Lời tựa Khai Thị 2009 Những quan niệm về Đức Phật
Xuân trong Phật đạo Thế giới tâm thức và thế giới hiện thực
Phước Lộc Thọ Pháp phương tiện
Hạnh xuất gia Tụng kinh, lạy Phật, sám hối và thiền quán
Vai trò người phụ nữ trong Phật giáo Đức hạnh của vị Tỳ kheo
Hạnh nguyện Quan Âm Hành trình tâm linh : nẻo về vĩnh hằng của người tu
Tàm Quý Ý nghĩa Phật Đản PL. 2542 - 1998
Họa phước vô môn Tiếp nối sự nghiệp của Đức Phật
An cư kiết hạ Nương nhờ đức từ của Tam bảo
Phật giáo và vấn đề tác hại của thuốc lá Ý nghĩa Kim Cang thừa trong Phật giáo
Phật giáo và bảo vệ môi trường Cảm nghĩ về Đức Phật A Di Đà
Phật giáo và thiếu nhi Ý nghĩa Vu Lan 1998
Nói không với ma túy Bồ Tát Đạo
Đạo đức ở tại gia Mùa An cư : sáu thời tịnh niệm
Mỉm cười trong đau khổ Tinh thần Phật giáo Đại thừa
Phật giáo và dân số Phật giáo hướng về tương lai
Kính lão đắc thọ Ý nghĩa lễ Vu Lan PL 2542 - 1998 (thuyết giảng tại trường hạ chùa Hội Khánh)
Hành trì giới luật Chơn thân – huyễn thân
Ý nghĩa Vu lan Tư cách của vị trụ trì  
Hạnh nguyện Địa Tạng Bồ tát Tâm từ bi của Đức Phật
Nối vòng tay lớn 9 tuần tu học đồng đăng Cửu Phẩm Liên Hoa
Niềm vui của tuổi già Những việc cần làm trong 3 tháng An Cư
Kiến thức và trí tuệ Những việc cần làm trong 3 tháng an cư Suy nghĩ về linh hồn trong Phật giáo
Tình người Hoằng pháp   
Hạnh nguyện Bồ tát hay Bồ tát đạo Tìm hiểu ngôn ngữ của Đức Phật
Tha lực và tự lực Mùa Xuân trên đất Bắc
Hạnh nguyện Dược Sư Lời tựa        
Ơn Thầy Ý nghĩa cầu an
Vượt qua mặc cảm Hạnh nguyện Phổ Hiền
Lời tựa Lược giải Kinh Hoa Nghiêm Bản chất Niết bàn
Nghề nghiệp chân chánh Niềm tin chân chánh
CHƯƠNG I – LỊCH SỬ KINH HOA NGHIÊM
        I - Khái niệm về lịch sử kinh Hoa Nghiêm
Hóa giải hận thù
    II - Lịch sử truyền thừa và phát triển kinh Hoa Nghiêm Phật giáo và hòa bình thế giới
  III - Nội dung kinh Hoa Nghiêm Quốc thái dân an
CHƯƠNG II - Ý NGHĨA ĐỀ KINH HOA NGHIÊM Giải tỏa oan ức
CHƯƠNG III – QUAN NIỆM VỀ ĐỨC PHẬT THEO KINH HOA NGHIÊM
       I - Quan niệm về Đức Phật trong thời kỳ Phật giáo Nguyên thủy
Vững trước khen chê
   II - Quan niệm về Đức Phật theo Đại thừa Phật giáo Ý nghĩa sức mạnh hòa hợp
  III - Quan niệm về Đức Phật theo kinh Hoa Nghiêm Âm siêu dương thạnh
CHƯƠNG IV – BỒ TÁT ĐẠO
      I - Bồ tát Thập Tín
Thực tập nhẫn nhục
  II - Bồ tát Thập Trụ Thành công và thất bại
 III - Bồ tát Thập Hạnh Chiến thắng chính mình
IV - Bồ tát Thập Hồi hướng Thân cận người trí
 V - Bồ tát Thập Địa hay Thập Thánh Sống hạnh viễn ly
VI - Bồ tát Thập Định Ý nghĩa bờ bên kia
VII - Bồ tát Thập Thông Hương thơm đức hạnh
VIII - Bồ tát Thập Nhẫn Tòa án lương tâm
CHƯƠNG V – PHẨM NHẬP PHÁP GIỚI Củng cố niềm tin
   1- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Đức Vân Tỳ kheo Giá trị cuộc sống
   2- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Hải Vân Tỳ kheo Giáo dục con cái
   3- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Thiện Trụ Tỳ kheo Vượt qua tật bệnh
   4- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Di Già Đền ơn đáp nghĩa
   5- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với trưởng giả Giải Thoát Thân phận con người
   6- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Hải Tràng Tỳ kheo Sức mạnh của ý chí
   7- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Hưu Xã Ưu bà di Quan niệm về Tịnh Độ
   8- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Tiên nhân Tỳ Mục Cù Sa Cư trần lạc đạo
   9- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Thắng Nhiệt Bà la môn Làm mới cuộc sống
   10- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Từ Hạnh đồng nữ Lời tựa        
   11- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Thiện Kiến Tỳ kheo Ăn chay lợi cho sức khỏe và tâm linh
   12- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Tự Tại Chủ đồng tử Chuyển hóa sanh thân thành pháp thân
   13- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Cụ Túc Ưu bà di Đại lễ Phật đản Liên hiệp quốc tại Việt Nam
   14- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với cư sĩ Minh Trí Đức vua Phật hoàng Trần Nhân Tông – vị Tổ sư người Việt Nam của Phật giáo Việt Nam
   15- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với trưởng giả Pháp Bửu Kế Mật tông tại Việt Nam
   16- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với trưởng giả Phổ Nhãn Niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng
   17- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với vua Vô Yểm Túc Phật giáo đi vào cuộc sống
   18- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với vua Đại Quang Sự hồi sinh của Phật giáo Ấn Độ
   19- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Bất Động Ưu bà di Sức mạnh hòa hợp
   20- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Biến Hành ngoại đạo Tác động hỗ tương giữa thân và tâm
   21- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với trưởng giả Ưu Bát La Hoa Tận dụng phương tiện hiện đại trong việc hoằng pháp
   22- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với thuyền trưởng Bà Thi La Tứ chánh cần  
23.- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Vô Thượng Thắng hay Di Lặc Bồ Tát Tu thiền tại Việt Nam
24- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Tỳ kheo ni Sư Tử Tần Thân Vai trò của ni giới Việt Nam trong xã hội hiện đại
25- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với bà Tu Mật Đa nữ Ý nghĩa hóa thân Phật thuyết pháp
26- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với cư sĩ Tỳ Sắc Chi La Ý nghĩa kệ dâng y
28.- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Bồ Tát Chánh Thu Ý nghĩa tập trung phân thân
27.- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Bồ Tát Quán Tự Tại Ý nghĩa tịnh độ
29- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với thần Đại Thiên Cầu nguyện mùa vu lan
30- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Địa thần An Trụ Cư sĩ Phật giáo
31- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với chủ Dạ thần Bà San Bà Diễn Để Đạo đức Phật giáo trong tương lai
32- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Dạ thần Khai Phu Nhứt Thiết Thọ Hoa và Đại Nguyện Tinh Tấn Lực Cứu Nhứt Thiết Chúng Sanh Điểm chung nhứt của Phật giáo nam truyền và bắc truyền  
33- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Thọ thần Diệu Đức Viên Mãn Giới luật của người Phật tử tại gia
34- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Bồ tát Di Lặc Bồ đề quyến thuộc
35- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Văn Thù Sư Lợi Bồ tát Mối tương quan với thế giới siêu hình
36- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Phổ Hiền Bồ tát Chân tinh thần Phật giáo Bắc tông
CHƯƠNG VI – PHẨM NHẬP BẤT TƯ NGHÌ GIẢI THOÁT CẢNH GIỚI – PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN Trồng căn lành và sám hối
16. Niết bàn theo kinh Pháp Hoa Lợi ích của an cư kiết hạ
17. Giáo dục của Phật Giáo Đại Thừa Tứ niệm xứ, tứ chánh cần
18. Những điều kiện tu Bồ Tát đạo Mùa xuân vĩnh hằng
19. Ngôi chùa tâm linh Kiến trúc Phật giáo
20. Hành trình về chân linh Kiến trúc Phật giáo  
21. Tu tâm Niềm tin của người phật tử Việt Nam
22. Canh tâm điền Sự an lạc trong gia đình
23. Đường về Yên Tử Báo đáp ơn nghĩa sinh thành
24. Nếp sống của một vị danh tăng Quan niệm về tịnh độ của kinh Di Đà
25. Ý nghĩa Phật Đản Pl.2538 (Tứ Nhiếp Pháp) Tam pháp ấn  
26. Ý nghĩa lễ đức Phật thành đạo Tinh thần từ bi hỷ xả, con đường tốt nhất đi đến hòa bình, phát triển và an lạc cho nhân loại
27. Phật giáo Việt Nam đang hướng về phía trước trên tinh thần vô ngã vị tha Từ bi và hòa bình trong Phật ngọc
28. Xuân hoan hỷ Tình yêu và giới tính theo tinh thần Pháp Hoa
29. Xuân trong cửa thiền Xây chùa, tô tượng, đúc chuông
30. Xuân của hành giả Pháp Hoa Xuân trong cửa đạo
Lời tựa lược giải kinh Pháp Hoa Bồ Tát Thích Quảng Đức, một bậc danh tăng siêu việt của thế kỷ 20
Lịch sử kinh Pháp Hoa Cái chết đối với người phật tử
Kinh đại thừa vô lượng nghĩa Giáo dục ở tự viện
Phẩm 1: Tựa Giới định tuệ
Phẩm 2: Phương tiện Khắc phục nghiệp, giữ chánh niệm, trụ chánh định
Phẩm 3: Thí dụ Khởi nghiệp mưu sinh theo Phật giáo
Phẩm 4: Tín giải Lễ Phật theo bổn môn Pháp Hoa
Phẩm 5: Dược thảo dụ Ngôi chùa tâm linh
Phẩm 6: Thọ ký Nhập không môn, vào vô lượng nghĩa định
Phẩm 7: Hóa thành dụ Nữ giới Phật giáo và sự kết nối toàn cầu
Phẩm 8,9: Ngũ bá đệ tử thọ ký, thọ học vô học nhơn ký Pháp phục của tăng ni Việt Nam
Phẩm 10: Pháp sư Phật giáo và môi trường sinh thái  
Phẩm 11: Hiện bảo tháp Phật giáo và phù đổng Thiên Vương
Phẩm 12: Đề Bà Đạt Đa Thâm nhập không môn
Phẩm 13: Trì Trụ định, hành trang tối thiểu của người tu
Phẩm 14: An lạc hạnh Trụ pháp vương gia, trì Như Lai tạng
Phẩm 15: Tùng Địa Dũng Xuất Tu vô lượng nghĩa kinh, sống trong vô lượng nghĩa định, thâm nhập hội Pháp Hoa.
Phẩm 16: Như Lai thọ lượng Vô lượng nghĩa kinh và vô lượng nghĩa xứ tam muội
Phẩm 17: Phân biệt công đức Xây dựng đạo đức của người tu
Phẩm 18: Tùy hỷ công đức Yếu nghĩa của phẩm pháp sư, kinh Pháp Hoa
Phẩm 19: Pháp sư công đức Hướng đi của Phật giáo Đông Nam Á trước ngưỡng cửa thế kỷ 21
Phẩm 20: Thường bất khinh Bồ Tát Những điều tâm đắc về hoằng pháp ( thuyết giảng tại Bình Định)
Phẩm 21: Như Lai thần lực Ý nghĩa Phật đản PL. 2550-2006
Phẩm 22: Đà La Ni Mỹ thuật Phật giáo
Phẩm 23: Dược Vương Bồ Tát bổn sự Vai trò của người phụ nữa trong kinh Hoa Nghiêm
Phẩm 24: Diệu Âm Bồ Tát Những tư tưởng hòa bình, hòa hợp của Phật Giáo Việt Nam
Phẩm 25: Phổ môn Đức Phật hằng hữu trong mỗi chúng ta
Phẩm 26: Diệu Trang nghiêm vương bổn sự Vai trò của Tăng già trong thời hiện đại
Phẩm 27: Phổ Hiền Bồ Tát khuyến phát Phật giáo trong nền toàn cầu hóa
Phẩm 28: Chúc lụy Giáo dục Phật giáo
Preface Một niệm tín giải trong kinh Pháp Hoa
Lời tựa lược giải kinh Duy Ma Ý nghĩa cùng tử và dược thảo dụ trong kinh Pháp Hoa
Tổng luận lược giải kinh Duy Ma Tịnh độ
Phẩm 1: Phật quốc Hóa thành dụ
Phẩm 2: Phương tiện   Phật giáo Nam tông vá Giáo hội Phật giáo Việt Nam
Phẩm 3: Thanh văn Phật giáo trong lòng nhân dân miền Nam
Phẩm 4: Bồ Tát Vị trí của Pháp sư Huyền Trang trong Phật giáo
Phẩm 5: Văn Thù Sư Lợi thăm bệnh Xuân về trên cõi Tịnh
Phẩm 6: Bất tư nghì Vãng sanh cực lạc
Phẩm 7: Quán chúng sanh Cầu siêu bạt độ
Phẩm 8: Phật đạo Công đức của kinh Pháp Hoa
Phẩm 9: Nhập bất nhị pháp môn Nghệ thuật trong Phật giáo  
Phẩm 10: Phật Hương Tích Hoằng pháp ở thế kỷ 21
Phẩm 11: Bồ Tát đạo An cư dưỡng tánh - Thị phi phủi sạch
Phẩm 12: Kiến Phật A Súc Giữ giới và quán chiếu với tứ Thánh đế
Phẩm 13: Pháp cúng dường Gắn tâm với Đức Phật, với giáo pháp và Hiền thánh tăng
Phẩm 14: Chúc lụy Bốn pháp giải thoát
Lời tựa           Gạn sạch phiền não, nghiệp chướng, trần lao
Lịch sử Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Sám hối nghiệp chướng
Ý nghĩa Kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa Pháp Hoa chân kinh
Ý nghĩa phẩm Tựa thứ I Ý nghĩa 12 đại nguyện của Đức Phật Dược Sư
Ý nghĩa phương tiện và chân thật Vũ trụ quan theo Phật giáo
Ý nghĩa Thí Dụ Sống an lạc, chết siêu thoát
Ý nghĩa phẩm Pháp Sư thứ 10 Phật lực, pháp lực và gia trì lực của chư Tăng
Ý nghĩa phẩm An Lạc Hạnh thứ 14 Quan niệm về đức Phật theo kinh Pháp Hoa  
Ý nghĩa phẩm Bồ Tát Tùng Địa Dũng Xuất thứ mười lăm Pháp Phật và an toàn giao thông
Ý nghĩa phẩm Như Lai Thọ Lượng thứ mười sáu Đức Phật của chúng ta
Ý nghĩa phẩm Phân Biệt Công Đức thứ 17, phẩm Pháp Sư công đức thứ 19 Đạo đức Phật giáo
Bồ Tát hạnh: Dược Vương Bồ Tát, Diệu Âm Bồ Tát, Quan Âm Bồ Tát, Diệu Trang Nghiêm Bồ Tát và Phổ Hiền Bồ Tát Bồ tát hạnh theo kinh Pháp Hoa
Lời tựa           Mùa xuân của hành giả phát tâm bồ đề
Pháp Hội 33 : Vô Cấu Thí Bồ Tát Ứng Biện Những điều tâm đắc về kinh Pháp Hoa
Pháp Hội 34 : Công Đức Bửu Hoa Phu Bồ Tát Ý nghĩa Phật Đản PL 2543 - 1999
Pháp Hội 35 : Thiện Đức Thiên Tử Kinh nghiệm hoằng pháp  
Pháp Hội 36 : Thiện Trụ Ý Thiên Tử Tìm hiểu xã hội học Phật giáo
Pháp Hội 37 : A Xà Thế Vương Tử Theo dấu người xưa
Pháp hội 38: Đại Thừa Phương Tiện Những điều cần làm trong mùa An cư
Pháp Hội 39 : Hiền Hộ Trưởng Giả Bốn bậc trưởng lão được kính trọng
Pháp Hội 40 : Tịnh Tín Đồng Nữ Trở về viên minh tánh
Pháp Hội 41 : Di Lặc Bồ Tát Vấn Bát Pháp Điều kiện để có kinh Pháp Hoa
Pháp Hội 42 : Di Lặc Bồ Tát Sở Vấn Vai trò của trụ trì trong giai đoạn hiện tại  
Pháp Hội 43 : Phổ Minh Bồ Tát Ý nghĩa an cư kiết hạ
Pháp Hội 44 : Bửu Lương Tụ Bồ tát quả môn
Pháp Hội 45 : Vô Tận Huệ Bồ Tát Mùa an cư - tiến tu tam vô lậu học
Pháp Hội 46 : Văn Thù Thuyết Bát Nhã Công việc của Tỳ kheo chân chánh
Pháp Hội 47 : Bửu Kế Bồ Tát Hành trang của người xuất gia: đức hạnh và trí tuệ
Pháp Hội 48 : Thắng Man Phu Nhân Bất biến, tùy duyên
Pháp Hội 49 : Quảng Bác Tiên Nhân Bàn về nghi lễ
Pháp Hội 50 : Nhập Phật Cảnh Giới Trí Quang Minh Trang Nghiêm Tu hành đúng như pháp là tối thượng cúng dường
Pháp Hội 52 : Bửu Nữ Chọn pháp tu an lạc
Pháp Hội 53 : Bất Thuấn Bồ Tát Phát huy chân linh
Pháp Hội 54 : Hải Huệ Bồ Tát Nghĩ về Phật giáo Nhật Bản
Pháp Hội 55 : Hư Không Tạng Bồ Tát Ý nghĩa phẩm Tín giải trong kinh Pháp Hoa
Pháp Hội 56 : Vô Ngôn Bồ Tát Bồ đề tâm  
Pháp Hội 57 : Bất Khả Thuyết Bồ Tát Đức Phật trong nền văn minh Ấn Độ
Pháp Hội 58 : Bửu Tràng Bồ Tát Một chuyến đi về miền đất Phật
Pháp Hội 59 : Hư Không Mục Giác Ngộ với thiên niên kỷ 3
Pháp Hội 60 : Nhựt Mật Bồ Tát Suy nghĩ về số mệnh trong Phật giáo
Pháp Hội 61 : Vô Tận Ý Bồ Tát Thiền trong đời thường
Lời tựa  Hướng về Thánh tích của Phật giáo
Tiểu sử   Lời tựa           
Thọ giới, tu hành, nỗ lực thâm nhập dòng thác trí tuệ Tam vô lậu học  
Thỏa hiệp với thân, với bạn đồng tu và xã hội Quý nhứt trên đời
Thức ăn tinh thần của người tu Những việc làm trong mùa mưa của chư Tăng  
Thực tu, cảm hóa được chư thiên và quần chúng Sinh hoạt trong mùa An cư  
Trau dồi giới đức, siêng tu tam vô lậu học Suy nghĩ về ý mã tâm viên  
Lời tựa    An lạc hạnh   
Ý nghĩa Phật Đản PL. 2539 -1995 Tam vô lậu học: Giới, Định, Tuệ  
Tam vô lậu học An cư kiết hạ   
Quý nhất trên đời Cơm Hương Tích  
Những việc làm trong mùa mưa của chư Tăng Bồ tát đạo   
Ý nghĩa Vu lan PL. 2539 - 1995 Mùa An cư sáu thời tịnh niệm  
Nhìn về thế kỷ 21 Tinh thần Phật giáo Đại thừa  
Xuân Pháp Hoa Nhân duyên - căn lành  
Hướng về tương lai Chơn thân - huyễn thân  
Ý nghĩa Niết bàn Chín tuần tu học, đồng đăng cửu phẩm Liên hoa  
Internet, những nỗi lo mới Những việc cần làm trong ba tháng An cư  
Ý nghĩa Phật Đản PL. 2540 -1996 Hành trang của người xuất gia: căn lành và Phật hộ niệm  
Cảm nghĩ về hoài bão của Đức Phật Tiếp nối sự nghiệp của Đức Phật  
Phật giáo và thực tiễn cuộc sống Trở về viên minh tánh  
Sinh hoạt trong mùa An cư Theo dấu người xưa  
Suy nghĩ về ý mã tâm viên Những điều cần làm trong mùa An cư  
Suy nghĩ về hoằng pháp Tu tâm  
An lạc hạnh Bốn bậc trưởng lão được kính trọng  
Tam vô lậu học : Giới-Định-Tuệ Bồ tát quả môn   
An cư kiết hạ   Hành trang của người xuất gia: đức hạnh và trí tuệ  
Cơm Hương Tích Mùa An cư - tiến tu Tam vô lậu học  
Ý nghĩa lễ Vu lan Bất biến, tùy duyên  
Ý nghĩa lễ Vu lan PL. 2540 - 1996 Công việc của Tỳ kheo chân chánh  
Ơn nghĩa đồng bào Phát huy chân linh  
Hướng về những người con tương lai của đất nước Bàn về nghi lễ  
Hãy đến với Chương trình "Hiểu và Thương" Sáu pháp hòa kỉnh trong mùa An cư  
Lòng từ của Bồ tát Quan Âm Đại thừa Phật giáo  
Bồ đề tâm Tu trên ngũ uẩn thân  
Suy tư của người Phật tử về những vấn đề lớn Trụ pháp và lực gia bị của Phổ Hiền  
Đầu tư - vấn đề nan giải Phát huy sức mạnh của Tỳ kheo trẻ: học, tu và làm việc  
Những điều tâm đắc trên đường về Thúc liễm thân tâm, trau dồi giới đức, siêng tu Tam vô lậu học  
Lấy từ bi xóa hận thù Hài hòa, con đường an lành  
Thuận lợi và nguy cơ Nếp sống của người tu  
Lá thư Tổng Biên tập Con đường giải thoát  
Lá thư Xuân (trích Nguyệt san GN số 10) Kinh Đại Bảo Tích pháp hội 59: Hư không mục  
Ý Xuân Ý nghĩa sám Pháp Hoa  
Lá thư Xuân (trích Báo GN số 41) Phật giáo Nam tông  
Những suy nghĩ về Hội nghị kỳ 5 khóa III Trung ương Giáo hội Đạo lực
Năm mới với niềm hy vọng mới Năm đặc điểm của người tu
Trách nhiệm và chức vụ Ý nghĩa Tam vô lậu học
Thành quả của Đại hội Phật giáo TP. HCM kỳ V Pháp tu trong ba tháng An cư
Sự đi lên của Phật giáo miền Trung Hướng đi giải thoát
Hướng phát triển tốt đẹp trong mùa An cư Hạnh an lạc
Hướng về ngày Thương binh Liệt sĩ 27-7 Tỉnh giác là chơn giác
Lễ Vu lan - ngày đền ơn đáp nghĩa của Đông phương Ý nghĩa xuất gia  
Thương tiếc danh tăng An cư và hạnh đầu đà
Ý nghĩa lễ Vu lan PL. 2541 - 1997 Cảm niệm Phật A Di Đà
Mừng 52 năm, một chặng đường phát triển của đạo pháp Cùng giúp nhau hoàn thiện tư cách người xuất gia
Vấn đề trẻ hóa lãnh đạo Hành đạo tùy duyên
Phật giáo Việt Nam, một tương lai tươi sáng Nhu đạo và Tịnh độ
Kết quả Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ IV Những kinh nghiệm tu hành
Tham luận của Thành hội PG TP. HCM tại Đại hội MTTQ TP lần thứ VI (1994) Sự hộ niệm của Phật, Bồ tát, Thiên Long Bát Bộ
Tham luận của Thành hội PG TP. HCM tại Đại hội MTTQ TP lần thứ VII (1999) Thể nghiệm pháp Phật
Cảm niệm cố Hòa thượng Thích Thiện Hoa Tịnh độ   
Cảm niệm ân sư Trụ pháp Vô sanh
Đức Pháp chủ là biểu tượng đoàn kết các hệ phái Phật giáo Tu hành là chuyển hóa hữu lậu ngũ uẩn thành vô lậu ngũ uẩn
Cảm niệm Hòa thượng Thích Trí Thủ Vai trò của nữ tu Phật giáo trong thời Bắc thuộc
Cảm niệm về Hòa thượng Thích Thiện Hào Y báo và chánh báo
Duyên kỳ ngộ Ý nghĩa Tịnh độ   
Hồi tưởng về đức hạnh của Hòa thượng Thích Tâm Thông Tất cả pháp môn tu đều là Phật pháp
Sáng niềm tin Ngộ tánh khởi tu
Một hình ảnh khó quên trong cuộc đời hoằng pháp của tôi Theo dấu chân Phật   
Cảm niệm ân sư (Kỷ niệm lễ chung thất Hòa thượng Thích Trí Đức) Thúc liễm thân tâm, trau dồi giới đức
Những kỷ niệm với Hòa thượng Thích Thiện Châu Những khởi sắc của Phật giáo tỉnh Lâm Đồng
Nghĩ về Hòa thượng Thích Thanh Kiểm Trau dồi giới đức, phát triển tuệ lực
Tưởng niệm Ni trưởng Huê Lâm Tu đúng pháp
Ni sư Huỳnh Liên Tâm đức và tuệ đức
Nghĩ về Ni trưởng Như Hòa nhân ngày Tiểu tường An cư là tịnh hóa thân tâm
Lời nói đầu   An trú bây giờ và ở đây
Hoằng pháp Tăng trưởng đạo lực
Những điều tâm đắc về hoằng pháp Đi theo dấu chân Phật và các bậc tiền nhân
Kinh nghiệm hoằng pháp Tâm là Diệu pháp, thân là Liên hoa
Hoằng pháp theo nhân duyên Tu là chuyển nghiệp
Ý nghĩa thuyết pháp Thúc liễm thân tâm, trau dồi giới đức, siêng tu Tam vô lậu học.
Giáo dục và hoằng pháp Nương lực Phổ Hiền Bồ tát để tiến tu
Lời tựa      Sống vô ngã vị tha
Ý nghĩa kinh hành niệm Phật Trí tuệ và đạo đức là sức mạnh của người tu
Ý nghĩa tĩnh tâm Tinh thần tùy duyên và bất biến
Lục hòa Làm cho đất nước cũng là làm cho Phật giáo
Sáu pháp ba la mật Bình thường tâm thị đạo và ngôi chùa tâm linh
Tịnh độ theo kinh Duy Ma Học hiểu giáo lý đúng đắn và ứng dụng có hiệu quả vào cuộc sống tu hành
Tam minh Phát huy đạo đức và trí tuệ làm đẹp cho đạo tốt cho đời
Hồi hướng theo kinh hoa nghiêm Ngủ trong tỉnh thức
Xử thế của đạo Phật Sự gắn bó giữa Tăng Ni và Phật tử là điều cần thiết
Tam bảo Nhận ra con người thực của mình để tiến tu
Nhập thế của đạo Phật Thầy hiền, bạn tốt là yếu tố quyết định mọi thành công
Tứ hoằng thệ nguyện Ý nghĩa hồng danh sám hối
Xuân Di Lặc Đoạn phiền não - tâm bình an  
Báo hiếu theo kinh vu lan Giàu đạo đức, giàu tuệ giác  
Phật giáo và pháp luật Giới đức Pháp thân  
Khái niệm về giới luật của người phật tử tại gia An trụ tịch diệt tướng  
Ý nghĩa xuất gia Lắng tâm, tịnh niệm  
Ngọn đuốc xuân Nghĩ đến việc tốt, làm việc tốt, tâm thanh tịnh  
Ngũ uẩn Ngũ ấm ma trong chúng ta  
Hòa thượng Thích Quảng Đức, một con người bất tử Phát huy đạo lực  
Mông sơn thí thực Sống trong tỉnh giác  
Tính cách pháp lý của giáo hội Tấm gương sáng của Tổ Huệ Đăng  
Những thành quả của giáo hội Phật giáo Việt Nam Thể nghiệm tinh ba của Phật pháp  
Ý nghĩa đại trai đàn Thỏa hiệp với thân, với bạn đồng tu và xã hội  
Ý nghĩa phương tiện trong kinh Pháp Hoa Thức ăn tinh thần của người tu  
Lắng tâm, tịnh niệm Thực tu, cảm hóa được chư Thiên và quần chúng  
Nghĩ đến việc tốt, làm việc tốt, tâm thanh tịnh. Trang bị tâm Quan Âm, hạnh Quan Âm sẽ nhận được lực gia bị của Quan Âm  
Ngũ ấm ma trong chúng ta Trau dồi giới đức, siêng tu Tam vô lậu học  
Phát huy đạo lực Tu bồi cội phúc  
Phước đức và trí tuệ Tùy duyên      
Tấm gương sáng của tổ Huệ Đăng Công đức của mắt và tai theo kinh Pháp Hoa  
Tâm tạo ra tất cả Ý nghĩa Nhà lửa tam giới trong kinh Pháp Hoa  
Tu bồi cội phúc Ý nghĩa phương tiện trong kinh Pháp Hoa  
Tùy duyên  

 

Xử thế của đạo Phật

 

 

(Bài giảng mùa Phật Thành đạo PL. 2531 – 1987)

 

"Xuyên qua nhiều kiếp sống trong vòng luân hồi, Như Lai thênh thang đi, đi mãi

Như Lai đã tìm mãi mà không gặp, Như Lai đi tìm người thợ xây cái nhà này

Lập đi lập lại đời sống quả là phiền muộn

Này hỡi người thợ làm nhà, Như Lai đã tìm được ngươi

Từ đây, ngươi không còn xây nhà cho Như Lai nữa

Tất cả sườn nhà đều gãy, cây đòn dong của ngươi dựng lên cũng bị phá tan

Như Lai đã chứng quả Vô sanh bất diệt và Như Lai đã tận diệt mọi ái dục”.

Vào lúc bình minh sau 49 ngày tư duy dưới cội Bồ đề, Đức Phật nhận chân tận cội nguồn con đường chấm dứt mọi vô minh sai lầm tạo nên trầm luân khổ đau. Ngài đã nói lên bài kệ khải hoàn trên, diễn tả tâm trạng tràn đầy niềm hoan hỷ, thanh thoát của ngài trong giây phút thành đạo. Đây là khởi điểm vô cùng ngời sáng và trọng đại trên bước đường tìm chân lý và thể hiện chân lý của Đức Phật trong cuộc sống hiện thực của con người trên 25 thế kỷ.

Cảnh giới của Đức Phật thâm nhập và sự thấy biết mà ngài thân chứng trong giờ phút thành đạo thật vô cùng siêu việt. Từ sự thấy biết quá bao la diệu vợi của đấng Toàn giác, Đức Thế Tôn nhận rõ rằng không thể nào chỉ cho mọi người biết được người thợ đã xây ngôi nhà. Nghĩa là ngài không thể truyền trao cho họ nguyên tắc chi phối con người và quy luật điều động vũ trụ pháp giới. Đó là kiến thức nằm ngoài tầm nắm bắt đối với con người còn đầy đủ tham sân si, chưa ra khỏi sinh tử.

Với lòng từ bao la vô hạn, Đức Phật trở lại hoàn cảnh thực tế của những con người bình thường. Ngài quan sát cuộc sống, khả năng của họ, để xây dựng một hướng đi thiết thực lợi ích.

Trên bước đường khởi đầu truyền bá chân lý, Bát Chánh Đạo thuộc một trong 37 phẩm trợ đạo chính là con đường đi đến giải thoát mà Đức Phật vẽ ra cho mọi người. Theo đó họ tri nhận từng bước đúng đắn những định luật thiên nhiên và xã hội. Và họ vận dụng được những quy luật khách quan vào việc phục vụ cuộc sống nhân sinh.

Mô hình kiểu mẫu Bát Chánh Đạo do Đức Phật đưa ra giúp cho mọi người tiếp nhận chân lý, thể nhập chân lý. Đó không phải là một học thuyết lý luận suông. Trái lại, kể từ thời điểm thành đạo huy hoàng đó, Đức Phật đã không ngừng nghỉ thể hiện trọn vẹn tinh thần Bát Chánh Đạo trong suốt cuộc đời hoằng hóa độ sinh của ngài.

Thật vậy, trong 49 năm thuyết pháp, những lời dạy của Đức Phật hoàn toàn không phát xuất từ những suy tư trừu tượng, hư vô, ảo ảnh như các triết gia khác. Những gì Đức Phật giảng dạy cho người đều là thành quả mà ngài đạt được ngay trong cuộc sống.

Với tri kiến thấy đúng như thật, khi vừa rời Bồ đề đạo tràng, Đức Phật quán sát thấy năm anh em Kiều Trần Như mang khát vọng ra khỏi sinh tử. Họ chán ngán mọi tranh chấp thời ấy, tìm đường giải thoát bằng cách tu khổ hạnh, sống ẩn dật với muôn thú nơi hoang dã. Đức Phật biết rõ tâm niệm, hoàn cảnh của năm người bạn trước kia đồng tu với ngài. Ngài cảm thông với nỗi khổ lớn của họ là suốt đời để tâm tu khổ hạnh. Nhưng chẳng những họ không được giải thoát, còn chồng chất thêm nhiều ràng buộc phiền lụy. Ngài hiểu rõ họ đang ước mơ gì và Như Lai đã đến đúng thời điểm, nói đúng pháp mà họ mong chờ. Ngài đã khai tri kiến cho năm người bạn trí thức, đạo đức của thời đại. Và họ đã trở thành năm người đệ tử đầu tiên của ngài trên bước đường lập giáo khai tông.

Để tiếp tục sự nghiệp giáo hóa độ sinh, Đức Phật đã từng bước đồng hành với mọi người. Ngài hòa mình, xử thế với người rất đẹp, đến độ ai cũng phải nhìn nhận ngài là bậc toàn thiện, khéo léo đưa hàng ngoại đạo trở về con đường chân chánh.

Đức Phật thành tựu được như vậy, vì đối trước một sự kiện, ngài biết rõ từ nguyên nhân đến kết quả. Ngài thấy được chánh nhân và duyên nhân, hay những điều kiện nội tại và ngoại tại. Chẳng hạn như gặp một người ác, Đức Phật không vội phê phán theo thấy biết bề ngoài hay bằng tình cảm bình thường. Ngài phân tích xem có phải họ hành động ác là vì hoàn cảnh xấu thúc đẩy phạm sai lầm, hay thật sự phát xuất từ bản tánh ác.

Chính nhờ vậy mà Đức Phật cảm hóa người một cách dễ dàng. Điển hình như Đức Phật đã một mình một bóng đến giáo hóa Ưu Lầu Tần Loa Ca Diếp. Ngài biết rõ ngôi vị quốc sư của một nước lớn đã khiến ông sống trong sự kiêu mạn, thúc đẩy ông xa rời việc tu hành và làm những việc tội lỗi. Ông đã trở thành một công cụ xấu của nhà vua. Trong khi thực chất Ưu Lầu Tần Loa Ca Diếp là một người giỏi, có tài. Trong bước đầu, ông cũng mang tâm niệm đi tìm chân lý giống như Đức Phật. Nhưng tiếc thay, nửa đường ông lại bị vướng mắc vào vòng danh lợi.

Đến với tư cách một La hán, một con người giải thoát hoàn toàn, chẳng những Đức Phật thản nhiên tự tại trước mưu mô của Ưu Lầu Tần Loa Ca Diếp thả rắn hại ngài. Ngài còn khắc phục được sự sa đọa của ông và phát huy điểm tốt ở ông. Ngài đã đánh thức hảo tâm cầu đạo ban đầu của ông. Đức Phật giúp đỡ điều kiện để ông đi theo con đường chân chính, chuyển đổi ông trở thành người tri thức biết sống hiền lương chân thật.

Có trí tuệ của bậc Chánh biến tri, Đức Phật luôn nhận chân được sự thật, luôn suy nghĩ đúng và thấy đúng. Vì thế, ngài thành tựu những việc lợi lạc, như bác bỏ truyền thống giai cấp cố hữu tự muôn đời của Bà la môn giáo. Đức Phật đã bảo bảy vương tử dòng họ Thích đến đảnh lễ Ưu Ba Li, trong khi ông này thuộc giai cấp phục dịch cho họ trước kia. Hoặc như vua Ba Tư Nặc phải chấp nhận Sunita là người hốt phân ngang hàng với các vị thuộc giai cấp cao sang khác trong giáo đoàn.

Việc làm và lời tuyên bố của Đức Phật khẳng định sự bình đẳng trong dòng máu cùng đỏ, nước mắt cùng mặn, đã đáp ứng được nguyện vọng của đại đa số quần chúng thời ấy. Họ hoàn toàn bất mãn trước luật pháp thối nát, bất công. Đức Phật là người duy nhất dám nói lên sự thật.

Quan sát thực trạng xã hội bằng sự thấy biết đúng đắn chính xác, Đức Phật nhận thấy rõ quần chúng đã chán ngán và mất niềm tin nơi giai cấp Bà la môn. Vì giới này đang suy đồi, hư hỏng nặng; chỉ còn thuộc lòng một số kinh Vệ Đà. Họ chuyên cúng kính lễ bái, đánh mất hẳn phần tri thức và đạo đức là hai yếu tố căn bản làm cho giới này luôn được kính ngưỡng trước kia. Họ đã đi ngược lại với yêu cầu của xã hội đang phát triển, đang cần mẫu người tài giỏi, đạo đức.

Sự hiện hữu của Đức Phật có trí tuệ sáng suốt và cuộc sống thánh thiện, cũng như cuộc sống kiểu mẫu mô phạm của Tăng đoàn thời ấy, đã hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu nói trên của xã hội. Chẳng bao lâu, Đức Phật và Tăng chúng đã nhanh chóng ảnh hưởng vào xã hội và thay thế tập đoàn Tăng lữ Bà la môn già cỗi, sa đọa. Điều này khiến cho hàng vua chúa đương thời phải khiếp sợ.

Chỉ trong 12 năm, toàn xứ Ấn đã quy ngưỡng Đức Phật và những người tốt cũng lần lượt xin gia nhập Tăng đoàn. Nhìn lại sự phát triển của Tăng đoàn và uy tín của Đức Phật, chúng ta thấy rõ ngài là bậc toàn giác, toàn trí. Ngài nắm được những quy luật khách quan, điều động, chi phối sinh hoạt của con người và xã hội. Đức Phật thấu suốt tâm tình quần chúng, đáp ứng tốt đẹp yêu cầu của quần chúng. Ngài xứng đáng là bậc Thầy của trời người.

Trên bước đường vân du hóa độ, Đức Phật luôn hiểu và sống phù hợp với sự thật, mang lợi lạc cho mọi người, tạo thành đức hạnh trọn lành. Đức Phật không phạm một lỗi lầm nào, nên ngài thản nhiên bình ổn, tự tại trước mọi chống đối hiểm nguy. Không ai não hại được ngài.

Đức Phật không từ chối một việc nào có thể mang lại lợi ích, an vui cho đời. Ngài hướng dẫn, cảm hóa mọi tầng lớp vua chúa, Bà la môn, hay những người thấp nhất trong xã hội, giúp họ phát triển khả năng và thăng hoa trên con đường thánh thiện. Ngài còn làm những việc rất bình dị, nhưng thật cao cả, toát ra sự khiêm cung đáng kính phục. Ví dụ như Phật đã bế nai con cho nó theo kịp nai mẹ; hoặc ngài xỏ kim cho bà già bên vệ đường, hay rửa chân cho một Sa môn bị bệnh. Sự hiện hữu của Đức Phật quả thật là quý giá cần thiết cho cuộc đời vậy.

Ngày nay, tuy Đức Phật vắng bóng trên cuộc đời, tinh thần bát Chánh Đạo mà ngài đã soi rọi cho cuộc sống nhân sinh vẫn là mô hình kiểu mẫu chỉ đạo cho những người có cùng hạnh nguyện với ngài trên khắp năm châu. Tinh thần ấy vẫn được từng thế hệ nối tiếp phát huy, đóng góp tích cực cho các dân tộc ở những thời đại khác nhau, tạo nên sức sống Phật giáo muôn màu muôn vẻ.

Bát Chánh Đạo là quy luật sống trong xã hội mà hầu hết giáo lý Phật giảng dạy trong 49 năm đều nhắc nhở. Tám ngành trong Bát Chánh Đạo giúp chúng ta quay trở về chính mình, tu tạo thiện nghiệp của thân khẩu ý. Với mục đích phát huy ba khía cạnh căn bản trong việc tu tập phát triển trí tuệ là giới, định, tuệ (chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng), Bát Chánh Đạo huấn luyện thân tâm, thúc liễm hành động con người, để không bị hoàn cảnh chi phối hay ngoại duyên làm giao động.

Từ hạn chế ham muốn, tâm mới yên tĩnh, tiến đến giai đoạn định học. Định học (chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định) để tập trung sức mạnh tâm linh, xây dựng và phát huy tánh điềm tĩnh.

Tuệ học (chánh kiến, chánh tư duy) để hiểu biết chính xác, thấy được bản chất của sự vật, một cái thấy phù hợp với chân lý.

Với tam học là giới, định, tuệ, chúng ta hiểu rõ định luật xã hội và thiên nhiên. Từ đó, vận dụng những quy luật khách quan phục vụ cho cuộc sống con người.

Cùng nối tiếp dòng pháp sinh động này, chúng ta có thể tự hào Phật giáo Việt Nam không những đã kế thừa tinh thần Bát Chánh Đạo, mà còn biết kết hợp hài hòa với tinh thần yêu nước nồng thắm của dân tộc Việt Nam. Nhờ đó, cha ông chúng ta đã đóng góp thêm phần tinh hoa cho những trang sử đẹp của lịch sử Việt Nam.

Giáo lý Bát Chánh Đạo không phải chỉ là mớ giáo điều khô chết. Tinh ba của mô hình Bát Chánh Đạo đã được các Thiền sư Việt Nam tiếp thu bằng trí tuệ và vận dụng vào cuộc sống thực tiễn, tạo thành sự thấy biết luôn chính xác. Và nhờ vậy thực hiện được những đóng góp tích cực đáng kể cho dân tộc, nêu cao đời sống gương mẫu đạo đức, được mọi người kính ngưỡng.

Đạo Phật ở Việt Nam đã tồn tại gần 20 thế kỷ, vẫn còn tiềm ẩn một sức sống mãnh liệt trong mọi người. Đó là nhờ truyền thống dấn thân của Phật giáo, làm lợi lạc cho đất nước, cho dân tộc. Trong lịch sử không ít những Thiền sư Việt Nam đã thể hiện trọn vẹn tinh thần Bát Chánh Đạo qua những cống hiến hết sức quan trọng và quý báu cho nhu cầu dân tộc trong từng thời kỳ. Các Thiền sư đã xuất hiện dưới nhiều dạng thái khác nhau. Khi thì các ngài đóng vai Thái sư Khuông Việt, hay người chèo đò Đỗ Thuận, có lúc lại là người thầy thuốc Tuệ Tĩnh, hay thợ đúc đồng Nguyễn Minh Không. Thậm chí có lúc tự tại ở ngôi vị đế vương xông pha trước mũi tên lằn đạn, để chống đỡ cho muôn dân thoát khỏi nạn dày xéo của ngoại bang. Đối với các ngài, hình thức cư sĩ, xuất gia, làm vua, làm quan, làm người chèo đò, làm thầy thuốc, làm thợ mộc, hay thợ đúc đồng, hoặc bất cứ ngành nghề gì; chẳng qua chỉ là lớp áo đổi thay không dừng trên sân khấu cuộc đời. Trong tâm niệm các ngài luôn mong mỏi đem lại ấm no, hạnh phúc cho dân tộc.

Vì vậy, tất cả Thiền sư đi vào cuộc đời, vẫn không xa lìa Bát Chánh Đạo. Các ngài không hề bị lợi danh quyền thế làm hoen ố, vẫn đục tâm hồn thanh thoát. Đức hạnh ấy đã tạo thành những dòng Thiền cá biệt tiêu biểu cho sức sống của đạo Phật Việt Nam, tác động một cách sâu sắc, tự nhiên và cần thiết vào lòng dân tộc Việt Nam, như không khí, như hơi thở, như dòng nước thẩm sâu trong lòng đất mẹ.

Dòng Thiền Tỳ Ni Đa Lưu Chi khởi đầu ở Việt Nam, đã tạo một bước ngoặt cho Phật giáo thần bí chuyển sang quan niệm Phật giáo duy lý. Gắn bó với cuộc sống phục vụ dân tộc, dòng Thiền Tỳ Ni Đa Lưu Chi góp phần đào tạo nhân tài tham gia cuộc vận động độc lập, tự chủ của dân tộc. Vạn Hạnh Thiền sư là linh hồn của dòngThiền này. Ngài đã có thái độ ứng xử và hành động của một người thấy xa hiểu rộng. Khi các vua Lê hỏi ý kiến, ngài đưa ra những giải đáp thật chính xác như "Trong 21 ngày, quân Tống phải rút lui”, hoặc "Phải gấp rút đưa quân đại phá Chiêm Thành ngay, không được bỏ lỡ cơ hội tốt”.

Mặc dù sư Vạn Hạnh đã 70 tuổi, nhưng thấy nhà tiền Lê suy, Lê Ngọa Triều hoang dâm vô độ, không còn được lòng dân. Ngài đã phải đóng vai chủ động trong việc đưa Lý Công Uẩn lên ngôi vua một cách êm thắm, không gây đổ máu. Bước trên con đường Bát Chánh, ngài đã hành động theo đúng chiều hướng tiến triển của lịch sử, sáng tạo lịch sử đúng với quy trình vận động của nó.

Khi Thiền phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi suy tàn, Thiền phái Vô Ngôn Thông ra đời, có khuynh hướng phát triển nhận thức về phương diện văn học hơn. Điều này cũng dễ hiểu; vì khi giặc ngoại xâm quấy nhiễu, các Thiền sư tham gia cứu nước. Đến lúc giặc tan, các ngài lo việc dựng nước, lo phát triển nền quốc học.

Qua những trang sử vẻ vang, chẳng những Phật giáo hài hòa với truyền thống yêu nước của dân tộc để chống lại mọi cuộc xâm lăng đất nước ta. Về phương diện tư tưởng, văn hóa, Phật giáo cũng hòa hợp với bản sắc của dân tộc; cùng dân tộc xây dựng một nền tư tưởng văn hóa quốc gia độc lập. Trong chiều hướng này, Thiền phái Vô Ngôn Thông đã góp phần tích cực, hay nói đúng hơn là giữ địa vị độc tôn trong việc phục hưng, xây dựng nền văn học độc lập, trong sáng, nhân bản, đượm thắm tình thương và trí tuệ.

Tuy nhiên, đến khi Thiền phái Vô Ngôn Thông phát triển đến cao độ trên con đường văn thơ, xa rời cuộc sống, thì không còn thích hợp và mất sức hấp dẫn. Lúc ấy, lại sản sinh ra dòng Thiền Thảo Đường do các vua Lý sáng lập, đưa đạo Phật trở lại con đường phục vụ tổ quốc và dân tộc. Và ý thức hội nhập vào xã hội đạt đến đỉnh cao nhất với sự xuất hiện của dòng Thiền Trúc Lâm.

Tư tưởng triết lý của hai dòng Thiền Thảo Đường và Trúc Lâm thông suốt qua nhiều thế hệ các Thiền sư đời Lý Trần. Đó chính là hạt nhân để quy tụ lòng người, làm cơ sở cho trí tuệ và đạo đức xã hội. Nhờ vậy, tạo nên một nước Đại Việt thật sự thống nhất vững vàng. Chẳng những giúp cho đất nước có thể thắng lợi mọi cuộc thôn tính của ngoại xâm, mà còn tạo được xu thế phát triển xã hội và quốc gia mạnh mẽ.

Đặc biệt đạo Phật thời Lý Trần đã thể hiện một triết lý sống, chứ không phải là những tín điều chết. Các Thiền sư và Phật tử thời Lý Trần đã quán triệt và thực hiện triết lý ấy bằng cả cuộc sống của chính mình, bằng tư tưởng, lời nói và việc làm hàng ngày.

Dù ở cương vị nào, các ngài cũng đã áp dụng tinh thần Bát Chánh Đạo vào sự nghiệp bảo vệ và xây dựng tổ quốc. Kết quả là đưa đến việc khai sáng một triều đại nhà Lý thuần từ, kéo dài trên 200 năm. Các vua nhà Lý, từ Lý Thái Tổ đến Lý Nhân Tông, đều nổi tiếng là những ông vua đức độ, thương dân và gần gũi dân.

Kế tiếp là triều đại nhà Trần, với Trần Thái Tông nghe theo lời dạy của Phù Vân quốc sư, trở về sống một cuộc đời lấy lòng dân làm lòng mình. Trong suốt mười năm, ông vừa tổ chức nội trị, vừa chống giặc ngoại xâm, vừa suy tư kinh Phật. Hoặc Tuệ Trung Thượng sĩ, hay đệ nhất Tổ Điều Ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tôn có cả một quá trình tham Thiền hành đạo, bằng cách dấn thân đồng hành với nhân dân xông pha trận mạc. Ông chiến thắng oanh liệt kẻ thù và khai sinh ra tinh thần dân chủ, tôn trọng ý chí tập thể trong hội nghị Bình Than, Diên Hồng.

Thiền tông Việt Nam quả đã phát huy được tinh thần Bát Chánh Đạo, đem lại lợi ích thiết thực cho dân tộc. Tiếp nối tinh thần Bát Chánh Đạo, Giáo hội chúng ta cũng đã vượt qua những bước đáng kể. Thật vậy, đối trước những vấn đề thực tiễn của cuộc sống, Giáo hội đã từng bước tạo nên sự chuyển đổi tốt đẹp trong tư duy và hành động cho Tăng Ni, Phật tử, mở ra nếp nghĩ và lối sống thích ứng với xu thế đi lên của dân tộc. Nhờ đó, Giáo hội đi dần vào thế ổn định, tiến đến sự trưởng thành lớn mạnh như ngày nay.

Con đường Giáo hội vạch ra cho Tăng Ni, Phật tử cùng chung sinh hoạt, phát triển lợi lạc, nhờ khởi nguồn từ cách nhìn và sự đánh giá đúng đắn của Giáo hội (chánh kiến). Cách nhìn đúng đắn ấy được phát xuất từ tư duy luôn hướngvề lợi ích cho đất nước, dân tộc và xa hơn, cho an lạc, hòa bình của nhân loại (chánh tư duy). Vì vậy, đưa ra những nghị quyết đúng đắn, được Tăng Ni, Phật tử hưởng ứng, chấp nhận (chánh ngữ); làm cho hoạt động của Giáo hội ngày thêm sinh động, đạt được những thành quả khả quan.

Thành quả tốt đẹp thể hiện liên tục qua những hoạt động phụng đạo yêu nước của Tăng Ni, Phật tử, góp phần không nhỏ cho việc ổn định xã hội, xây dựng kinh tế; đồng thời gắn bó trong khối đại đoàn kết toàn dân (chánh nghiệp,chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định). Đây là một khẳng định biểu lộ sự hiện hữu cần thiết và tốt đẹp của Giáo hội chúng ta trong lòng mạch sống của dân tộc.

Tóm lại, sau những tháng năm tu tập và tư duy dưới cội Bồ đề, Đức Phật thành đạo, thấy được Bát Chánh Đạo, hay quy luật điều động con người và xã hội.

Ngày nay kế thừa chân tinh thần của Đức Phật dạy, chúng ta không phát huy trí tuệ bằng cách một mình ngồi yên dưới cây Bồ đề để thành đạo. Trái lại, chúng ta thể hiện tinh thần Bát Chánh Đạo qua sự nhập thân đa dạng vào thực tiễn cuộc sống. Chúng ta, các vị cao Tăng và cư sĩ trí thức cùng tập trung để trao đổi, thảo luận, nhằm vạch ra phương hướng hoạt động đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng của Tăng Ni, Phật tử và phù hợp với xu hướng phát triển của xã hội trong thời hiện đại.

Những thành tựu này cho phép chúng ta khẳng định ý nghĩa của sự thành đạo PL. 2531 đồng nghĩa với khả năng tập họp và phát huy trí tuệ tập thể của Giáo hội bằng sự vận dụng tư tưởng tích cực trong sáng của giáo lý Phật vào đời sống xã hội. Đó là sắc thái đặc thù của Phật giáo Việt Nam trong thời đại mới.

Mong rằng giới Phật giáo chúng ta vốn có truyền thống khế lý, khế cơ, sẽ phát huy thiết thực hơn nữa truyền thống nhập thế sinh động của Phật giáo Việt Nam, để thành tựu nhiệm vụ tốt đạo đẹp đời của người đệ tử Phật.