cool hit counter


Lời giới thiệu Quan niệm về kinh tế trong Phật giáo
Ý nghĩa Bổn Môn Pháp Hoa Những nét đẹp của Phật giáo Lý Trần
Nguyện hương Nghệ thuật trong Phật giáo
Đảnh lễ Phật Ý nghĩa nhà lửa tam giới trong kinh pháp hoa
Lễ Phật quá khứ Ý nghĩa lễ tắm Phật
Đảnh lễ Phật hiện tại Trang bị tâm Quan Âm, hạnh Quan Âm sẽ nhận được lực gia bị của Quan Âm
Lễ Phật vị lai Ý nghĩa Vu Lan  
Đảnh lễ Bồ tát Công đức của mắt và tai theo kinh Pháp Hoa
Đảnh lễ Pháp Hoa kinh hoằng thông liệt vị Tổ sư Nhứt Phật thừa
Đảnh lễ Pháp Hoa kinh thủ hộ thiện thần Quán tứ niệm xứ
Sám hối Tứ chánh cần
Phát nguyện Tứ như ý túc
Ý nghĩa thọ trì 7 phẩm Bổn Môn Pháp Hoa Kinh Ngũ căn ngũ lực
Ý nghĩa phẩm Tựa thứ nhất Thất Bồ đề phần
Ý nghĩa phẩm Pháp sư Thúc liễm thân tâm
Ý nghĩa phẩm Bồ tát Tùng Địa Dũng Xuất thứ 15 Tùy duyên  
Ý nghĩa phẩm Như Lai Thọ Lượng thứ 16 Thanh tịnh hóa thân tâm
Ý nghĩa phẩm Phân Biệt Công Đức thứ 17 Nhứt thiết Chúng sanh Hỷ kiến Bồ Tát
Ý nghĩa phẩm Phổ Môn thứ 25 Chánh kiến
Ý nghĩa phẩm Phổ Hiền Bồ Tát khuyến phát thứ 28 Tam quy và pháp niệm Phật
Hồi hướng Hài hòa để cùng tồn tại và phát triển
Ý nghĩa tụng thủ hộ thần chú Hạnh khiêm cung và bát kỉnh pháp
Ý Nghĩa Quy Y Tam Bảo An lạc hạnh  
Năm Giới Của Người Phật Tử Tại Gia Những kinh nghiệm giảng dạy
Ý Nghĩa Lạy Hồng Danh Pháp Hoa Và Tụng Bổn Môn Pháp Hoa Kinh Kinh nghiệm giảng dạy Kinh Hoa Nghiêm
Ý Nghĩa Lạy Hồng Danh Sám Hối Một số đề tài gợi ý cho những bài thuyết giảng của Tăng Ni sinh Khóa Giảng sư
Ý Nghĩa Tụng Kinh Dược Sư Và Niệm Phật Dược Sư Nổ lực tự học để kế thừa và phát huy được tinh ba của Thầy, Tổ.
Ý Nghĩa Niệm Phật Di Đà Một số phương hướng cho ngành Hoằng pháp
Lời nói đầu Vài suy nghĩ về Hoằng pháp trong thời hiện đại
I. Lý do chọn 21 ngày tu gia hạnh Phổ Hiền
Hoằng pháp trong thế kỷ 21
II. Ý nghĩa của sự khởi tu gia hạnh Phổ Hiền từ ngày thành đạo của Phật Di Đà là ngày 17 tháng 11 và kết thúc vào ngày thành đạo của Phật Thích Ca là ngày mùng 8 tháng 12 Nhà Hoằng pháp và giáo dục tiêu biểu trong thế kỷ XX
III. Kết luận Hoằng pháp ở thế kỷ 21(thuyết giảng ngày 20 – 24 tháng 6 năm 2007)
Lời tựa Điểm chung nhứt của Phật giáo Nam truyền và Bắc truyền
Tổng luận Mô hình Hoằng pháp tại nước nhà trong thời đại ngày nay
Pháp hội 1 : Tam Tụ Luật Nghi Tư cách của vị trụ trì
Pháp hội 2: Vô Biên Trang Nghiêm Đà la ni Vai trò của trụ trì trong giai đoạn hiện tại
Pháp hội 3 : Mật Tích Kim Cang Lực Sĩ Ý nghĩa trụ trì
Pháp hội 5: Vô Lượng Thọ Như Lai Trụ trì, người giữ chùa
Pháp hội 6: Bất Động Như Lai Kinh nghiệm làm trụ trì
Pháp hội 7: Mặc Giáp Trang Nghiêm Tam pháp ấn
Pháp hội 8: Pháp Giới Thể Tánh Vô Sai Biệt Nét đẹp của Phật giáo Nam Tông Khơ Me
Pháp hội 9 : Đại Thừa Thập Pháp Vai trò của trụ trì trong giai đoạn hiện đại
Pháp hội 10: Văn Thù Sư Lợi Phổ Môn Điều thiết yếu của người tu : Sức khỏe tốt, trí sáng suốt và trái tim nhân ái
Pháp hội 11: Xuất Hiện Quang Minh & Pháp hội 12 : Bồ Tát Tạng An trụ pháp tịch diệt
Pháp hội 14: Phật Thuyết Nhập Thai Tạng Hoằng pháp và trụ trì
Pháp hội 15: Văn Thù Sư Lợi Thọ Ký Đạo đức hành chánh
Pháp hội 16: Bồ Tát Kiến Thiệt Ba điểm quan trọng đối với tân Tỳ kheo
Pháp hội 17: Phú Lâu Na Ý nghĩa thọ giới (Thuyết giảng tại chùa Phổ Quang)
Pháp hội 18: Hộ Quốc Bồ Tát Ý nghĩa thọ giới (thuyết giảng tại chùa An Phước)
Pháp hội 19: Úc Già Trưởng Giả Phát huy sức mạnh của Tỳ kheo trẻ : Học, tu và làm việc
Pháp hội 20: Vô Tận Phục Tạng Truyền trao giới pháp và lãnh thọ giới pháp đúng như pháp.
Pháp hội 21: Thọ Ký Ảo Sư Bạt Đà La Giới tánh Tỳ kheo
Pháp hội 23: Ma Ha Ca Diếp Lời tựa       
Pháp hội 24: Ưu Ba Ly Tiểu sử
Pháp hội 25: Phát Thắng Chí Nguyện Giới tánh tỳ kheo  
Pháp hội 26: Thiện Tý Bồ Tát Hoằng pháp và trụ trì  
Pháp hội 27 : Thiện Thuận Bồ Tát An lành và tĩnh giác
Pháp hội 28: Dũng Mãnh Thọ Trưởng Giả Nghĩ về sự thành đạo của Đức Phật
Pháp hội 29: Ưu Đà Diên Vương Mùa Xuân đọc kinh Hoa Nghiêm
Pháp hội 30: Diệu Huệ Đồng Nữ Sự lớn mạnh của Phật giáo song hành với thành phố phát triển 300 năm
Pháp hội 31: Hằng Hà Thượng Ưu Bà Di Những quan niệm về Đức Phật
Pháp hội 32: Vô Úy Đức Bồ Tát Thế giới tâm thức và thế giới hiện thực
1. Lời tựa Pháp phương tiện
2. Khái niệm về kinh Duy Ma Tụng kinh, lạy Phật, sám hối và thiền quán
3. Quán chúng sanh theo kinh Duy Ma Đức hạnh của vị Tỳ kheo
4. Bất Nhị pháp môn trong kinh Duy Ma Hành trình tâm linh : nẻo về vĩnh hằng của người tu
5. Ý nghĩa phẩm Phật Hương Tích trong kinh Duy Ma Ý nghĩa Phật Đản PL. 2542 - 1998
6. Quan niệm về đức Phật trong kinh Hoa Nghiêm Tiếp nối sự nghiệp của Đức Phật
7. Ý nghĩa lễ Phật theo kinh Hoa Nghiêm Nương nhờ đức từ của Tam bảo
8. Ý nghĩa phương tiện theo kinh Pháp Hoa Ý nghĩa Kim Cang thừa trong Phật giáo
9. Ý nghĩa thí dụ ba xe và nhà lửa trong kinh Pháp Hoa Cảm nghĩ về Đức Phật A Di Đà
10. Ý nghĩa hóa thành dụ trong kinh Pháp Hoa Ý nghĩa Vu Lan 1998
11. Pháp sư của kinh Pháp Hoa Bồ Tát Đạo
12. Ý nghĩa Long Nữ dâng châu trong kinh Pháp Hoa Mùa An cư : sáu thời tịnh niệm
13. An Lạc Hạnh theo kinh Pháp Hoa Tinh thần Phật giáo Đại thừa
14. Bồ Tát Tùng Địa Dũng Xuất Phật giáo hướng về tương lai
15. Cảm niệm về Bồ Tát Phổ Hiền Ý nghĩa lễ Vu Lan PL 2542 - 1998 (thuyết giảng tại trường hạ chùa Hội Khánh)
Lời tựa Khai Thị 2009 Chơn thân – huyễn thân
Xuân trong Phật đạo Tư cách của vị trụ trì  
Phước Lộc Thọ Tâm từ bi của Đức Phật
Hạnh xuất gia 9 tuần tu học đồng đăng Cửu Phẩm Liên Hoa
Vai trò người phụ nữ trong Phật giáo Những việc cần làm trong 3 tháng An Cư
Hạnh nguyện Quan Âm Những việc cần làm trong 3 tháng an cư Suy nghĩ về linh hồn trong Phật giáo
Tàm Quý Hoằng pháp   
Họa phước vô môn Tìm hiểu ngôn ngữ của Đức Phật
An cư kiết hạ Mùa Xuân trên đất Bắc
Phật giáo và vấn đề tác hại của thuốc lá Lời tựa        
Phật giáo và bảo vệ môi trường Ý nghĩa cầu an
Phật giáo và thiếu nhi Hạnh nguyện Phổ Hiền
Nói không với ma túy Bản chất Niết bàn
Đạo đức ở tại gia Niềm tin chân chánh
Mỉm cười trong đau khổ Hóa giải hận thù
Phật giáo và dân số Phật giáo và hòa bình thế giới
Kính lão đắc thọ Quốc thái dân an
Hành trì giới luật Giải tỏa oan ức
Ý nghĩa Vu lan Vững trước khen chê
Hạnh nguyện Địa Tạng Bồ tát Ý nghĩa sức mạnh hòa hợp
Nối vòng tay lớn Âm siêu dương thạnh
Niềm vui của tuổi già Thực tập nhẫn nhục
Kiến thức và trí tuệ Thành công và thất bại
Tình người Chiến thắng chính mình
Hạnh nguyện Bồ tát hay Bồ tát đạo Thân cận người trí
Tha lực và tự lực Sống hạnh viễn ly
Hạnh nguyện Dược Sư Ý nghĩa bờ bên kia
Ơn Thầy Hương thơm đức hạnh
Vượt qua mặc cảm Tòa án lương tâm
Lời tựa Lược giải Kinh Hoa Nghiêm Củng cố niềm tin
Nghề nghiệp chân chánh Giá trị cuộc sống
CHƯƠNG I – LỊCH SỬ KINH HOA NGHIÊM
        I - Khái niệm về lịch sử kinh Hoa Nghiêm
Giáo dục con cái
    II - Lịch sử truyền thừa và phát triển kinh Hoa Nghiêm Vượt qua tật bệnh
  III - Nội dung kinh Hoa Nghiêm Đền ơn đáp nghĩa
CHƯƠNG II - Ý NGHĨA ĐỀ KINH HOA NGHIÊM Thân phận con người
CHƯƠNG III – QUAN NIỆM VỀ ĐỨC PHẬT THEO KINH HOA NGHIÊM
       I - Quan niệm về Đức Phật trong thời kỳ Phật giáo Nguyên thủy
Sức mạnh của ý chí
   II - Quan niệm về Đức Phật theo Đại thừa Phật giáo Quan niệm về Tịnh Độ
  III - Quan niệm về Đức Phật theo kinh Hoa Nghiêm Cư trần lạc đạo
CHƯƠNG IV – BỒ TÁT ĐẠO
      I - Bồ tát Thập Tín
Làm mới cuộc sống
  II - Bồ tát Thập Trụ Lời tựa        
 III - Bồ tát Thập Hạnh Ăn chay lợi cho sức khỏe và tâm linh
IV - Bồ tát Thập Hồi hướng Chuyển hóa sanh thân thành pháp thân
 V - Bồ tát Thập Địa hay Thập Thánh Đại lễ Phật đản Liên hiệp quốc tại Việt Nam
VI - Bồ tát Thập Định Đức vua Phật hoàng Trần Nhân Tông – vị Tổ sư người Việt Nam của Phật giáo Việt Nam
VII - Bồ tát Thập Thông Mật tông tại Việt Nam
VIII - Bồ tát Thập Nhẫn Niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng
CHƯƠNG V – PHẨM NHẬP PHÁP GIỚI Phật giáo đi vào cuộc sống
   1- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Đức Vân Tỳ kheo Sự hồi sinh của Phật giáo Ấn Độ
   2- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Hải Vân Tỳ kheo Sức mạnh hòa hợp
   3- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Thiện Trụ Tỳ kheo Tác động hỗ tương giữa thân và tâm
   4- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Di Già Tận dụng phương tiện hiện đại trong việc hoằng pháp
   5- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với trưởng giả Giải Thoát Tứ chánh cần  
   6- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Hải Tràng Tỳ kheo Tu thiền tại Việt Nam
   7- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Hưu Xã Ưu bà di Vai trò của ni giới Việt Nam trong xã hội hiện đại
   8- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Tiên nhân Tỳ Mục Cù Sa Ý nghĩa hóa thân Phật thuyết pháp
   9- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Thắng Nhiệt Bà la môn Ý nghĩa kệ dâng y
   10- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Từ Hạnh đồng nữ Ý nghĩa tập trung phân thân
   11- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Thiện Kiến Tỳ kheo Ý nghĩa tịnh độ
   12- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Tự Tại Chủ đồng tử Cầu nguyện mùa vu lan
   13- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Cụ Túc Ưu bà di Cư sĩ Phật giáo
   14- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với cư sĩ Minh Trí Đạo đức Phật giáo trong tương lai
   15- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với trưởng giả Pháp Bửu Kế Điểm chung nhứt của Phật giáo nam truyền và bắc truyền  
   16- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với trưởng giả Phổ Nhãn Giới luật của người Phật tử tại gia
   17- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với vua Vô Yểm Túc Bồ đề quyến thuộc
   18- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với vua Đại Quang Mối tương quan với thế giới siêu hình
   19- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Bất Động Ưu bà di Chân tinh thần Phật giáo Bắc tông
   20- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Biến Hành ngoại đạo Trồng căn lành và sám hối
   21- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với trưởng giả Ưu Bát La Hoa Lợi ích của an cư kiết hạ
   22- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với thuyền trưởng Bà Thi La Tứ niệm xứ, tứ chánh cần
23.- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Vô Thượng Thắng hay Di Lặc Bồ Tát Mùa xuân vĩnh hằng
24- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Tỳ kheo ni Sư Tử Tần Thân Kiến trúc Phật giáo
25- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với bà Tu Mật Đa nữ Kiến trúc Phật giáo  
26- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với cư sĩ Tỳ Sắc Chi La Niềm tin của người phật tử Việt Nam
28.- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Bồ Tát Chánh Thu Sự an lạc trong gia đình
27.- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Bồ Tát Quán Tự Tại Báo đáp ơn nghĩa sinh thành
29- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với thần Đại Thiên Quan niệm về tịnh độ của kinh Di Đà
30- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Địa thần An Trụ Tam pháp ấn  
31- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với chủ Dạ thần Bà San Bà Diễn Để Tinh thần từ bi hỷ xả, con đường tốt nhất đi đến hòa bình, phát triển và an lạc cho nhân loại
32- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Dạ thần Khai Phu Nhứt Thiết Thọ Hoa và Đại Nguyện Tinh Tấn Lực Cứu Nhứt Thiết Chúng Sanh Từ bi và hòa bình trong Phật ngọc
33- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Thọ thần Diệu Đức Viên Mãn Tình yêu và giới tính theo tinh thần Pháp Hoa
34- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Bồ tát Di Lặc Xây chùa, tô tượng, đúc chuông
35- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Văn Thù Sư Lợi Bồ tát Xuân trong cửa đạo
36- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Phổ Hiền Bồ tát Bồ Tát Thích Quảng Đức, một bậc danh tăng siêu việt của thế kỷ 20
CHƯƠNG VI – PHẨM NHẬP BẤT TƯ NGHÌ GIẢI THOÁT CẢNH GIỚI – PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN Cái chết đối với người phật tử
16. Niết bàn theo kinh Pháp Hoa Giáo dục ở tự viện
17. Giáo dục của Phật Giáo Đại Thừa Giới định tuệ
18. Những điều kiện tu Bồ Tát đạo Khắc phục nghiệp, giữ chánh niệm, trụ chánh định
19. Ngôi chùa tâm linh Khởi nghiệp mưu sinh theo Phật giáo
20. Hành trình về chân linh Lễ Phật theo bổn môn Pháp Hoa
21. Tu tâm Ngôi chùa tâm linh
22. Canh tâm điền Nhập không môn, vào vô lượng nghĩa định
23. Đường về Yên Tử Nữ giới Phật giáo và sự kết nối toàn cầu
24. Nếp sống của một vị danh tăng Pháp phục của tăng ni Việt Nam
25. Ý nghĩa Phật Đản Pl.2538 (Tứ Nhiếp Pháp) Phật giáo và môi trường sinh thái  
26. Ý nghĩa lễ đức Phật thành đạo Phật giáo và phù đổng Thiên Vương
27. Phật giáo Việt Nam đang hướng về phía trước trên tinh thần vô ngã vị tha Thâm nhập không môn
28. Xuân hoan hỷ Trụ định, hành trang tối thiểu của người tu
29. Xuân trong cửa thiền Trụ pháp vương gia, trì Như Lai tạng
30. Xuân của hành giả Pháp Hoa Tu vô lượng nghĩa kinh, sống trong vô lượng nghĩa định, thâm nhập hội Pháp Hoa.
Lời tựa lược giải kinh Pháp Hoa Vô lượng nghĩa kinh và vô lượng nghĩa xứ tam muội
Lịch sử kinh Pháp Hoa Xây dựng đạo đức của người tu
Kinh đại thừa vô lượng nghĩa Yếu nghĩa của phẩm pháp sư, kinh Pháp Hoa
Phẩm 1: Tựa Bổn Môn Pháp Hoa Kinh
Phẩm 2: Phương tiện Nghi thức Hồng Danh sám hối
Phẩm 3: Thí dụ Kinh Dược Sư
Phẩm 4: Tín giải Nghi thức Cầu an
Phẩm 5: Dược thảo dụ Nghi thức Cầu siêu
Phẩm 6: Thọ ký Nghi thức Vu Lan - Báo hiếu
Phẩm 7: Hóa thành dụ Kinh Bát Đại Nhân Giác
Phẩm 8,9: Ngũ bá đệ tử thọ ký, thọ học vô học nhơn ký Hướng đi của Phật giáo Đông Nam Á trước ngưỡng cửa thế kỷ 21
Phẩm 10: Pháp sư Những điều tâm đắc về hoằng pháp ( thuyết giảng tại Bình Định)
Phẩm 11: Hiện bảo tháp Ý nghĩa Phật đản PL. 2550-2006
Phẩm 12: Đề Bà Đạt Đa Mỹ thuật Phật giáo
Phẩm 13: Trì Vai trò của người phụ nữa trong kinh Hoa Nghiêm
Phẩm 14: An lạc hạnh Những tư tưởng hòa bình, hòa hợp của Phật Giáo Việt Nam
Phẩm 15: Tùng Địa Dũng Xuất Đức Phật hằng hữu trong mỗi chúng ta
Phẩm 16: Như Lai thọ lượng Vai trò của Tăng già trong thời hiện đại
Phẩm 17: Phân biệt công đức Phật giáo trong nền toàn cầu hóa
Phẩm 18: Tùy hỷ công đức Giáo dục Phật giáo
Phẩm 19: Pháp sư công đức Một niệm tín giải trong kinh Pháp Hoa
Phẩm 20: Thường bất khinh Bồ Tát Ý nghĩa cùng tử và dược thảo dụ trong kinh Pháp Hoa
Phẩm 21: Như Lai thần lực Tịnh độ
Phẩm 22: Đà La Ni Hóa thành dụ
Phẩm 23: Dược Vương Bồ Tát bổn sự Phật giáo Nam tông vá Giáo hội Phật giáo Việt Nam
Phẩm 24: Diệu Âm Bồ Tát Phật giáo trong lòng nhân dân miền Nam
Phẩm 25: Phổ môn Vị trí của Pháp sư Huyền Trang trong Phật giáo
Phẩm 26: Diệu Trang nghiêm vương bổn sự Xuân về trên cõi Tịnh
Phẩm 27: Phổ Hiền Bồ Tát khuyến phát Vãng sanh cực lạc
Phẩm 28: Chúc lụy Cầu siêu bạt độ
Preface Công đức của kinh Pháp Hoa
Lời tựa lược giải kinh Duy Ma Nghệ thuật trong Phật giáo  
Tổng luận lược giải kinh Duy Ma Hoằng pháp ở thế kỷ 21
Phẩm 1: Phật quốc An cư dưỡng tánh - Thị phi phủi sạch
Phẩm 2: Phương tiện   Giữ giới và quán chiếu với tứ Thánh đế
Phẩm 3: Thanh văn Gắn tâm với Đức Phật, với giáo pháp và Hiền thánh tăng
Phẩm 4: Bồ Tát Bốn pháp giải thoát
Phẩm 5: Văn Thù Sư Lợi thăm bệnh Gạn sạch phiền não, nghiệp chướng, trần lao
Phẩm 6: Bất tư nghì Sám hối nghiệp chướng
Phẩm 7: Quán chúng sanh Pháp Hoa chân kinh
Phẩm 8: Phật đạo Ý nghĩa 12 đại nguyện của Đức Phật Dược Sư
Phẩm 9: Nhập bất nhị pháp môn Vũ trụ quan theo Phật giáo
Phẩm 10: Phật Hương Tích Sống an lạc, chết siêu thoát
Phẩm 11: Bồ Tát đạo Phật lực, pháp lực và gia trì lực của chư Tăng
Phẩm 12: Kiến Phật A Súc Quan niệm về đức Phật theo kinh Pháp Hoa  
Phẩm 13: Pháp cúng dường Pháp Phật và an toàn giao thông
Phẩm 14: Chúc lụy Đức Phật của chúng ta
Lời tựa           Đạo đức Phật giáo
Lịch sử Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Bồ tát hạnh theo kinh Pháp Hoa
Ý nghĩa Kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa Mùa xuân của hành giả phát tâm bồ đề
Ý nghĩa phẩm Tựa thứ I Những điều tâm đắc về kinh Pháp Hoa
Ý nghĩa phương tiện và chân thật Ý nghĩa Phật Đản PL 2543 - 1999
Ý nghĩa Thí Dụ Kinh nghiệm hoằng pháp  
Ý nghĩa phẩm Pháp Sư thứ 10 Tìm hiểu xã hội học Phật giáo
Ý nghĩa phẩm An Lạc Hạnh thứ 14 Theo dấu người xưa
Ý nghĩa phẩm Bồ Tát Tùng Địa Dũng Xuất thứ mười lăm Những điều cần làm trong mùa An cư
Ý nghĩa phẩm Như Lai Thọ Lượng thứ mười sáu Bốn bậc trưởng lão được kính trọng
Ý nghĩa phẩm Phân Biệt Công Đức thứ 17, phẩm Pháp Sư công đức thứ 19 Trở về viên minh tánh
Bồ Tát hạnh: Dược Vương Bồ Tát, Diệu Âm Bồ Tát, Quan Âm Bồ Tát, Diệu Trang Nghiêm Bồ Tát và Phổ Hiền Bồ Tát Điều kiện để có kinh Pháp Hoa
Lời tựa           Vai trò của trụ trì trong giai đoạn hiện tại  
Pháp Hội 33 : Vô Cấu Thí Bồ Tát Ứng Biện Ý nghĩa an cư kiết hạ
Pháp Hội 34 : Công Đức Bửu Hoa Phu Bồ Tát Bồ tát quả môn
Pháp Hội 35 : Thiện Đức Thiên Tử Mùa an cư - tiến tu tam vô lậu học
Pháp Hội 36 : Thiện Trụ Ý Thiên Tử Công việc của Tỳ kheo chân chánh
Pháp Hội 37 : A Xà Thế Vương Tử Hành trang của người xuất gia: đức hạnh và trí tuệ
Pháp hội 38: Đại Thừa Phương Tiện Bất biến, tùy duyên
Pháp Hội 39 : Hiền Hộ Trưởng Giả Bàn về nghi lễ
Pháp Hội 40 : Tịnh Tín Đồng Nữ Tu hành đúng như pháp là tối thượng cúng dường
Pháp Hội 41 : Di Lặc Bồ Tát Vấn Bát Pháp Chọn pháp tu an lạc
Pháp Hội 42 : Di Lặc Bồ Tát Sở Vấn Phát huy chân linh
Pháp Hội 43 : Phổ Minh Bồ Tát Nghĩ về Phật giáo Nhật Bản
Pháp Hội 44 : Bửu Lương Tụ Ý nghĩa phẩm Tín giải trong kinh Pháp Hoa
Pháp Hội 45 : Vô Tận Huệ Bồ Tát Bồ đề tâm  
Pháp Hội 46 : Văn Thù Thuyết Bát Nhã Đức Phật trong nền văn minh Ấn Độ
Pháp Hội 47 : Bửu Kế Bồ Tát Một chuyến đi về miền đất Phật
Pháp Hội 48 : Thắng Man Phu Nhân Giác Ngộ với thiên niên kỷ 3
Pháp Hội 49 : Quảng Bác Tiên Nhân Suy nghĩ về số mệnh trong Phật giáo
Pháp Hội 50 : Nhập Phật Cảnh Giới Trí Quang Minh Trang Nghiêm Thiền trong đời thường
Pháp Hội 52 : Bửu Nữ Hướng về Thánh tích của Phật giáo
Pháp Hội 53 : Bất Thuấn Bồ Tát Birds
Pháp Hội 54 : Hải Huệ Bồ Tát Jharana
Pháp Hội 55 : Hư Không Tạng Bồ Tát Journey to Nanjing (Part 1)
Pháp Hội 56 : Vô Ngôn Bồ Tát Air
Pháp Hội 57 : Bất Khả Thuyết Bồ Tát Aster
Pháp Hội 58 : Bửu Tràng Bồ Tát Flowing Energy
Pháp Hội 59 : Hư Không Mục Journey to Nanging (Part 2)
Pháp Hội 60 : Nhựt Mật Bồ Tát Jacaranda
Pháp Hội 61 : Vô Tận Ý Bồ Tát Tao
Lời tựa  Journey to Nanjing (Part 3)
Tiểu sử   Garden Of Bliss
Thọ giới, tu hành, nỗ lực thâm nhập dòng thác trí tuệ Phul Ko Thunga
Thỏa hiệp với thân, với bạn đồng tu và xã hội Haawa
Thức ăn tinh thần của người tu Veta Dosha
Thực tu, cảm hóa được chư thiên và quần chúng Earth
Trau dồi giới đức, siêng tu tam vô lậu học Samudera
Lời tựa    Kapha Dosha
Ý nghĩa Phật Đản PL. 2539 -1995 Sankhya
Tam vô lậu học Knowledge Of Life
Quý nhất trên đời Garden Of Bliss (Reprise)
Những việc làm trong mùa mưa của chư Tăng Track 1
Ý nghĩa Vu lan PL. 2539 - 1995 Track 2
Nhìn về thế kỷ 21 Track 3
Xuân Pháp Hoa Track 4
Hướng về tương lai Track 5
Ý nghĩa Niết bàn Track 6
Internet, những nỗi lo mới Track 7
Ý nghĩa Phật Đản PL. 2540 -1996 Track 8
Cảm nghĩ về hoài bão của Đức Phật Lời tựa           
Phật giáo và thực tiễn cuộc sống Tam vô lậu học  
Sinh hoạt trong mùa An cư Quý nhứt trên đời
Suy nghĩ về ý mã tâm viên Những việc làm trong mùa mưa của chư Tăng  
Suy nghĩ về hoằng pháp Sinh hoạt trong mùa An cư  
An lạc hạnh Suy nghĩ về ý mã tâm viên  
Tam vô lậu học : Giới-Định-Tuệ An lạc hạnh   
An cư kiết hạ   Tam vô lậu học: Giới, Định, Tuệ  
Cơm Hương Tích An cư kiết hạ   
Ý nghĩa lễ Vu lan Cơm Hương Tích  
Ý nghĩa lễ Vu lan PL. 2540 - 1996 Bồ tát đạo   
Ơn nghĩa đồng bào Mùa An cư sáu thời tịnh niệm  
Hướng về những người con tương lai của đất nước Tinh thần Phật giáo Đại thừa  
Hãy đến với Chương trình "Hiểu và Thương" Nhân duyên - căn lành  
Lòng từ của Bồ tát Quan Âm Chơn thân - huyễn thân  
Bồ đề tâm Chín tuần tu học, đồng đăng cửu phẩm Liên hoa  
Suy tư của người Phật tử về những vấn đề lớn Những việc cần làm trong ba tháng An cư  
Đầu tư - vấn đề nan giải Hành trang của người xuất gia: căn lành và Phật hộ niệm  
Những điều tâm đắc trên đường về Tiếp nối sự nghiệp của Đức Phật  
Lấy từ bi xóa hận thù Trở về viên minh tánh  
Thuận lợi và nguy cơ Theo dấu người xưa  
Lá thư Tổng Biên tập Những điều cần làm trong mùa An cư  
Lá thư Xuân (trích Nguyệt san GN số 10) Tu tâm  
Ý Xuân Bốn bậc trưởng lão được kính trọng  
Lá thư Xuân (trích Báo GN số 41) Bồ tát quả môn   
Những suy nghĩ về Hội nghị kỳ 5 khóa III Trung ương Giáo hội Hành trang của người xuất gia: đức hạnh và trí tuệ  
Năm mới với niềm hy vọng mới Mùa An cư - tiến tu Tam vô lậu học  
Trách nhiệm và chức vụ Bất biến, tùy duyên  
Thành quả của Đại hội Phật giáo TP. HCM kỳ V Công việc của Tỳ kheo chân chánh  
Sự đi lên của Phật giáo miền Trung Phát huy chân linh  
Hướng phát triển tốt đẹp trong mùa An cư Bàn về nghi lễ  
Hướng về ngày Thương binh Liệt sĩ 27-7 Sáu pháp hòa kỉnh trong mùa An cư  
Lễ Vu lan - ngày đền ơn đáp nghĩa của Đông phương Đại thừa Phật giáo  
Thương tiếc danh tăng Tu trên ngũ uẩn thân  
Ý nghĩa lễ Vu lan PL. 2541 - 1997 Trụ pháp và lực gia bị của Phổ Hiền  
Mừng 52 năm, một chặng đường phát triển của đạo pháp Phát huy sức mạnh của Tỳ kheo trẻ: học, tu và làm việc  
Vấn đề trẻ hóa lãnh đạo Thúc liễm thân tâm, trau dồi giới đức, siêng tu Tam vô lậu học  
Phật giáo Việt Nam, một tương lai tươi sáng Hài hòa, con đường an lành  
Kết quả Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ IV Nếp sống của người tu  
Tham luận của Thành hội PG TP. HCM tại Đại hội MTTQ TP lần thứ VI (1994) Con đường giải thoát  
Tham luận của Thành hội PG TP. HCM tại Đại hội MTTQ TP lần thứ VII (1999) Kinh Đại Bảo Tích pháp hội 59: Hư không mục  
Cảm niệm cố Hòa thượng Thích Thiện Hoa Ý nghĩa sám Pháp Hoa  
Cảm niệm ân sư Phật giáo Nam tông  
Đức Pháp chủ là biểu tượng đoàn kết các hệ phái Phật giáo Đạo lực
Cảm niệm Hòa thượng Thích Trí Thủ Năm đặc điểm của người tu
Cảm niệm về Hòa thượng Thích Thiện Hào Ý nghĩa Tam vô lậu học
Duyên kỳ ngộ Pháp tu trong ba tháng An cư
Hồi tưởng về đức hạnh của Hòa thượng Thích Tâm Thông Hướng đi giải thoát
Sáng niềm tin Hạnh an lạc
Một hình ảnh khó quên trong cuộc đời hoằng pháp của tôi Tỉnh giác là chơn giác
Cảm niệm ân sư (Kỷ niệm lễ chung thất Hòa thượng Thích Trí Đức) Ý nghĩa xuất gia  
Những kỷ niệm với Hòa thượng Thích Thiện Châu An cư và hạnh đầu đà
Nghĩ về Hòa thượng Thích Thanh Kiểm Cảm niệm Phật A Di Đà
Tưởng niệm Ni trưởng Huê Lâm Cùng giúp nhau hoàn thiện tư cách người xuất gia
Ni sư Huỳnh Liên Hành đạo tùy duyên
Nghĩ về Ni trưởng Như Hòa nhân ngày Tiểu tường Nhu đạo và Tịnh độ
Lời nói đầu   Những kinh nghiệm tu hành
Hoằng pháp Sự hộ niệm của Phật, Bồ tát, Thiên Long Bát Bộ
Những điều tâm đắc về hoằng pháp Thể nghiệm pháp Phật
Kinh nghiệm hoằng pháp Tịnh độ   
Hoằng pháp theo nhân duyên Trụ pháp Vô sanh
Ý nghĩa thuyết pháp Tu hành là chuyển hóa hữu lậu ngũ uẩn thành vô lậu ngũ uẩn
Giáo dục và hoằng pháp Vai trò của nữ tu Phật giáo trong thời Bắc thuộc
Lời tựa      Y báo và chánh báo
Ý nghĩa kinh hành niệm Phật Ý nghĩa Tịnh độ   
Ý nghĩa tĩnh tâm Tất cả pháp môn tu đều là Phật pháp
Lục hòa Ngộ tánh khởi tu
Sáu pháp ba la mật Theo dấu chân Phật   
Tịnh độ theo kinh Duy Ma Thúc liễm thân tâm, trau dồi giới đức
Tam minh Những khởi sắc của Phật giáo tỉnh Lâm Đồng
Hồi hướng theo kinh hoa nghiêm Trau dồi giới đức, phát triển tuệ lực
Xử thế của đạo Phật Tu đúng pháp
Tam bảo Tâm đức và tuệ đức
Nhập thế của đạo Phật An cư là tịnh hóa thân tâm
Tứ hoằng thệ nguyện An trú bây giờ và ở đây
Xuân Di Lặc Tăng trưởng đạo lực
Báo hiếu theo kinh vu lan Đi theo dấu chân Phật và các bậc tiền nhân
Phật giáo và pháp luật Tâm là Diệu pháp, thân là Liên hoa
Khái niệm về giới luật của người phật tử tại gia Tu là chuyển nghiệp
Ý nghĩa xuất gia Thúc liễm thân tâm, trau dồi giới đức, siêng tu Tam vô lậu học.
Ngọn đuốc xuân Nương lực Phổ Hiền Bồ tát để tiến tu
Ngũ uẩn Sống vô ngã vị tha
Hòa thượng Thích Quảng Đức, một con người bất tử Trí tuệ và đạo đức là sức mạnh của người tu
Mông sơn thí thực Tinh thần tùy duyên và bất biến
Tính cách pháp lý của giáo hội Làm cho đất nước cũng là làm cho Phật giáo
Những thành quả của giáo hội Phật giáo Việt Nam Bình thường tâm thị đạo và ngôi chùa tâm linh
Ý nghĩa đại trai đàn Học hiểu giáo lý đúng đắn và ứng dụng có hiệu quả vào cuộc sống tu hành
Ý nghĩa phương tiện trong kinh Pháp Hoa Phát huy đạo đức và trí tuệ làm đẹp cho đạo tốt cho đời
Lắng tâm, tịnh niệm Ngủ trong tỉnh thức
Nghĩ đến việc tốt, làm việc tốt, tâm thanh tịnh. Sự gắn bó giữa Tăng Ni và Phật tử là điều cần thiết
Ngũ ấm ma trong chúng ta Nhận ra con người thực của mình để tiến tu
Phát huy đạo lực Thầy hiền, bạn tốt là yếu tố quyết định mọi thành công
Phước đức và trí tuệ Ý nghĩa hồng danh sám hối
Tấm gương sáng của tổ Huệ Đăng Đoạn phiền não - tâm bình an  
Tâm tạo ra tất cả Giàu đạo đức, giàu tuệ giác  
Tu bồi cội phúc Giới đức Pháp thân  
Tùy duyên An trụ tịch diệt tướng  
Thể nghiệm tinh ba của Phật pháp Lắng tâm, tịnh niệm  
Thiền định phóng quang và đàm kinh nhập diệu Nghĩ đến việc tốt, làm việc tốt, tâm thanh tịnh  
Đoạn phiền não – tâm bình an Ngũ ấm ma trong chúng ta  
Giàu đạo đức, giàu tuệ giác Phát huy đạo lực  
Giới đức pháp thân Sống trong tỉnh giác  
An trụ tịch diệt tướng Tấm gương sáng của Tổ Huệ Đăng  
Ý nghĩa Phật Đản theo kinh Pháp Hoa Thể nghiệm tinh ba của Phật pháp  
Phật giáo và dân tộc Việt Nam Thỏa hiệp với thân, với bạn đồng tu và xã hội  
Hoằng pháp ở thế kỷ XXI Thức ăn tinh thần của người tu  
Dòng chảy miên viễn của Thiền Thực tu, cảm hóa được chư Thiên và quần chúng  
Đức Phật sống mãi với chúng ta Trang bị tâm Quan Âm, hạnh Quan Âm sẽ nhận được lực gia bị của Quan Âm  
Đúng như pháp tu hành là tối thượng cúng dường Phật Trau dồi giới đức, siêng tu Tam vô lậu học  
Chùa mục đồng ở Nam bộ Tu bồi cội phúc  
Thầy hiền, bạn tốt là yếu tố quyết định của mọi thành công Tùy duyên      
Phật giáo, con đường dẫn đến sự sống hòa bình, phát triển, an lạc, hạnh phúc cho nhân loại. Công đức của mắt và tai theo kinh Pháp Hoa  
Sức sống Thiền của Trần Thái Tông Ý nghĩa Nhà lửa tam giới trong kinh Pháp Hoa  
Sống trong tỉnh giác Ý nghĩa phương tiện trong kinh Pháp Hoa  

 

Đúng như pháp tu hành là tối thượng cúng dường Phật

                  
Đầu Xuân, chúng ta về chùa Bửu Thiền ở Long Thành gợi cho Thầy nhớ đến sự hành đạo của Hòa thượng Trí Đức cách đây tám mươi năm. Vào thời kỳ ấy, Pháp đang đô hộ nước ta, đạo Phật còn bị hạn chế sinh hoạt rất nhiều. Hòa thượng hành đạo đầu tiên không phải ở chùa này, nhưng ở chùa Cô Hồn, thuộc xã Phước Long. Chùa có tên như vậy vì không có Thầy tu ở. Mỗi năm, Phật tử trong vùng mời ban kinh sư chẩn tế cô hồn để cầu phúc cho nhân dân địa phương. Dân ở đây không hiểu giáo lý, không tu, họ chỉ nghĩ đơn giản rằng cô hồn đói khát hay quậy phá, nên cúng cho ăn để phò hộ cho người trong làng được bình yên.
Hòa thượng Trí Đức từ chùa Huê Nghiêm lên đây, thấy ngôi miếu cô hồn trống vắng, ngài mới ở đây tu. Là bậc chân tu chuyên tụng kinh Pháp Hoa, ngài không quan tâm đến việc ăn, mặc, ở và quên cả sự hiện hữu của mình. Ở ngôi miếu bỏ hoang ấy, ngài nhiếp tâm niệm Phật. Sự quyết tâm tu của ngài đã khiến cho Long thiên Hộ pháp phải cảm động. Trong một đêm, nhiều người dân làng nằm mộng thấy thần Hộ pháp mách bảo rằng nên đến cúng dường một Thầy tu ở miếu cô hồn. Họ liền tìm đến ngôi miếu hoang thì thấy Hòa thượng không có một vật dụng gì, không có cả thức ăn. Họ mới có niềm tin đối với ngài và Hòa thượng đã ở đó, làm thuốc nam cứu người, chữa được nhiều bệnh nan y, nổi tiếng là vị thầy thuốc giỏi, đạo đức. Dân chúng ở Long Thành quý mến hạnh đức của Hòa thượng, nên khi ngài về chùa Huê Nghiêm, Thủ Đức, hàng năm Phật tử đều tập trung về thăm viếng, đảnh lễ ngài.
Thầy nghĩ rằng nếu chúng ta quyết tâm tu, kinh Pháp Hoa gọi là vì đạo không tiếc thân mạng, mới đến được với đạo. Chúng ta tu không được kết quả tốt vì chưa hoàn toàn thực sự vì đạo, còn nghĩ đến cuộc sống vật chất, nghĩ đến thân chúng ta nhiều hơn và nghĩ đến tài sản của ta, gia đình con cháu ta. Vì thế, tâm chúng ta không tập trung được, bị cảnh vật chi phối, kéo chúng ta vào cuộc sống vật chất, khiến chúng ta phải luôn ở trong sanh tử luân hồi; sanh tử từ một hơi thở, một sát na tâm của chúng ta.
 Theo Pháp Hoa, Phật dạy rằng Ngài đắc đạo, đạt quả vị Toàn giác, mới thấy rõ trong tam giới, chúng sanh không có sanh tử. Đức Phật từ sanh tử mà chứng được Niết bàn. Trong khi chúng ta ở trong Niết bàn của chư Phật mà lại hiện ra sanh tử. Thật vậy, trong tam giới không có sanh tử, nhưng vì vô minh, vọng kiến ngăn che, nên sanh ra các tánh ham muốn khác nhau, tạo tội sai biệt. Đó chính là nguyên nhân làm cho chúng ta ở trong sanh tử và khổ đau. Rồi sống trong sanh tử, bị dày xéo bởi những ham muốn khác nhau, nên chúng sanh đã tạo các tội lỗi khác nhau, họ mới gánh chịu vô số cái khổ khác nhau. Tuy nhiên, theo Phật huệ thì vô vàn khổ đau trên cuộc đời trong sanh tử giống như cái khổ trong giấc chiêm bao mà thôi. Có một câu chuyện nổi tiếng nói lên ý này. Ông Lô Sanh có ham muốn rất lớn, mới đặt ra mục tiêu phấn đấu cho mình là phải ráng học giỏi, thi đỗ cao, tạo được sự nghiệp công danh để hưởng thụ cuộc sống sung sướng. Trên đường đi thi, ông ghé vào quán trọ, nhưng đã hết thức ăn, chủ quán bảo ông chờ họ nấu cháo kê. Mệt mỏi, ông ngủ thiếp đi và nằm mơ thấy mình thi đỗ trạng nguyên, được vua gả công chúa, được phong làm phò mã. Rồi ông lãnh binh đánh thắng trận, lại được vua nước đó phong cho làm phò mã. Vậy là ông làm phò mã của hai nước và thống nhất giang sơn. Sau đó, ông bị một người nổi loạn giết chết. Khi bị chém đầu, ông giựt mình thức dậy. Ông liền tỉnh ngộ, đi tu vì nhận ra cuộc đời ngắn ngủi, phù du, không thực, giống như một giấc mộng. Ông làm bài thơ nổi tiếng "Giấc mộng kê vàng” như sau:
Công danh phú quý
     Ngũ thập dư niên
Bất quá phiến thùy
Mộng lý huỳnh lương
Du dị thục.
Nghĩa là trong giấc chiêm bao, mộng thấy suốt một đời ông nỗ lực tạo dựng công danh phú quý trên năm mươi năm, nhưng tỉnh dậy sau một giấc ngủ thiếp đi, thì nồi cháo kê của người chủ quán nấu cho ông cũng chưa chín. Đời người cũng vậy, chỉ là một giấc chiêm bao, hiện hữu trong một khoảnh khắc nào đó để rồi biến mất.
Hòa thượng Nhất Hạnh trong chuyến viếng thăm chùa Ấn Quang vừa qua, ngài nói với Thầy rằng nhớ lại năm mươi năm trước đã tu ở đây, nhưng nay thì người quen biết chỉ còn tên, còn hình trên bàn thờ. Nếu quả tình một kiếp người sống như vậy thì có nghĩa gì. Đức Phật và các vị Thánh Tăng, các bậc cổ đức nhận ra cuộc đời tạm bợ như thế, các Ngài đã sống và tìm về thế giới vĩnh hằng, tìm con người thực của mình. Và con người thực ấy, theo Phật dạy thì trong tam giới không có sanh tử. Tăng Ni, Phật tử tu hành, trước sau gì cũng đạt đến quả vị không sanh tử là con người thực của chúng ta. Từ nghìn xưa cho đến ngày nay và mãi đến nghìn sau, con người thực này không thay đổi. Thật vậy, trong phẩm Tựa thứ nhất của kinh Pháp Hoa, Phật khẳng định rằng từ thời Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh xa xưa, Bồ tát Văn Thù Sư Lợi và Di Lặc đã hiện hữu và đến thời Phật Thích Ca, Văn Thù và Di Lặc Bồ tát cũng vẫn hiện hữu. Di Lặc Bồ tát từ thời Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh và thời Phật Thích Ca là một người, không phải hai người khác. Văn Thù Bồ tát cũng vậy, cũng là một người từ thời Phật quá khứ cho đến thời Phật Thích Ca. Văn Thù và Di Lặc này bất tử, nhưng không phải chỉ có Văn Thù và Di Lặc Bồ tát bất tử. Tất cả chúng ta cũng ở trạng thái bất tử, nhưng vì chúng ta để vô minh, vọng kiến ngăn che, sanh khởi, mà có hiện tượng sanh tử khổ đau. Nhận chân được con người thực không có sanh tử và chúng ta cũng hành đạo trên con người không có sanh tử, không có vọng kiến thì mới đạt đến quả vị Phật được. Còn hành đạo trên con người vọng kiến ngăn che là tam độc tham sân si ngăn che tâm chúng ta, nên chúng ta không nhận ra được con người thực của mình. Phần nhiều chúng ta nhận ngũ uẩn là ta, nhận cái ngăn che con người thực là ta. Vô minh, vọng kiến đã tạo nên con người sanh tử của chúng ta thay hình đổi dạng trăm kiếp ngàn đời, trong khi con người thực không sanh tử của chúng ta không thay đổi.
Và khi đã mang thân sanh tử rồi, thì ở trong sanh tử, chúng ta lại hành sử theo tham, sân, si, tạo ra vô số tội sai biệt, nên phải thọ lãnh quả báo sanh tử, phải khổ đau. Từ nặng nhất là sự khổ đau của Vô gián địa ngục, là khổ hoàn toàn, không có gì mình bằng lòng và bị hành hạ liên tục, cái khổ không lúc nào dừng lại. Thí dụ như những người tù binh, những người Do Thái bị Đức Quốc xã hành hạ, giết chóc. Cho đến những cái khổ nhẹ hơn, khổ trong ngạ quỷ, súc sanh, A tu la. Không ai hành hạ, nhưng chính sự đói khát làm họ khổ, hoàn cảnh sống tồi tệ, ai cũng ghét bỏ, gây khó khăn, v.v… khiến họ khổ.
Chúng sanh khổ may mắn gặp Phật pháp, được Phật khai ngộ, bắt đầu tự tạo cuộc sống thoát khổ, sẽ được an vui. Khởi đầu, Phật tử tu hành, cần đóng kín cửa ba đường ác và mở rộng con đường nhơn thiên để đi. Không nhận ra con đường này, vẫn tu trong sanh tử khổ đau. Thực tế có người nói rằng tu suốt đời sao vẫn khổ. Họ tụng kinh, lạy Phật, cúng dường, nhưng phần nhiều làm trong ảo giác, trong vọng kiến. Ngài Nhật Liên gọi đó là người phá pháp tội chướng. Vì nếu tu đúng pháp, cúng dường Phật, phải được phước. Chúng ta bố thí, cúng dường, thì xem kết quả có đúng với lời Phật dạy hay không. Thí dụ mua chim phóng sanh để tạo cơ hội cho người ta bắt chim, làm sao có phước được.
Đối với người tu Pháp Hoa, Phật dạy phải đúng như pháp tu hành là tối thượng cúng dường Phật. Khi chưa biết đạo, chưa quy y, gia đình bất hòa; nhưng biết tu rồi, gia đình phải hòa thuận, vui vẻ. Thầy thường quan sát những Phật tử trong đạo tràng Pháp Hoa, người nào dắt dẫn con cháu đến chùa được, nhìn nét mặt họ, cuộc sống của họ, của gia đình họ là biết nhân địa tu hành của họ. Theo Pháp Hoa, Bồ đề quyến thuộc rất quan trọng. Nhờ tu mà sanh con thông minh, đạo đức, có năng lực. Bốn thế hệ từ ông bà đến con cháu đều tốt là biết họ tu tốt. Tu hành của chúng ta là làm cho người trong nhà và người ngoài phát tâm. Tánh tình hiền lành của chúng ta, sự nhẫn nhịn của chúng ta, con cái học giỏi, gia đạo tốt, v.v… là cách cúng dường Phật tốt nhất. Còn vật dụng cúng dường có hay không cũng được, vì vật chất là phù vân, hợp tan, không thực.
Tu tạo được phước báo nhơn thiên và quả vị Niết bàn là con đường Phật vẽ ra cho hàng đệ tử theo. Phước báo nhơn thiên có trước. Phật dạy chúng ta nên sống thực tế, đoạn tuyệt tham sân si. Sống thực tế là có gì ăn đó, có gì mặc đó, tùy hoàn cảnh mình mà sống. Điển hình như Hòa thượng Huê Nghiêm ở am cô hồn, không lo toan đời sống vật chất, nhưng phước báo sanh ra, dân chúng mang gạo đến cúng. Chánh báo như thế nào thì y báo theo đó tương ưng. Không khởi lòng tham, mới nhận ra con người thực của mình ở trong sanh tử mà không kẹt sanh tử. Không khởi vọng tâm điên đảo thì nhận được Phật lực gia bị, chúng ta mới sáng suốt, có trái tim nhân ái và sức khỏe. Đó là ba điều căn bản trong nhơn thiên mà chúng ta tu tạo để làm hành trang trên bước đường theo dấu chân Phật. Chúng ta cần phát huy được ba phước này thì đạo Phật chúng ta sáng thêm. Có lòng thương và sức khỏe tốt để giúp người, có thông minh để biết đúng, làm đúng; việc của chúng ta sẽ tốt lần và gia đình, xã hội sẽ trở nên tốt theo việc tốt của chúng ta. Chúng ta không làm gì cho Phật, nhưng dùng trí thông minh, trái tim nhân ái và sức khỏe tốt làm cho gia đình bình an, làm cho người phát tâm, kính trọng Phật, tu theo Phật đạo, thì đó là công đức lớn nhất.
Thầy cầu mong tất cả mọi người đều được Phật hộ niệm để thông minh giải quyết được mọi khó khăn, được khỏe mạnh để làm việc tốt và ai cũng tạo được công đức dâng cúng Phật.